شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

امتیاز 4.00 ( 1 رای )

شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

این شرایط , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از نکات در آن موارد , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مفاد شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد و بندهای درجه شده در شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است .

بند ۳-۱- محل احداث واحد صنعتی ………………. است .

نام محصول ( محصولات ) و مشخصات کامل آن به شرح زیر است :

………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۳-۲- ظرفیت اسمی واحد صنعتی ……………….. و شمار روزهای کارکرد قابل بهره برداری در سال ……………… است .

بند ۴-۱- شرح کلی فرایند :

……………………………………………………………………………………………………………………….

بند ۶-۱- ب) معیارهای تعیین شده برای بهبود قابل ملاحظه , عبارتند از :

ظرفیت : ……………………………………………………………………………………………………………….

ضریب اطمینان : ………………………………………………………………………………………………………

بازدهی : ………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۷- مدارک فنی زیر , توسط واگذارنده در اختیار گیرنده قرار داده می شود :

………………………………………………………………………………………………………………………….

بند ۷-۱-۲- مدت , موضوع و شمار نفرات و دیدارهای کارکنان گیرنده و پیمانکاران وی از واحدهای صنعتی واگذارنده که فرایند را مورد استفاده قرار می دهند به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۸- خدمات اضافی واگذارنده که در ازای حق الزحمه اضافی انجام خواهد شد , به صورت زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………..

بند ۹-۱- الف) تولید روزانه واحد صنعتی :

بند ۹-۱-۲- مهلت انجام نخستین آزمایش تضمین , مدت انجام آن و نتایجی که باید نشان داده شود , به شرح زیر است :

………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند ۹-۱-۴- مهلتی که پس از جلسه بین گیرنده و واگذارنده , برای اظهارنظر واگذارنده در مورد دلایل عدم دستیابی به تضمین های عملکردی تعیین شده است , (…………………. ) روز بعد از جلسه بین گیرنده و واگذارنده است .

بند ۹-۱-۷- مهلت واگذارنده برای مطلع ساختن گیرنده از توصیه های خود , برای تغییر (……………) روز است .

بند ۹-۱-۱۴- مهلتی که گیرنده باید در آن تغییرات و اصلاحات موضوع بند ۹-۱-۶- را انجام دهد ,(………………… ) روز از تاریخ عدم موفقیت نخستین آزمایش تضمین است.

بند ۱۰-۱- مبلغ جریمه ای که واگذارنده باید به سبب تأخیر در ارائه بسته طراحی مهندسی پایه بپردازد , عبارت است از :

………………………………………………………………………………………………………………………………….

جریمه هایی که واگذارنده باید به دلیل عدم دستیابی واحد صنعتی به عملکردهای تضمین شده بپردازد , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند ۱۱-۱- نرخ ها و شرایط مربوط به افزایش ظرفیت واحد صنعتی , یا احداث واحدهای صنعتی دیگر , به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………..

بند ۱۲-۱-۱۳- آموزش کارکنان گیرنده در واحدهای صنعتی واگذارنده , به زبان …………………. انجام خواهد شد .

بند ۱۴-۱-۱- نخستین جلسه طراحی پایه , ظرف ( ………………….. ) روز از تاریخ تنفیذ قرارداد برگزار خواهد شد .

بند ۱۵-۱- ب) معیارهای تعیین شده برای بهبود قابل ملاحظه , همان است که زیر بند ۶-۱- ب . این شرایط خصوصی , آمده است .

بند ۱۷-۱- مدت محرمانه نگهداشتن اطلاعات  ( ……………….. ) سال از دریافت آنهاست .

ماده ۱۸- اسامی کشورهایی که در آنها گیرنده در مدت قرارداد مجاز به استفاده از محصولات یا فروش آنها نخواهد بود , عبارتند از :

………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند ۲۶-۱-۱- شرایط پرداخت و نرخ های خسارت تأخیر تأدیه , به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۲۸-۱- تحقق شرط های زیر , برای تنفیذ قرارداد لازم است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

بند ۳۱-۱- مهلت تعیین شده برای نافذ شدن قرارداد  ( ……………. ) روز بعد از امضای قرارداد است .

بند ۳۲-۱- واگذارنده محقق به دریافت , پیش پرداخت به شرح زیر است :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۳۲-۲- مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات , معادل ……………… است .

مدت اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات , ……………… است .

نحوه آزاد کردن ضمانت نامه انجام تعهدات , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

بند ۳۳-۱- بیمه نامه هایی که مسئولیت تهیه و حفظ آنها به عهده گیرنده است .

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

بند ۳۴-۱- مسئولیت دو طرف در پرداخت مالیات ها و عوارض دولتی در جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند ۳۸-۱-۲- زبان یا زبان های مورد استفاده در مکاتبه های بین دو طرف و نیز در دستورالعمل ها و اطلاعات تهیه شده توسط  واگذارنده عبارت اند از :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند۴۰-۲- گیرنده می تواند حقوق و تعهدهای خود را به مؤسسات و شرکت های زیر واگذار کند :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۴۲-۲-۳- تعهد واگذارنده به داشتن کارکنان در ایران برای انجام تعهدهای موضوع این قرارداد محدود به ……………. نفر روز است .

نماینده مجازگیرنده                                                                         نماینده مجاز واگذارنده

نام و نام خانوادگی                                                                         نام و نام خانوادگی

امضا                                                                                                       امضا

مطالعه بیشتر