نمونه دادخواست قرار تامین خواسته

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی- قرار تامین خواسته

برگ دادخواست به دادگاه عمومی- قرار تامین خواسته

ریاست شورای حل اختلاف ” نام شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

اینجانب به موجب مستندات و مدارک ضمیمه دادخواست مبلغ ……. ریال از خوانده/خواندگان طلبکار می باشم. نظر به اینکه خوانده/خواندگان با وصف مراجعات مکرر از پرداخت مطالبات اینجانب خودداری می نماید فلذا به استناد این دادخواست صدور قرار تأمین خواسته از اموال خوانده/خواندگان تا زمان صدور حکم به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست. دادخواست ماهیتی متعاقباً در مهلت ده روز تقدیم خواهد گردید.

                                                                                                محل امضاء – مهر – انگشت

دانلود فرم نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی- قرار تامین خواسته (نسخه word)

مطالعه بیشتر