نمونه دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا مقوم

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی- خلع ید و قلع و قمع بنا مقوم

خلع ید و قلع و قمع بنامقوم
ریاست محترم مجتمع قضایی “‌نام شهرستان محل وقوع ملک”
باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

به موجب سند مالکیت شماره …. ، … دانگ پلاک ثبتی …/ … بخش  “شماره ونام شهرستان”  واقع درنشانی …. متعلق به اینجانب می باشد نظر به اینکه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می نمایند فلذا با تقدیم این دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به خلع ید غاصبانه و قلع و قمع بنای بدون مجوز خوانده/خواندگان جزء پلاک ثبتی فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست .

عند الاقتضا برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می نماید.

                                                                                محل امضاء – مهر – انگشت

 

دانلود فایل نمونه دادخواست- خلع ید و قلع و قمع بنامقوم (نسخه pdf)

دانلود فایل نمونه دادخواست- خلع ید و قلع و قمع بنامقوم (نسخه word)

 

مطالعه بیشتر