نمونه قرارداد حسابرسی مالیاتی

نمونه قرارداد حسابرسی مالیاتی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

این قرارداد بنا به درخواست شماره ………………مورخ …………………به منظور انجام حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بین شرکت …………………به نشانی ……………………….و موسسه حسابرسی………. به نشانی ………. که از این پس به ترتیب شرکت و موسسه نامیده می شوند با شرایط زیر منعقد می گردد:

۱- موضوع قرارداد            /قرارداد/

انجام حسابرسی مالیاتی سال/دوره مالی منتهی به ………………و ارائه گزارش طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و ابلاغ گردیده است.

۲- تعهدات موسسه

تعهدات موسسه عبارت است از انجام حسابرسی مالیاتی بر اساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و مقررات مربوط و استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارش طبق نمونه تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور مشتمل بر:

۱-۲- اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیاتی طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.

۲-۲- تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط.

۳-۲- اظهارنظر نسبت به مالیاتهای تکلیفی که شرکت به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است.

۴-۲- سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور، تعیین گردیده است.

۳- تعهدات شرکت  /قرارداد/

۱-۳- ارائه تصویر اظهارنامه مالیاتی که در مهلت قانونی تهیه و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم شده است./قرارداد/

۲-۳- شرکت ضمن ارائه کلیه اطلاعات، اسناد، مدارک و دفاتر (‌دستی یا رایانه ای) مورد نیاز جهت عملیات حسابرسی مالیاتی، حسب درخواست موسسه،‌محل ، امکانات و تسهیلات لازم جهت انجام موضوع قرارداد را در اختیار کارکنان موسسه قرارداده و همکاریهای لازم را به منظور اجرای هر چه بهتر موضوع قرارداد (از جمله معرفی نماینده موسسه به اداره مالیاتی مربوط جهت اخذ اطلاعات و مستندات مورد نیاز) با موسسه به عمل خواهد آورد.

۳-۳-  ارائه تاییدیه ای توسط مدیریت شرکت درباره اطلاعاتی که در ارتباط با حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که توسط موسسه تهیه شده به حسابرس داده می شود.

۴-۳- پرداخت حق الزحمه طبق بند ۳-۴ و سایر هزینه های موضوع بند ۲-۴ قرارداد به موجب صورتحساب موسسه.

۴- حق الزحمه /قرارداد/

۱-۴- حق الزحمه حسابرسی بر اساس محاسبات انجام شده در ارتباط با اجرای موضوع قرارداد، مبلغ …………………..ریال می باشد.

۲-۴- سایر هزینه های مترتب بر عملیات حسابرسی مانند کارشناسی و ایاب و ذهاب، هزینه مسافرت، خوراک و اقامت به عهده شرکت است و همراه با مبلغ حق الزحمه (‌به جز در مواردی که مستقیماً توسط شرکت تامین می شود)  در صورتحساب درج خواهد شد.

۳-۴- حق الزحمه فوق به صورت زیر قابل پرداخت است:

الف- ۵۰ درصد در هنگام امضاء قرارداد به عنوان پیش پرداخت.

ب- ۵۰ درصد مابقی به انضمام سایر هزینه های جنبی موضوع بند ۲-۴ پس از ارائه گزارش حسابرس مالیاتی.

۵- سایر موارد

۱-۵- مهلت انجام حسابرسی موضوع این قرارداد از تاریخ امضای قرارداد و وصول پیش پرداخت موضوع ماده ۴ قرارداد لغایت ……..روز قبل از مهلت تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که حسابرس تعهد می نماید گزارش رسیدگی را قبل از انقضای مهلت مذکور به شرکت تسلیم نماید.

۲-۵- شرکت از هر پرداخت منحصراً به میزان ۵% مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم را کسر خواهد نمود. شرکت به منظور رعایت مفاد قانون مذکور تعهد می نماید که ۵% مکسوره از هر پرداخت به شرح فوق را ظرف مدت مقرر قانونی منحصراً طی یک فیش مستقل به نام موسسه به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت نموده و اصل فیش واریز مربوطه را حداکثر ظرف مدت یک هفته از هر پرداخت به موسسه تحویل دهد. چنانچه در اثر عدم اجرا و یا تاخیر در اجرای مقررات قانونی و تعهدات فوق الذکر از طرف شرکت، موسسه مشمول پرداخت جرائم مصرحه در قانون مالیاتهای مستقیم گردد، پرداخت تمامی این گونه جرایم به عهده شرکت   می باشد.

۶-یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

۷-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

۸-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

۹-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

۱۰-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

۱۱-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

۱۲-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                            …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

مطالعه بیشتر