درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار

نام بانک صادرکننده : ………………….

ما , امضاکننده زیر , ذی نفع یک ضمانت نامه ( به شماره ) و ( تاریخ ) هستیم که از سوی شما و به دستور ……………….. ( نام دستور دهنده ) صادر شده است . بنابراین بدین وسیله از شما درخواست می کنیم که با دریافت مدارک زیر , مبلغ زیر را به ما پرداخت کنید .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ما اعلام می داریم :

که اصیل ( دستوردهنده ) از انجام تعهداتی که به موجب قرارداد به عهده داشته است در موارد زیر کوتاهی کرده است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

و در نتیجه ما طبق شروط قرارداد , استحقاق دریافت مبالغی را که به شرح بالا ادعا کرده ایم داریم .

ما همچنین اعلام می داریم که مبلغ مذکور به گونه دیگری خواه مستقیم یا غیرمستقیم از سوی و یا به حساب دستوردهنده به ما پرداخت نشده است .

ما پیوست می کنیم و یا سپس هرچه زودتر در تأیید ادعای خود مدارک زیر را در اختیار شما قرار می دهیم :

الف) تصمیم قطعی دادگاه در دعوی میان ما و دستور دهنده .

ب) رأی داوری , که در تأیید ادعای ما صادر شده است .

پ) تأییدکتبی دستور دهنده ( اصیل ) در زمینه ادعای ما و مبلغی که باید پرداخت شود .

      مکان   ………….                                                                                           نام ذینفع  …………

مطالعه بیشتر