آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران (مصوبه ۲۰۶۳۷/ت۲۸۴۳۷هـ ۲۳/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران)

هیئت وزیران درجلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۳۵۸۷/۱۰۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ۱۳۵۱- آیین نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول: کلیات

ماده ۱- مقررات این آیین‏نامه برای تشخیص صلاحیت مشاورانی به کار می رود که برای انجام پروژه هایی با ویژگیهای زیر، گواهینامه دریافت می کنند:

الف- بیش از پنجاه (۵۰%) درصد اعتبار آن توسط دولت تأمین شده باشد و یا برای انجام آنها موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله شود .

ب- طرحهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج کشور که نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشد.

ماده ۲- واژه‏ ها و اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند:

الف- مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی است که خدمات مشاوره ارایه می‏کند.

ب- خدمات مشاوره:

۱- مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و به طور کلی فعالیتهایی که منجر به پذیرش و یا رد طرح (به معنای توجیه سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در طرح ) می شود.

۲- مطالعات بنیادی، کاربردی وتوسعه‏ای.

۳- مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی.

۴- تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی.

۵-  طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی.

۶- کنترل مهندسی.

۷- نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره‏برداری.

۸- برنامه ریزی وکنترل پروژه.

۹- خدمات مهندسی ارزش.

۱۰- طراحی و پیاده سازی نظامهای کیفیت.

۱۱- خدمات مدیریت و مدیریت طرح.

۱۲- خدمات برنامه ریزی آموزشی وتوسعه منابع انسانی.

۱۳- پایش و ارزشیابی طرحها.

۱۴- خدمات مطالعات آماری.

۱۵- خدمات جنبی.

پ- تشخیص صلاحیت : فرآیندی است که طی آن توان تخصصی مشاور بر اساس این آیین‏نامه ارزیابی و تعیین می گردد.

ت- ارزشیابی: فرآیندی است که درآن سطح کیفیت کارهای در دست انجام یا انجام شده مشاور را در مقاطع یا دوره زمانی معین، تعیین می کند.

ث- سازمان: منظور «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» است.

ج- گواهینامه صلاحیت مشاور: مدرکی  است که بر اساس مقررات این آیین‏نامه، به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارایه خدمات مشاوره صادر می‏شود.

چ- تخصص: عبارت است از یک یا چند شاخه از علوم و فنون که به لحاظ علمی و اجرایی، در یک زمینه کاری قرار گرفته باشند.

ح- گروه تخصصی: عبارت است از چند  تخصص مرتبط باهم که  در این آیین‏نامه به اختصار گروه نامیده می‏شود.

خ- پایه: عددی است که توان مشاور را در هر تخصص تعیین می‏نماید و براساس آن مبلغ حداکثر برآوردکار و یا حق الزحمه مناسب و تعداد کار مجاز مشاور،  مشخص می‏گردد. پایه یک، نشانگر بالاترین توان فنی در هر تخصص می‏باشد.

د- تعداد کار مجاز: حداکثر تعداد کاری که می‏توان به صورت همزمان به مشاور در یک پایه از هر تخصص ارجاع نمود.

ذ- حداکثر کار مناسب: حداکثر مبلغ برآورد یک کار (یا حق الزحمه در مورد تخصصهایی که حق الزحمه در آنها ملاک است) که می‏توان در یک پایه از هرتخصص به  مشاور ارجاع نمود. (مطابق باجدول شماره ۹).

ر- سرگروه: کارشناسی که دارای شرایط لازم (مطابق جداول ۱-۱، ۱-۲ و ۱-۳) در یک تخصص بوده وسرپرستی فعالیتهای آن تخصص را در تشکیلات  مشاور برعهده داشته باشد.

ز- پایه نهایی: نمایانگر توان فنی و حرفه ای مشاور، برای فعالیت در تمام تخصصهای  یک گروه می‏باشد.

ژ- مشارکت مدنی: مشارکتی است بین دو یا چند شخص حقوقی که طبق مقررات منعقد شده است.

س- مشارکت ثبتی : مشارکتی است بین دو یا چند شخص حقوقی که در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی به ثبت رسیده باشد.

ش- ضریب تعدیل: ضریبی است که براساس شاخص قیمتها، توسط سازمان تعیین می‏گردد.

تبصره- سایر واژگانی : که در این آیین‏نامه به کار رفته و در این ماده تعریف نشده است، دارای همان تعاریفی است که در قانون برنامه و بودجه و سایر قوانین مربوط آمده است.

فصل دوم:  انواع مشاوران

ماده ۳- مشاوران، برای تشخیص صلاحیت ازحیث شخصیت حقیقی و حقوقی به  انواع زیر تقسیم می‏شوند:

الف- نوع اول – شخص حقیقی: کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی که طبق این آیین‏نامه واجد صلاحیت شناخته شود.

ب- نوع دوم – اشخاص حقوقی (غیر دولتی): بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی و یا ترکیبی از آنها باشد.

پ – نوع سوم – اشخاص حقوقی دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور: براساس قوانین و مقررات برای انجام فعالیتهای نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعالیت آنها دراساسنامه قید شده باشد.

ت – نوع چهارم – اشخاص حقوقی بخش عمومی: بر اساس قوانین و مقررات برای انجام فعالیتهای نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و در اداره کل ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی  به ثبت رسیده و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعالیت آنها دراساسنامه قید شده باشد و این واحدها متعلق به بخش عمومی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور باشد.

ث – نوع پنجم : سایر واحد های خدمات مشاوره ایرانی وخارجی و مراکز علمی پژوهشی که حایز شرایط نوع اول، ‏دوم ،سوم وچهارم نباشند و گروههای همکاری مدنی که برای یک کار خاص تشکیل شده باشد، نوع پنجم محسوب می شوند.

تبصره ۱- در صورتی که صددرصد سهام ثبتی گروه همکاری متعلق به یک یا چند نوع از انواع واحدهای خدمات مشاوره موضوع ماده (۳) این آیین نامه باشد، گروه و پایه شرکت متقاضی، بالاترین پایه در هر تخصص که توسط سهامداران شرکت متقاضی کسب شده است،  خواهد بود. شرکتهای تشکیل شده برای سایرکارها، شخصیت حقوقی خود را حفظ می‏نمایند.

تبصره ۲- هر یک از واحد های خدمات مشاوره تشخیص صلاحیت شده فعلی که حایز شرایط یکی از انواع دوم و سوم نباشند، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سه سال فرصت خواهند داشت (در صورت تمایل به اخذ صلاحیت مجدد) تا خود را با شرایط این آیین‏نامه تطبیق دهند. در دوره مذکور آخرین وضعیت رتبه بندی این گونه واحدها به قوت خود باقی خواهد ماند.

فصل سوم : تشخیص صلاحیت مشاوران

ماده ۴- تشخیص صلاحیت مشاوران از سوی  سازمان صورت می‏گیرد.

ماده ۵- سازمان، مشاوران را در قالب ضوابط این آیین‏نامه، در پایه های«سه»، «دو» و «یک» در هر تخصص و همچنین پایه نهایی درگروههای تخصصی، تعیین صلاحیت می‏نماید.

تبصره ۱- درصورتی که صلاحیت انجام  تمامی تخصصهای یک گروه در پایه یک توسط مشاور احراز گردد، پس از تصویب کارگروه فنی تشخیص صلاحیت، مشاور، پایه نهایی را اخذ نموده و با توجه به تعدادکار مجاز در هر تخصص بدون درنظر گرفتن محدودیت حداکثر حق‏الزحمه یاکار مناسب، فعالیت می‏نماید.

تبصره ۲- هر مشاور می‏تواند با معرفی افراد واجد شرایط بر اساس ضوابط این آیین‏نامه در تمامی تخصصها و گروههای تخصصی و یا تکرار در تخصص احراز صلاحیت نماید.

ماده ۶- در فهرستی که هرساله به وسیله دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها تهیه و منتشر می‏شود، نکات زیر مشخص می‏گردد:

الف – فهرست کلی خدمات مشاوره مربوط به هر یک از تخصصها .

ب –  نام و مشخصات هر یک از مشاوران ذیصلاح، در هر یک از تخصصها و گروههای تخصصی.

پ –  پایه، تخصص، گروه، مبلغ حداکثر حق الزحمه یا کار مناسب و تعداد کار مجاز برای هر مشاور.

تبصره – این فهرست می بایست در مرکز اطلاع رسانی رایانه ای دفتر امور مشاوران و پیمانکاران قابل دسترسی و بهنگام باشد.

ماده ۷- ترکیب اعضا و وظایف کارگروه  فنی تشخیص صلاحیت به شرح زیر می باشد:

الف – ترکیب اعضا

۱- مدیر کل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان به عنوان رئیس کارگروه.

۲- یک نفر کارشناس خبره در گروه تخصصی مربوط به انتخاب معاون فنی سازمان.

۳- یک نفر کارشناس خبره با معرفی تشکل صنفی مربوط.

۴- نماینده دستگاه اجرایی ذیربط.

۵- نماینده دفتر بخشی ذیربط در سازمان.

ب – وظایف

۱- تغییر در شرح خدمات و تخصصها، حداکثر ظرفیت یا کار مناسب و تعداد کار مجاز.

۲- تصویب احراز صلاحیت مشاوران در پایه نهایی.

۳- سایر وظایفی که براساس این آیین نامه و آیین نامه ارجاع کار به مشاوران به عهده کارگروه فنی تشخیص صلاحیت گذاشته شده است.

تبصره ۱- تصمیمات این کارگروه با حداقل سه رأی موافق قابل اجرا می باشد.

تبصره ۲- مصوبات موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۷) با تأیید و ابلاغ رییس سازمان اجرا می شود.

ماده ۸- گواهینامه مشاوران بسته به مورد در هر تخصص و یا گروه برای مشاوران نوع اول، دوم، سوم، چهارم وگروه همکاری ثبتی صادر می‏شود. واحدهای خدمات مشاوره نوع پنجم و گروههای همکاری مشارکت مدنی، برای یک کار خاص به صورت موردی درقالب این آیین‏نامه تشخیص صلاحیت می شوند.

ماده ۹- شرایط عمومی احراز صلاحیت مشاوران به شرح زیر می باشد:

الف – کارشناس حقیقی ایرانی:

۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

۲- دارای تحصیلات دانشگاهی معتبر(حداقل کارشناسی) مرتبط با تخصص موردنظر طبق جدول شماره (۲) با اولویت یک و تجربه مفید و مؤثر (طبق جدول شماره ۴).

۳- در دوران محرومیت یا محکومیت و یا ممنوعیتهای مؤثر در کارهای خدمات مشاوره، پیمانکاری، طرح و ساخت (به طور کلی در زمینه فعالیتهای نظام فنی و اجرایی) نباشد.

۴- تعهد به این که در هیچ شرکت پیمانکاری، مدیریت طرح و یا شرکتها و مؤسسات مهندسان  مشاور و سازمانهایی که این قبیل خدمات را انجام می دهند، جزو افراد الزامی امتیازآور نباشد.

ب : اشخاص نوع دوم، سوم و چهارم ( اشخاص حقوقی غیردولتی و غیرعمومی و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی):

۱- انجام خدمات مشاوره در زمینه فعالیتهای (موضوع بند «ب» ماده ۲) مرتبط در اساسنامه شرکت قید شده باشد.

۲- تعهد به این که از امتیاز افراد فنی الزامی شرکت، در شرکتهای پیمانکاری و یا شرکتهای مدیریت طرح و مؤسسات و شرکتهای مهندسان مشاور و دیگر شرکتها و یا سازمانهایی که این قبیل خدمات را انجام می‏دهند، استفاده نشده باشد.

۳- هیچ یک از شرکا و مدیران و افراد امتیازآور مشاوران در محرومیت یا ممنوعیت قانونی برای انجام خدمات مشاوره نباشند.

۴- اشتغال به کار تمام وقت افراد امتیازآور اصلی در شرکت به استثنای اعضای هیئت علمی دانشگاهها ضروریست.

۵- دارا بودن تحصیلات تخصصی طبق جدول شماره ۲ (حداقل کارشناسی) برای هریک از اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و افراد امتیازآور این گونه شرکتها الزامی است.

۶- تطبیق امتیاز مدیر عامل مشاور، با امتیاز مورد نیاز سرگروه در احراز یکی از تخصصهای مشاور الزامی است.

تبصره ۱- شرکتها می توانند یک نفر با تخصص امور اقتصادی ،برنامه ریزی یا مدیریت در ترکیب هیئت مدیره داشته باشند.

تبصره ۲- شرکا و مدیران و کلیه افراد امتیاز آور شرکتهای غیردولتی و غیرعمومی نباید مشمول ممنوعیت قانونی معامله با دولت باشند.

تبصره ۳- تعهدات مندرج در بندهای فوق براساس فرم خود اظهاری با امضای مجاز تعهدآور شرکت ارایه می گردد.

پ – حداقل شرایط کارشناس حقیقی غیرایرانی :

۱- کارشناس حقیقی غیرایرانی دارای حداقل لیسانس ، حسن سابقه و با تجربه مفید و مؤثر در زمینه تخصصی موردنظر که مورد تأیید مراجع رسمی کشور متبوع و یا مراجع معتبر بین المللی باشد.

۲- به تشخیص سازمان، دارای سابقه تخلف حرفه ای نباشد.

۳- به تشخیص سازمان، حداقل یک کار نظیر پروژه مورد ارجاع انجام داده باشد.

ت – حداقل شرایط اشخاص حقوقی غیرایرانی :

۱- شخص حقوقی غیرایرانی در خارج از کشور به طور رسمی شخصیت حقوقی احراز نموده،دارای حسن اشتهار و مجاز به ارایه خدمت مشابه در کشور متبوع باشد و مدارک و سوابق کار مربوط از طرف نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور گواهی شده باشد.

۲- به تشخیص مرجع رسمی کشور مربوط، دارای سابقه تخلف حرفه ای نباشد.

۳- به تشخیص سازمان، در ۵ سال گذشته حداقل یک کار نظیر کار موردنظر انجام داده باشد.

۴- شعبه خود را در ایران به ثبت رسانده باشد. چنانچه قراردادی با شعبه ایرانی شرکت به امضا برسد، شرکت یا مؤسسه اصلی، حسن انجام کار را تضمین نماید.

تبصره – در موارد خاص که به علت شرایط ویژه و یا ماهیت کار و یا فقدان مشاور ایرانی واجد شرایط، استفاده از مشاور خارجی ضرورت داشته باشد، از اشخاص حقیقی یاحقوقی مؤسسات خارجی(بارعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب ۱۳۷۵-) استفاده می‏شود.

ث – حداقل شرایط گروه همکاری:

۱- گروه همکاری، حایز تخصص لازم برای کار مورد نظر باشد.

۲- میزان همکاری هر یک از اعضای گروه برای کار موردنظر، متناسب با سهم کار ارجاعی به هر کدام خواهد بود.

۳- با انعقاد هر قرارداد توسط گروه همکاری ثبتی، براساس موافقت نامه و به طور متناسب ظرفیت اعضای ذی مدخل اشغال می گردد.

ماده ۱۰- عوامل موثر بر تشخیص صلاحیت به شرح زیر می باشد:

الف – نیروی انسانی متخصص.

ب – کارهای انجام شده (تجربه کاری شرکت).

پ – ساختار مدیریتی.

ت – امکانات پشتیبانی.

تبصره – طراحی، مرمت و احیای آثار ملی ثبت شده تنها توسط مشاورانی که برای این کار تأیید صلاحیت شده‌اند،‌ مجاز می‌باشد.

ماده ۱۱- امتیازکل به شرح زیر می باشد:

الف – امتیاز کل برابر است با حاصلضرب ضریب ارزشیابی در مجموع امتیازهای مربوط به عوامل چهارگانه (موضوع ماده ۱۰) مطابق با جداول شماره  (۱-۱) و (۱-۲) و (۱-۳) به شرح و رابطه زیر:

(امتیاز ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی + امتیاز تجربه کاری + امتیاز نیروی انسانی متخصص)×  ضریب ارزشیابی= امتیازکل

۱- جدول شماره ۱- ۱- برای تشخیص صلاحیت مشاوران درتخصصهای:

معماری داخلی – معماری و تزئینات داخلی آثار تاریخی – فضای سبز –  ژئوتکنیک – سازه – تأسیسات برق و مکانیک – ژئوفیزیک – محیط زیست – زمین شناسی –  بازرسی فنی – خدمات کامپیوتری – خدمات مدیریت، سیستم و اقتصاد – ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل – ترافیک و حمل و نقل – نقشه برداری.

۲-‌جدول شماره ۱-۲-  برای تشخیص صلاحیت مشاوران در تخصصهای:

شهرسازی – ساختمان – توانمندسازی بافتهای فرسوده – طراحی شهری – راهسازی –  راه آهن – فرودگاه سازی – بندرسازی – شبکه های آبیاری و زهکشی – تأسیسات آب و فاضلاب – حفاظت و مهندسی رودخانه – کشاورزی و دامپروری – شیلات و آبزیان – گروه پست ومخابرات – مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی – میراث فرهنگی – گروه مطالعات آماری – گروه زمین شناسی و معدن –  خدمات آموزشی و توسعه منابع انسانی – باستان شناسی، طراحی، مرمت و احیای آثار تاریخی.

۳-‌ جدول شماره ۱-۳- برای تشخیص صلاحیت مشاوران در تخصصهای:

سدسازی – گروه نفت و گاز- گروه انرژی – گروه صنعت.

تبصره – حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت مشاوران در تخصصهای معماری و تزئینات داخلی آثار تاریخی، باستان شناسی، طراحی، مرمت و احیای آثار تاریخی توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.

ب – امتیاز نیروی انسانی متخصص:

ضریب تداوم ماندگاری در واحد متقاضی × امتیاز سوابق کاری مفید با توجه به مدرک تحصیلی = امتیاز نیروی انسانی متخصص

۱- امتیاز تحصیلات و تجربه در هر پایه از تخصص برای افراد امتیازآور، براساس مدارک تحصیلی درمقاطع کارشناسی به بالا محاسبه و منظور می‏شود.

۲- امتیاز سوابق کاری مفید افراد امتیازآور، با توجه به مدرک تحصیلی، بر اساس فرمول شماره یک پیوست محاسبه و منظور می‏گردد.

۳- ضریب تداوم ماندگاری افراد امتیازآور درشرکت، طبق جدول شماره (۳) پیوست محاسبه و منظور می‏شود.

۴- ضریب تصحیح نوع سابقه کار افراد امتیازآور، طبق جدول شماره (۴) پیوست محاسبه ومنظور می‏شود.

پ – محاسبه امتیاز تجربه کاری مشاوران :

امتیاز تجربه کاری مشاوران در تخصص مربوط، پس از جمع کل حق الزحمه دریافتی و اعمال ضریب تعدیل به روش زیرمطابق با جدول شماره (۵) پیوست محاسبه می‏گردد:

(فرمول)

ت- امتیاز ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی بر اساس جداول شماره (۷ و ۶) پیوست محاسبه می‏شود.

ماده ۱۲- مشاوران نوع یک (شخص حقیقی ایرانی) بر اساس جدول شماره (۸) پیوست تشخیص صلاحیت می شوند.

ماده ۱۳- فهرست کلی خدمات هر تخصص مطابق با  جدول شماره (۱۰) پیوست می‏باشد.

ماده ۱۴- ضریب ارزشیابی عددی است که بر اساس رویه ها و دستورالعمل ارزشیابی مشاوران که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‏شود، محاسبه می‏گردد.

تبصره – دستور العمل ارزشیابی مشاوران ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می‏گردد. ضریب ارزشیابی مشاوران در نخستین دوره تشخیص صلاحیت مساوی (یک) درنظرگرفته می‏شود.

فصل چهارم: مقررات عمومی

ماده ۱۵- سازمان موظف است عملکرد مشاوران را در قالب دستورالعمل ابلاغی مورد ارزشیابی قرار داده و نتایج حاصل شده را برای تعیین صلاحیت، شاخص ارزشیابی و انتخاب مشاوران برتر استفاده نماید.

الف- دستگاههای اجرایی موظفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان (دستورالعمل ارزشیابی مشاوران) اطلاعات مورد نیاز برای ارزشیابی را، در مورد وضع قراردادها، کیفیت و نحوه کار مشاور، به موقع در اختیار سازمان قرار دهند.

ب- دردوره ارزشیابی، متناسب با ارزشیابی مشاوران، گواهینامه صلاحیت آنان تغییرخواهد کرد.

ماده ۱۶- هر دو سال یک بار مشاوران شایسته و برتر، انتخاب و تشویق می شوند. سازمان موظف است دستورالعمل لازم برای انتخاب بهترینهای مهندسی کشور را تهیه و بر اساس آن جشنواره انتخاب مشاوران برتر را برگزار نماید. در این راستا دستگاههای اجرایی موظف به همکاری با سازمان می باشند.

ماده ۱۷- به منظور رسیدگی و برخورد یکسان با تخلفات مشاوران، سازمان موظف است دستورالعمل مربوط را، حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‏نامه تهیه و تنظیم نماید. دستورالعمل یادشده شامل نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم مربوط از اخطار کتبی تا محرومیت کامل از ارجاع کار و لغو گواهینامه تشخیص صلاحیت می‏باشد. اهم تخلفات به شرح زیر تعیین می گردند:

الف – ارایه اطلاعات خلاف واقع در مراحل تشخیص صلاحیت و یا ارجاع کار.

ب – عدم ارایه گزارش وضعیت تمامی کارهای در دست اجرا و نتایج حاصل از انجام خدمات به سازمان.

پ – عدم جایگزینی فرد مناسب در مدت سه ماه در صورت خروج فرد امتیازآور از شرکت.

۱- در صورتی که مشاور، کار در دست اجرا در رابطه با تخصص فرد خارج شده داشته باشد، باید ظرف یک ماه نسبت به جایگزینی فرد خارج شده اقدام نماید.

۲- چنانچه فرد خارج شده به دلخواه خود و یا بر اثر قصور در انجام وظایف اخراج شده باشد، تا مدت یک سال نمی تواند برای واحد دیگری کسب امتیاز نماید.

ت – هرگاه قصور مشاور در ارایه خدمات منجر به صدور اخطار کتبی یا فسخ قرارداد گردد.

تبصره – اعتراض مشاور به محرومیت ایجادشده به لحاظ رعایت بند فوق، در کارگروه فنی تشخیص صلاحیت مشاوران رسیدگی می‏گردد.

ث – هرگاه در اثر قصور مشاور در تنظیم اسناد مناقصه و عدم رعایت ضوابط و بخشنامه های سازمان، قرارداد پیمانکاری خدشه دار شود.

ج – پذیرش کار توسط مشاور بیش از ظرفیت مجازبدون کسب مجوز.

چ – تخلفات اعلام شده از سوی تشکل ذیربط.

ماده ۱۸- مشاوران موظفند مفاد این آیین‏نامه، دستورالعملها و بخشنامه هایی که در چارچوب این آیین‏نامه توسط سازمان صادر می‏گردد، رعایت نمایند.

ماده ۱۹- تشخیص صلاحیت واحدهای طرح وساخت غیرصنعتی تا ابلاغ آیین‏نامه مربوط، به صورت موردی با پیشنهاد دستگاه اجرایی، توسط سازمان انجام خواهد شد.

ماده ۲۰- با تصویب و ابلاغ این آیین‏نامه، تمامی ضوابط و مقررات قبلی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی واحدهای خدمات مشاوره، موضوع تصویب نامه شماره ۳۷۰۲۲/ت۱۱۵ک مورخ ۱/۷/۱۳۶۹ لغو و برای تشخیص صلاحیت واحدهای مشاوره، این آیین‏نامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲۱- مشاوران تشخیص صلاحیت شده بر اساس ضوابط قبلی تا مدت یک سال ازتاریخ ابلاغ این آیین‏نامه، وضعیت خود را با ضوابط این آیین‏نامه تطبیق داده و گواهینامه صلاحیت دریافت می‌نمایند.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا عارف


۱ – به موجب نامه شماره ۲۸۴۳۷.۲۸۱۲۰ مورخ ۱۳۸۳.۶.۱۶ دبیر هیأت در مقدمه تصویبنامه عبارت «نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران‌» به «عبارت تشخیص صلاحیت مشاوران‌» تغییر یافته است‌.
۲ – جداول مزبور در آرشیو اداره‌کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود می‌باشد.
۳ – جداول مزبور در آرشیو اداره‌کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود می‌باشد.
۴ – به موجب نامه شماره ۲۸۴۳۷.۲۸۱۲۰ مورخ ۱۳۸۳.۶.۱۶ دبیر هیأت دولت در جزء (۱) بند الف ماده ۱۱، واژه «زمین‌شناسی‌» حذف شده است‌.
۵ – به موجب نامه شماره ۲۸۴۳۷.۲۸۱۲۰ مورخ ۱۳۸۳.۶.۱۶ دبیر هیأت دولت در جزء (۲) بند الف ماده ۱۱، عبارت «خدمات‌آموزشی و توسعه منابع انسانی‌» به عبارت «خدمات برنامه‌ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی‌» تغییر یافته است‌.

مطالعه بیشتر