درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه

نام بانک صادره کننده : …………………….

ما , امضا کننده زیر , ذینفع یک ضمانت نامه ( به شماره ) و ( تاریخ ) هستیم که از سوی شما و به دستور …………… ( نام اصیل ـ دستوردهنده ) صادر شده است . بدین وسیله از شما درخواست می کنیم مبلغ زیر را به ما پرداخت کنید .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ما اعلام می داریم :

که پیشنهاد اصیل به گونه ای که در ضمانت نامه مذکور تصریح شده از سوی ما پذیرفته شده است . اینکه اصیل سپس از اجرای آن در موارد زیر کوتاهی کرده است :

الف) از امضای قرارداد مطابق با پیشنهاد

ب) از تسلیم یک ضمانت نامه حسن انجام کار به گونه ای که در پیشنهاد پیش بینی شده است .

و اینکه مبلغ مذکور به گونه ای دیگر خواه مستقیم یا غیرمستقیم از سوی و یا به حساب شخص اصیل ( دستوردهنده ) به ما پرداخت نشده است .

ما پیوست می کنیم مدارک دیگری که در بندهای (۴) و (۵) ضمانت نامه ذکر شده اند .

         مکان ……….                                                                                   نام ذینفع  ……….

مطالعه بیشتر