دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی

برگ دادخواست به دادگاه عمومی- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی بانضمام کلیه خسارات قانونی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی

ریاست محترم مجتمع قضایی “نام شهرستان محل وقوع ملک”

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

اینجانب …….. به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ …….. ،‌ …….. دانگ …….. باب خانه جزء پلاک ثبتی…….. / …….. بخش……..”شماره و نام شهرستان” را از خوانده/خواندگان خریداری نموده آپارتمان و بهای آن نیز تأدیه شده است. علیرغم ایفاء تعهداتم بعنوان خریدار، متأسفانه خوانده/خواندگان از اجرای مفاد قرارداد امتناع می‌نمایند. اینک پیش از حلول جلسه رسیدگی، اولاً صدور دستور استعلام ثبتی و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأییدیه حضور در دفترخانه ثانیاً با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم به محکومیت ایشان به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به استناد مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵، ۲۳۸، ۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می گردد.

برای دانلود فایل روی لینک کلیک کنید – دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی (نسخه word)

برای دانلود فایل روی لینک کلیک کنید – دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی (نسخه pdf)

 

مطالعه بیشتر