طرفین اصلی قرارداد های بی او تی (B. O. T)

طرفین اصلی قرارداد های بی او تی (B. O. T)

۱- دولت سرمایه پذیر: یکی از طرف های اصلی قرارداد بی. او. تی دولت است که در قلمرو خود اجازه می دهد تا یک شرکت پروژه خصوصی یا شرکت پروژه ، ساخت یک پروژه زیر بنایی و تامین مالی آن تقبل کرده و پس از ساخت برای مدتی از ان بهره برداری کند. در عمل یکی از نهادهای دولتی که ممکن است در سطح ملی، استانی یا محلی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی باشد ،مسئولیت پروژه را به عهده می گیرد و در نهایت پروژه به ان نهاد منتقل می شود.

۲ –شرکت پروژه یا کنسرسیوم: طرف دوم قرارداد بی. او. تیB.O.T تعدادی کارگزار خصوصی است که در یک شرکت تحت عنوان شرکت پروژه متشکل شده و بطور مشترک مسئوولیت تامین مالی، ساخت، اجرا و بهر برداری از پروژه را تقبل می کنند.

۳- سهامداران: اشخاص حقیقی و یا حقوقی هستند که بخشی از سرمایه مورد نیاز برای پروژه را از طریق خرید سهام تامین می کنند.

۴ –پیمانکاران: پیمانکاران ممکن است متعدد باشند که بر حسب مورد ممکن است وظیفه مطالعات ابتدایی پروژه، ساخت پروژه، عرضه ماشین آلات، ابزار و مصالح مورد نیاز برای ساخت پروژه، نصب ماشین آلات، بهره برداری، عرضه مواد اولیه و دیگر مایحتاج برای بهره برداری و غیره را به عهده گیرند.

۵ –خریداران محصولات: کسانی که در نهایت محصولات پروژه به آنها فروخته میشود ممکن است مصرف کنندگان نهایی یا شرکتهای خصوصی یا دولتی باشند که بطور تضمینی خرید محصولات را قبول کرده اند.

منبع: مقاله بررسی قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری ( B. O. T ) در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران – دکتر رضا نیکخواه سرنقی

مطالعه بیشتر