تفاوت عقد اجاره و حق انتفاع چیست؟

در اجاره، مالکیت ایجاد می‌شود ولی در حق انتفاع صرفا حق انتفاع و بهرمندی ایجاد می‌شود.
به گزارش میزان، هر یک از مفاهیم اجاره، حق انتفاع و عاریه تفاوت ها و شباهت‌هایی با یکدیگر دارند که به شرح ذیل است:

 
وجه تفاوت اجاره و حق انتفاع:
در اجاره مالکیت ایجاد می‌شود ولی در حق انتفاع صرفا حق انتفاع و بهرمندی ایجاد می‌شود.

اجاره معوض است در حالی که حق انتفاع می‌تواند معوض باشد.
اجاره همیشه لازم است در حالی که حق انتفاع در حالت حبس مطلق جایز است.
در اجاره امکان اجاره دادن توسط مستأجر وجود دارد ولی در حق انتفاع وجود ندارد.
 
وجه تفاوت اجاره و عاریه:
اجاره تملیک منفعت است ولی عاریه صرفا اذن در انتفاع است.
اجاره معوض است ولی عاریه (اصولا) مجانی است.
اجاره لازم است ولی عاریه جایز است.
اجاره حتما باید مدت داشته باشد ولی در عاریه و حق انتفاع نیاز نیست.
 
وجه تشابه
در هر سه مورد، ید متصرف امانی است.
مال موضوع مورد معامله باید قابلیت بقاء داشته باشد.

مطالعه بیشتر