ترجمه تخصصی متون حقوقی

لیست ترجمه متون و مقالات, خبرهای صوتی و چا‍ی, فیلم و ویدیو, سایتها و ترجمه همزمان جهت حضور در نمایشگاهها

زمان تحویل

(به ازای هر صفحه استاندارد ۲۵۰ کلمه ای)

هزینه ترجمه هر کلمه براساس کیفیت

زبان مبدا و مقصد

سطح یک (کارشناسی)

سطح دو (کارشناسی ارشد)

سطح سه (دکترا-مقالات و قراردادها)

بیست و چهار ساعت

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

انگلیسی به فارسی

سی و شش ساعت

۱۴۰

۱۹۰

۲۴۰

فارسی به انگلیسی

چهل و هشت ساعت

۱۳۰

۱۷۵

۲۲۰

فرانسه/آلمانی به فارسی

شصت ساعت

۱۶۰

۲۰۵

۲۵۰

فارسی به فرانسه/آلمانی

 

  • جهت ترجمه فیلم و ویدیو مبلغ ۸۵۰۰ تومان به ازای هر ۲۵۰ کلمه به تعرفه های فوق جهت تبدیل صوت به متن اضافه خواهد شد.
  • در ترجمه های فوری در صورت کاهش زمان به ۲/۱ زمان عادی ۵۰٪ و به ۳/۱ زمان عادی ۳۰٪ به تعرفه های فوق اضافه خواهد شد.

ترجمه تخصصی متون حقوقی انگلیسی