نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی- مطالبه وجه سفته

برگ دادخواست به دادگاه عمومی- مطالبه وجه سفته

ریاست محترم شورای حل اختلاف  “نام شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

به موجب کپی مصدق ….. فقره سفته تقدیمی به شماره/شماره های خزانه داری کل ….. سری ….. اینجانب مبلغ ….. ریال از خوانده ردیف اول به عنوان متعهد و خوانده/ خواندگان ردیف دوم/ به بعد بعنوان ظهرنویس طلبکارم. نظر به اینکه آنان با وصف مراجعات مکرر حلول اجل و سررسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کنند فلذا مستنداٌ به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و ۲۴۹ و۳۰۷و ۳۰۹ قانون تجارت صدور حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ خواسته به میزان  “تا ده میلیون ریال”  ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن وفق بند ( ج ) از ماده ۱۰۸ و ۱۱۷ قانون مارالذکر تقاضا می شود .

                                                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی- مطالبه وجه سفته

مطالعه بیشتر