نمونه قرارداد اجاره اماکن ورزشی

 قرارداد اجاره اماکن ورزشی

این قرارداد به استناد ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ………………… مندرج در روزنامه ……………….. با در نظر گرفتن مصوبه شماره …………… کمیسیون استانی ستاد اجرایی ماده ۸۸ موضوع نامه ………….. شماره ………… و با شرایط ذیل بین متعاقبین منعقد گردید :

ماده ۱ – طرفین قرارداد :

موجر : ……………… به مدیریت آقای ……… به نشانی ……… که در این قرارداد موجر نامیده می شود.

مستأجر :  ………………………………………………. فرزند …………………………… به شماره شناسنامه ………………صادره از ……………… به نمایندگی ………………..شرکت / مؤسسه…………………………………………………………به نشانی ………………………………………………..و شماره ثبت …………………… با معرفی نامه شماره …………………… تلفن تماس …………………………………. همراه ………………………………………….

ماده ۲ – موضوع قرارداد :

یک باب…………………….با کاربری …………………به مساحت ………………… جهت استفاده………………..واقع در ……………………….طبقه …… مشتمل بر تأسیساتی که به شرح پیوست که جزء لاینفک قرارداد می باشد و به رؤیت مستأجر رسیده است.

ماده ۳ – مدت قرارداد :

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت…….. از تاریخ …….. الی  ……… منعقد گردید.

تبصره: چنانچه در مدت قرارداد به هر دلیلی که از جانب موجر موجه تشخیص داده شود (نظیر انجام عملیات تعمیر، بازسازی، مرمت، قطع آب و بر و گاز و غیره) که منجر به تعطیلی مکان مورد اجاره گردد، زمان مورد نظر پس از بررسی کارشناسی و تصمیم گیری در ستاد ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می تواند به مدت قرارداد اضافه شود.

ماده ۴ – مبلغ قرارداد :

الف: مبلغ قرارداد: مبلغ اجاره مکان موضوع قرارداد حسب نظر کارشناسی هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (که جزء لاینفک این قرارداد است) و با توجه به مزایده شماره صدر الذکر ………………………… ریال می باشد که به شرح مندرج در بند ب پرداخت می گردد.

ب: نحوه پرداخت: مستأجر مکلف می باشد اجاره بهای ملک را در ……. قسط از قرار هر قسط …………………… ریال به حساب شماره ………..به نام خزانه دولت نزد بانک ملی شعبه…….واریز حداکثر تا …… پس از واریز فیش های واریزی را به نماینده دستگاه موجر تحویل نماید.

تبصره ۱: حداکثر تعداد اقساط جهت پرداخت اجاره بها سالیانه ………قسط می باشد که اقساط می بایست در ابتدای هر دوره ……..ماهه پرداخت گردد.

تبصره ۲: کلیه کسورات قانونی قرارداد شامل بیمه، مالیات به عهده مستأجر می باشد.

ماده ۵ – شرایط قرارداد :

الف: شرایط و تعهدات موجر:

۱-۵ ) موجر مکلف است مورد اجاره را به رؤیت مستأجر رسانیده و نسبت به ارائه تصویر پیوست لیست فهرست شده تأسیسات و ابنیه و امکانات مورج اجاره که جزء لاینفک قرارداد است اقدام نماید.

۲-۵ ) موجر موظف می باشد درخصوص نظارت بر حفاظت، حراست و صیانت از عین مورد اجاره توسط مستأجر به صورت ماهیانه اقدام و گزارش بازرسی را در پایان هر ماه به انضمام فهرست موارد انجام شده برابر مفاد قرارداد را منضم به پرونده نماید.

۳-۵ ) موجر حق استفاده از مکان مورد اجاره را تحت عنوان خرید خدمات به هیج عنوان ندارد و می بایست کلیه اجاره بها را به حساب مربوطه واریز نماید.

ب: تعهدات مستأجر

۱-۵ ) مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری کلیه اموال اعم از اموال منقول و غیرمنقول موجود در عین مورد اجاره بعهده مستأجر می باشد.

۲-۵ ) مستأجر مکلف به حفظ کاربری ورزشی مکان مورد اجاره می باشد.

۳-۵ ) مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به هیچ صورت (کلاً یا جزعاً) به شخص یا اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی را ندارد در صورت انتقال موجر حق دارد نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدام نموده و معادل یک ماه مال الاجاره را بابت خسارت از محل تضمین سپرده مستأجر دریافت نماید و مستأجر حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.

۴-۵ ) مستأجر حق هیچگونه تغییر کلی در مورد اجاره را ندارد تغییرات جزئی به منظور استفاده بهینه پس از هماهنگی با ناظر یا (نماینده دستگاه) و اخذ موافقتنامه کتبی دستگاه موجر ممکن می باشد.

۵-۵ ) مستأجر مکلف می باشد کلیه هزینه های ناشی از مصرف آب، برق، گاز، تلفن (موارد اشتراکی حسب نظریه ستاد اجرایی ماده ۸۸ در اداره کل تربیت بدنی یا اداره تربیت بدنی شهرستان مربوط مشخص و با تنظیم صورتجلسه اعمال می گردد) و عوارض شهرداری، بیمه و مالیات و سایر حقوق ناشی از قوانین موضوع را پرداخت و در پایان هر ماه فیش های واریزی را جهت ضم به پرونده تحویل دستگاه موجر نماید.

۶-۵ ) مستأجر مکلف است کلیه حق و حقوق قانونی کارگران و کارکنان را در زمان اجاره پرداخت نماید و افراد به کار گرفته شده باید دارای صلاحیت ورزشی، فنی – اجتماعی و توانمندی لازم را داشته باشند و این افراد هیچگونه رابطه استخدامی  قراردادی با اداره کل تربیت بدنی و ادارات تربیت بدنی شهرستانها نخواهند داشت.

ضمناً به کارگیری کارمندان سازمان و ادارات کل تربیت بدنی برابر قانون ممنوع می باشد مگر مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده آن نباشد.

۷-۵ ) مستأجر مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد، موضوع قرارداد را در طی مدت اجاره در برابر حوادث غیرمترقبه نزد مؤسسات بیمه گر بیمه نموده و بیمه نامه را تحویل موجر نماید.

۸-۵ ) درخصوص کلیه حوادث و اتفاقات که در زمان اجاره رخ می دهد، مستأجر ضامن و مسئول می باشد و هیچگونه مسئولیتی متوجه موجر نمی باشد.

۹-۵ ) مستأجر مکلف است در پایان مدت اجاره مکان مورد اجاره را تخلیه و بدون نقص یا عیب و در زمان مقرر تحویل موجر یا نماینده آن نماید.

۱۰-۵ ) مستأجر مکلف است اجاره بها را در مواعد تعیین شده پرداخت و رسید پرداخت را در فرجه تعیین شده تحویل موجر یا نماینده آن نماید.

۱۱-۵ ) حفظ شئونات اسلامی و رعایت موازین شرعی و قانونی در زمان بهره برداری جزء وظایف مستأجر محسوب می گردد و هرگونه تخلف و تخطی حسب گزارش ناظر و بازرسین یا سایر مراجع قانونی قابل پیگیری بوده و همچنین برابر بند ۷ ماده ۹ عمل می گردد.

۱۲-۵ ) مستأجر اقرار می نماید در زمان انعقاد قرارداد مشمول قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی که مقرر می دارد انعقاد قرارداد با پدر، مادر، برادر، خواهر، زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاصی که در دستگاه مربوطه سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند ممنوع است، نمی باشد.

۱۳-۵ ) مستأجر کلیه حقوق قانونی من جمله، حق سرقفلی و کسب و پیشه را از خود سلب و ساقط نموده و اقرار به سلب هرگونه ادعایی در مراجع قانونی از خود می نماید.

۱۴-۵ ) هرگونه تغییر یا افزایش رشته ورزشی مورد فعالیت می بایست با اذن موجر صورت پذیرد.

۱۵-۵ ) مستأجر اقرار می نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه تأمین اجتماعی و بیمه حوادث و حفاظت فنی و بهداشتی و همچنین قوانین مربوط به مالیات مطلع بوده و متعهد است همه آنها را در مورد کارکنان تحت اختیار خود رعایت نماید. بدیهی است هزینه های مربوطه و مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق به عهده مستأجر است.

۱۶-۵ ) برابر با مصوبه شماره ۷۵۰۲۲/ت۱۷۴۳۶/۵ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۶ هیأت محترم وزیران استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع می باشد. لذا نصب تابلو ممنوعیت استعمال دخانیات و رعایت این موضوع الزامی می باشد. ضمناً نصب تابلوهای فرهنگی توسط مسئول فرهنگی ادارات کل جهت سالم سازی محیط بلامانع و نصب این گونه تابلوها به صورت رایگان از طرف واحد فرهنگی مربوطه میسر است.

۱۷-۵ ) مسئولیت کنترل استفاده کنندگان و تماشاچیان از مورد اجاره جهت حفظ نظم و امنیت و امکانات رفاهی و رعایت شئونات اسلامی با مستأجر می باشد. در این خصوص تربیت بدنی بنا به درخواست کتبی مستأجر مساعدت لازم جهت تأمین نیروی انتظامی را خواهد نمود. ضمناً موجر تعهدی در قبال این ماده ندارد و هرگونه مسئولیتی متوجه مستأجر می باشد.

۱۸-۵ ) مستأجر مکلف است در پایان مدت اجاره مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار دهد. بدیهی است در صورت تأخیر می بایست به ازای هر روز ۵ برابر اجاره بهای روزانه را بابت اجرت المثل ایام تصرف و خسارت تأخیر تخلیه به موجر پرداخت نماید. این امر مانع از ضبط ضمانت نامه بانکی ارائه شده نمی باشد.

۱۹-۵ ) مستأجر مکلف است در پایان مدت قرارداد یا پس از تخلف از شرایط و مفاد قرارداد و اعلان فسخ قرارداد از جانب موجر ضمن پرداخت خسارت، مورد اجاره را سریعاً به موجر تحویل نماید. مستأجر اقرار می نماید موجر اختیار تام دارد که مورد اجاره را رأساً و بدون حضور مستأجر تصرف نموده، اموال موجود در آن و شرایط و کیفیات عین مستأجره را صورتجلسه کرده و حسب تصمیم خود اقدام نماید و مستأجر با امضاء ذیل این قرارداد حق هرگونه اعتراض و طرح هرگونه ادعا یا دعوی حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی و قانونی را از خود سلب و ساقط نمود.

۲۰-۵ ) در کلیه ایام سوگواری و مناسبتهای مذهبی با اعلام موجر وفق مقررات مستأجر موظف است نسبت به تعطیلی مکان مورد اجاره اقدام نماید و از این بابت موجر هیچگونه تعهد مالی ندارد.

۲۱-۵ ) مستأجر مکلف است حداکثر ظرف یکماه بعد از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به اخذ پروانه فعالیت از مراجع ذیربط اقدام نماید.

۲۲-۵ ) مستأجر مکلف است نرخهای تصویبی تربیت بدنی را جهت اطلاع عموم در دفتر ورزشگاه و محل سالن نصب و رعایت نماید.

۲۳-۵ ) برنده مزایده نمی تواند در آن واحد بیشتر از یک مکان ورزشی را از تربیت بدنی اجاره نماید.

۲۴-۵ ) در صورتی که برنده مزایده شخصی به غیر از هیأت های ورزشی باشد می بایست در مورد اولویت انعقاد قرارداد استفاده از مکان مورد اجاره و دادن مهلت ۳ ماهه جهت پرداخت اجاره بها با هیأت های ورزشی مستقر همکاری نماید.

۲۵-۵) مستأجر حق هرگونه اسکان و یا بیتوته را به طور شبانه روز در محل نداشته و مکان مورد اجاره صرفاً جهت استفاده ورزشی می باشد.

ج: سایر شرایط:

تعمیرات اساسی مطابق قانون در عین مورد اجاره حسب نظر کارشناس رسمی و در صورت احراز نیاز به انجام تعمیرات اساسی برعهده دستگاه موجر می باشد.

ماده ۶ – تضمین :

مستأجر مکلف است به منظور تضمین حسن اجرای مفاد این قرارداد ضمانت نامه معتبر بانکی (جهت اشخاص حقیقی یا حقوقی) سفته محضری (جهت فدراسیونها و هیأتهای ورزشی) معادل ۲۵% مبلغ قرارداد را در اختیار نماینده دستگاه موجر قرار دهد. بدیهی است این تضمین پس از اتمام مدت قرارداد و تأئید ناظر به مستأجر مسترد می گردد.

تبصره : تضمین مزبور در صورت احراز هرگونه تخلف و تخطی از مفاد قرارداد و پس از ابلاغ کتبی توسط نماینده موجر ضبط خواهد گردید.

ماده ۷ – نظارت :

تعیین ناظر به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد

موجر آقای / خانم / کمیته نظارت (مرکب از نمایندگان معرفی شده) را به عنوان ناظر معرفی می نماید. ناظر موظف است هر ماه گزارشی مبسوط از روند اجرای موارد این قرارداد را به دستگاه موجر ارائه نماید و مستأجر مکلف است همکاری لازم را با ناظر یا نماینده موجر نماید.

ماده ۸ – جریمه :

۱-۸ ) در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر مستأجر در اجرای تعهدات خود از مفاد قرارداد از نظر کمی و کیفی قصور داشته باشد:

مرتبه اول: معادل ۱۰% الی ۵۰% از تضمین سپرده شده توسط مستأجر بنا به تشخیص ستاد اجرائی ماده استان ۸۸ به نفع موجر ضبط می گردد.

مرتبه دوم: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه، نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد پس از ابلاغ کتبی به مستأجر و ضبط کل تضمین سپرده شده توسط مجری و جایگزینی طرف قرارداد دیگر اقدام می شود و مستأجر حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

ماده ۹ – فسخ :

در صورت وجود هر یک از موارد ذیل موجر می تواند بدون انجام تشریفات نسبت به فسخ قرارداد و ضبط تضمین به طور یکجانبه اقدام نماید.

اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی جهت مستأجر

  1. انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالت (حقیقی یا حقوقی) کلی یا جزئی بدون اجازه کتبی موجر
  2. اثبات این مطلب که مستأجر برای انجام موضوع قرارداد، به کارکنان یا کارشناسان سازمان یا ادارات کل دستمزد یا پاداش یا هدایایی داده یا آنها یا واسطه های آنان را در منافع خود شریک کرده است.
  3. عدم انجام تعهدات کلیه مفاد قرارداد از سوی مستأجر
  4. فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره وصول یا ایصال وجه یا مال یا سند یا پرداخت وجه
  5. پرداخت یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری پرداخت یا اخذ هرگونه مالی که در عرف غیرقانونی تلقی می شود از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن یا پرداخت پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی که خارج از ضوابط موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.
  6. عدم پرداخت اجاره بها در موعد مقرر
  7. تعدی و تفریط در استفاده از مورد اجاره
  8. مستأجر کافه خیارات قانونی نسبت به این قرارداد اعم از خیار غبن فاحش را از خود ساقط نموده است.
  9. رعایت نکردن بند ۱۰-۵ ردیف ب ماده ۵ موجب فسخ و حق پیگیری قانونی برای موجر محفوظ است.

ماده ۱۰-یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده ۱۱-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود،صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۲-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است

ماده ۱۳-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۴-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۵-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفادقرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۶- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای …..نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان                                                                          مستأجر یا نماینده دستگاه مستأجر

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

مطالعه بیشتر