انواع شرکت های تجاری کدام ها هستند؟

«گروه میثاق»؛ شرکت های تجاری با توجه به میزان مسئولیت کسانی که در آن سرمایه گذاری کرده‌اند به چند دسته تقسیم می‌شود که هرکدام ویژگی های خاص خود را دارند.

به گزارش میزان، برای توسعه کسب و کار و انجام فعالیت های اقتصادی نیاز به ثبت شرکت می باشد. در این راستا شناخت انواع شرکت ها و نوع فعالیت و اختیاراتشان کمک می‌کند تا به نحو بهتری شرکت خود را ثبت کرده و اقدام به فعالیت اقتصادی کنیم.

شرکت های تجاری را با توجه به میزان مسئولیت کسانی که در آن سرمایه گذاری کرده‌اند می‌توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از:

١ -شرکت‌های سرمایه
٢ -شرکت‌های اشخاص
٣ -شرکت‌های مختلط

شرکت های‌ سرمایه

به شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که مسئولیت شرکای آن محدود به سرمایه‌ای است که به شرکت آورده اند و لذا اعتبار چنین شرکت‌هایی به میزان سرمایه شرکت بستگی دارد.

شرکت‌های‌سهامی و با مسئولیت محدود از اقسام شرکت‌های سرمایه محسوب می‌شوند

شرکت های‌ اشخاص

شرکت‌هایی هستند که در آنها مسئولیت شرکاء نامحدود است و طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به شرکاء مراجعه کنند لذا اعتبار چنین شرکت‌هایی بستگی به اعتبار شرکای آن دارد. شرکت‌های تضامنی و نسبی از اقسام شرکت‌های اشخاص به حساب می‌آیند

شرکت های مختلط

شرکت‌هایی هستند که در آنها هم شریک ضامن وهم شریک غیر ضامن وجود دارد. مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و مسئولیت شرکای غیرضامن محدود به میزان آورده آن‌ها است.

شرکت‌های مختلط سهامی و غیر سهامی انواع شرکت‌های مختلط را تشکیل می‌دهند.

چون شرکت‌های دولتی از انواع شرکت‌های سهامی هستند و شرکت‌های تعاونی نیز قالبی نظیر شرکت‌های سهامی دارند لذا این دو قسم را باید از اقسام شرکت‌های سرمایه محسوب کرد.

شرکت های‌تجارتی

بر طبق ماده ٢٠ قانون تجارت شرکت های تجارتی عبارتند از:
١ -شرکت سهامی
٢ -شرکت با مسئولیت محدود
٣ -شرکت تضامنی
۴ -شرکت مختلط غیر سهامی
۵ -شرکت مختلط سهامی
۶ -شرکت نسبی
٧ -شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

مشاوره حقوقی در حوزه کسب و کار | حقوق شرکت های تجاری

مطالعه بیشتر