نمونه دادخواست اعتراض به قرار تأمین خواسته به انضمام کلیه خسارات قانونی

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی- اعتراض به قرار تأمین خواسته به انضمام کلیه خسارات قانونی

اعتراض به قرار تأمین خواسته به انضمام کلیه خسارات قانونی

ریاست محترم شورای حل اختلاف ” نام شهرستان محل صدور قرار تأمین خواسته”

باسلام احتراماً به استحضار می رساند :

به دنبال صدور قرار تأمین خواسته از سوی شعبه …… شورای حل اختلاف ” نام شهرستان ” با تصور اشتباهی، تعلق اموال مربوط به اینجانب به خوانده پرونده قرار تأمین بنام آقای/ خانم …… متاسفانه اموال اینجانب طی صورتمجلس تنظیمی مورخ …… در توقیف شورای حل اختلاف قرار گرفته است. نظر به اینکه به استناد کپی مصدق مدارک و فاکتورهای ضمیمه تقدیمی، مالکیت من نسبت به اموال یاد شده قطعی است فلذا رسیدگی به اعتراض حقیر و رفع توقیف از اموال مذکوربه استناد ماده ۱۱۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست عندالاقتضاء به شهادت شهود و مطلعین نیز استناد می نماید.

                                                                                                                                           محل امضاء – مهر – انگشت

 دانلود نمونه فایل دادخواست اعتراض به قرار تأمین خواسته به انضمام کلیه خسارات قانونی (نسخه word)

مطالعه بیشتر