خسارات دیرکرد تنظیم سند رسمی

با سلام

جهت دریافت خسارت دیرکرد در تنظیم قرارداد دادخواست ارائه دارم که فعلا مقوم به مبلغی کردم  و تا زمان اجرا حکم دیرکرد روزانه ده هزار تومان برای دو قرارداد به من پرداخت شود
متاسفانه قاضی بدون توجه به کلمه لغایت اجرای حکم خسارت دیرکرد را تا زمان ارائه دادخواست من محاسبه و رای صادر کرد
دادخواست و رای ارسال میگردد

درخواست اصلاح رای دادم که تاریخ و محاسبات درست شود
قاضی مجدد رای صادر کرد به صورت زیر
در خصوص دعوی xxx  بطرفیت xxxx به خواسته مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهدات ازتاریخ 31/4/1387 تا زمان اجرای حکم نظر به اینکه در دادنامه شماره 950849 مورخ 25/7/95 نسبت به خسارت تاخیر تادیه تا تاریخرائه دادخواست در مورخ 10/5/94 اظهار نظر شده است و محکوم نمودن خوانده به خسارت وارده در آینده خلاف مقررات است و مطالبه خسارت از زمان ارائه دادخواست لغایت اجرای حکم بنظر دادگاه با این کیفیت غیرثا بت تشخیص و مستندا به ماده2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر واعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.

حال به نظر شما
دادخواست تجدید نظر بدهم
یا دادخواست جدید بدهم؟

با سپاس از توجه شما

babakahrami در دی ۱۱, ۱۳۹۵ پرسیده شده در سایر قراردادها.
افزودن دیدگاه

پاسخ شما

با ارسال پاسخ، شما سیاست‌های حریم شخصی و قوانین و مقررات را پذیرفته‌اید.