نمونه قرارداد ارزیابی امنیت شبکه

ُُُُُ

نمونه قرارداد ارزیابی امنیت شبکه

ماده یک : مقدمــــه

با توجه به گسترش روزافزون شبکه‌های کامپیوتری در سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی در کشور و اتصال آنها به شبکه جهانی اینترنت مسئله امنیت شبکه‌ها و پایگاه‌های داده امری ضروری است که تمامی‌ مدیران فناوری این مراکز باید به آن توجه خاصی مبذول نمایند. یکی از ملزومات اساسی برای پیشگیری عملیات نفوذ به شبکه، ارزیابی شبکه توسط یک گروه یا شرکت مورد اعتماد و یا طرف قرارداد است. این شرکت در شرایط یکسان با نفوذگران، با دریافت یک آدرس اینترنتی راههای نفوذ به آن را بررسی، شناسایی و گزارش می‌نماید./قرارداد/

هدف اصلی این قرارداد ارزیابی یک سایت اینترنتی است که در نتیجه آن میزان توانایی شرکت پیمانکار شناسایی می‌گردد تا در صورت برخورداری از توان بالا، پروژه‌های دیگری در این زمینه به آن واگذار شود. از آنجاییکه پیمانکار اعلام می‌دارد توانایی علمی و فنی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم و همچنین امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز را دارا می‌باشد، قرارداد حاضر براساس ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و طبق شرایط ذیل بین طرفین منعقد می‌گردد.

ماده دو : طرفین قرارداد

۲-۱- سازمان ……………………………………………………………………………  به نمایندگی آقای ……………………………………   به نشانی …………………………………………، که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود.

۲-۲- شرکت ………………………………….. به نمایندگی آقای ………………………………………………….. به نشانی ……………………………………………………………………………. که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می‌شود.

ماده سه : موضوع قرارداد

۳-۱- ارزیابی وب سایت به آدرس الکترونیکی………………………………..که منبعد در این قرارداد وب سایت خوانده می‌شود، به منظور شناسایی حفره‌های امنیتی و راههای نفوذ به آن در قالب این قرارداد انجام می‌شود.

ماده چهار : زمان اجرای قرارداد

۴-۱- از تاریخ امضاء این قرارداد حداکثر به مدت چهار هفته می‌باشد که بنا به تشخیص کارفرما تا یک هفته قابل تمدید است.

ماده پنج : مبلغ قرارداد

۵-۱- هزینه اجرای طرح به مبلغ ……… ریال (معادل ……. تومان) می‌باشد که در پنج قسط برابر پرداخت می‌گردد. به جز پیش پرداخت که در ابتدا پرداخت می‌شود، هر قسط یک هفته پس از دریافت گزارش مربوطه پرداخت می‌گردد.

ماده شش : تعهدات /قرارداد/

۶-۱- کارفرما موظف است هزینه‌های پروژه را به موقع پرداخت نماید. /قرارداد/

۶-۲- پیمانکار موظف است گزارش کلیه مراحل و روشهای ارزیابی را در پایان هر هفته از زمان قرارداد، کتباً به اطلاع کارفرما برساند.

۶-۳- کارفرما در صورت تشخیص توان بالقوه پیمانکار در پروژه‌های مشابه دیگر از او کمک می‌گیرد.

۶-۴- پیمانکار اجازه هیچگونه پرسش و کسب اطلاع مستقیم یا غیر مستقیم را از کاربران وب سایت(کارمندان) راجع به وب سایت ندارد.

ماده هفت : سایر شرایط /قرارداد/

۷-۱- مسؤولیت هرگونه بهره‌برداری غیر مجاز و سوء استفاده از مفاد این قرارداد و وب سایت و اطلاعات مندرج در وب سایت که توسط هر فرد یا گروه انجام شود و علت آن تعمد یا سهل‌انگاری پیمانکار باشد، بر عهده پیمانکار است.

۷-۲- کلیه اطلاعات مندرج در وب سایت و اسامی و آدرسهای مندرج در این قرارداد محرمانه‌اند.

ماده هشت:یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده نه:تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ده:تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده یازده:فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده دوازده:تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده سیزده:حل اختلاف /قرارداد/

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده چهارده:تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                              …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

پیوست شماره یک
جدول زمانبندی تحویل گزارشات و اقساط
ردیف موضوع تاریخ
۱ پیش پرداخت
۲ دریافت گزارش نخست
۳ دریافت گزارش دوم و پرداخت قسط دوم
۴ دریافت گزارش سوم و پرداخت قسط سوم
۵ دریافت گزارش چهارم و پرداخت قسط چهارم
۶ پرداخت قسط پنجم

 

مطالعه بیشتر