خدمات حقوقی ویژه استارتاپ ها

خدمات حقوقی ویژه استارتاپ ها

  • ارائه مشاوره های حقوقی بصورت مستمر
  • ارائه آموزش های تخصصی ویژه استارتاپ ها
  • مشاوره کسب و کار (از مرحله ایده تا اجرا)
  • تهیه و تنظیم قراردادهای تخصصی استارتاپ ها
  • ارزشگذاری دارایی های نامشهود
قرارداد حقوقی استارتاپ

قرارداد حقوقی استارتاپ