نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

شرکت به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

شرکت به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده یکم – موضوع قرارداد                /میثاق/

۱-۱ پشتیبانی فنی و نگهداری از سخت افزار و نرم افزار طبق پیوست شماره ۱ و صورتجلسه های تنظیمی شامل لیست نرم افزارهای موجود و شناسنامه های تجهیزات مورد قرارداد

۱-۲ سرویس , نگهداری و تعمیر کلیه تجهیزات سخت افزاری و سیستم های مندرج در پیوست شماره یک ( پیوست شماره ۱ شامل صورت خلاصه نرم افزارها و شناسنامه سخت افزارهای موجود در محل کارفرما میباشد ) .

۱-۳ مشاوره در امور انفورماتیکی (کامپیوتر های سرور ، طراحی شبکه ، سخت افزار ، نرم افزار)

۱-۴ تهیه , نصب , راه اندازی و سرویس و نگهداری تجهیزات مربوط به برق اضطراری ( UPS ) .

۱-۵ تهیه,نصب و راه اندازی تجهیزات مربوط به یکپارچه سازی کامپیوترها ( Link ) .

۱-۶ تهیه تجهیزات کامپیوتری .

۱-۷ اجرای تمامی بندهای ۱-۱ الی ۱- ۶ جهت دفتر . . .  واقع در خیابان . . . به شماره تلفن . . .  لازم الاجرا میباشد . ( طبق نیاز کارفرما )

ماده دوم – مدت قرارداد

۲-۱ قرارداد حاضر از تاریخ . . . / . . . / ۱۳  الی . . . / . . . / ۱۳ به مدت یک سال شمسی دارای اعتبار و لازم الاجرا می‌باشد.

۲-۲ در صورت انقضاء مهلت یاد شده ؛ قرارداد فوق قابل تمدید بوده و چنانچه تا یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد , هیچ یک از طرفین نسبت به فسخ آن اقدام نکنند , به مدت یک سال دیگر ؛ قرارداد تمدید شده تلقی میگردد .

تبصره ۱: در صورت تمدید قرارداد برای نوبت بعدی , قرارداد جدید توسط پیمانکار تنظیم و تسلیم کارفرما میگردد .

 ماده سوم – تعهدات پیمانکار

پیمانکار متعهد میگردد پس از اعلام مشکل از سوی کارفرما , در اسرع وقت اقدام به رفع ایراد نماید.

تبصره ۲ : در صورت اعلام کــارفرما مبنی بر وجود مشکل ؛ پیمانکار موظف است ظرف مدت چهار ساعت ( در زمان عرف کاری ) به محل کارفرما مراجعه و عیب یابی نماید , بدیهیست تبصره فوق جهت دفتر تهران و آدرس قید شده در قرارداد میباشد .

تبصره ۳ : به جهت آنکه ارائه سرویس جهت دفتر ……………….. نیز در محدوده قرارداد فوق میباشد ( طبق بند ۱-۷ ) , از اینرو هماهنگیهای لازم جهت ارائه خدمات و رفع مشکلات میبایست از سوی دفتر مرکزی به دلیل عدم تلاقی در نحوه انجام خدمات ( همزمان ) توسط نماینده معرفی شده ( بند ۴-۱ ) انجام گیرد . ( طبق نیاز کارفرما )

تبصره ۴ : پیمانکار نهایت سعی خود را جهت ارائه سرویس به هر دو آدرس خواهد نمود , اما هیچگونه تعهدی جهت ارائه سرویس همزمان به هر دو مکان را نداشته و در صورت وقوع مشکل همزمان تعیین اولویت با نماینده تام الاختیار کارفرما میباشد . ( طبق نیاز کارفرما )

۳-۲ پیمانکار متعهد میگردد کلیه تجهیزات مورد قرارداد ( پیوست شماره ۱ ) را سرویس و کنترل کمی و کیفی نموده و سپس اقدام به پلمپ آن نماید .

۳-۳ تعمیرات مورد نیاز حتی الامکان در محل کارفرما انجام خواهد شد .

تبصره ۵ : در صورت عدم وجود قطعه یدکی مورد نیاز در بازار , مشاوره لازم توسط پیمانکار جهت امکان سنجی و رفع ایراد ارائه میگردد اما پیمانکار هیچگونه تعهدی در قبال تهیه قطعه مورد نظر را ندارد مگر آنکه قطعه مورد نظر ؛ توسط پیمانکار در اختیار کارفرما قرار داده شده باشد ( تحت الحمایه پیمانکار باشد ) .

۳-۴ پس از انجام سرویس و یا تعمیرات ؛ سیستم موضوع قرارداد ؛ مجدداً توسط پیمانکار پلمپ میگردد.

۳-۵ اگر دستگاهی نیاز به تعمیر در خارج از محل قرارداد داشته باشد و در صورتیکه زمان تعمیر بیش از ۲۴ ساعت به طول انجامد و چنانچه نبود دستگاه فوق مخل انجام کار گردد , پیمانکار موظف به جایگزینی یک دستگاه کامپیوتر بجای دستگاه در حال تعمیر میباشد .

۳-۶ پشتیبانی از نرم افزارهای مورد توافق در این قرارداد ( صورتجلسه تنظیمی ) به عهده پیمانکار میباشد .

تبصره ۶ : نرم افزار های قفل دار ( شامل قفلهای سخت افزاری و قفلهای نرم افزاری ) و یا نرم افزارهای تحت الحمایه شرکتهای نرم افزاری (داخلی و خارجی) مشمول این قرارداد نمیگردد .

تبصره ۷ : نرم افزارهای خاص ؛ نوشته شده جهت کارفرما توسط شرکتهای داخلی و خارجی شامل این قرارداد نمیباشد .

۳-۷ حمل دستگاه معیوب به تعمیرگاه و بالعکس ( آدرس قید شده از کارفرما “دفتر مرکزی” ) توسط پیمانکار انجام میپذیرد.

تبصره ۸: هزینه حمل دستگاه خارج از آدرس قید شده بعهده کارفرما میباشد .

۳-۸ پیمانکار متعهد میگردد نهایتاً یکماه پس از انعقاد قرارداد , گزارش کتبی خود را جهت اجرای کامل مفاد بند ۱-۴ و ۱-۵ با در نظرگرفتن تمامی موارد منجمله تعیین قیمت , مبالغ نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری ادواری ( یا هر شرایط مطلوب دیگر کارفرما ) ارسال نماید .

۳-۹ پیمانکار متعهد میگردد پس از امضاء قرارداد , تمامی دستگاههای موضوع قرارداد را ویروس یابی نموده و سپس نسبت به رفع احتمالی آلودگی ویروسی اقدام نماید .

تبصره ۹ : نرم افزار ویروس یاب برای بار اول بصورت رایگان نصب و راه اندازی میگردد و به روز نگهداری نرم افزار یا تغییر آن طبق شرایط تبصره ۱۱ از ماده ۴-۲ انجام میپذیرد .

۳-۱۰ پیمانکار جناب آقای مهندس …. بعنوان نماینده تام الاختیار این (مرکز ، شرکت) جهت نظارت، رفع ایراد و هماهنگیهای لازم به کارفرما معرفی مینماید.

ماده چهارم تعهدات کارفرما      /میثاق/

۴-۱ کارفرما متعهد میگردد به منظور تسریع در امور قرارداد نماینده یا نمایندگانی را بصورت کتبی و با مشخص نمودن محدوده عملکرد آنان ونهایتاً طی مدت ۱۰ روز پس از امضاء قرارداد معرفی نماید .

تبصره ۱۰  : فقط درخواستهای نماینده کارفرما یا امضاءکنندگان قرارداد که در چارچوب مفاد قرارداد میباشد لازم الاجراء بوده ودرخواستهای دیگر عوامل که به تائید مدیریت ( کارفرما ) نرسیده باشد , فاقد ارزش میباشد و پیمانکار هیچگونه تعهدی در قبال درخواستهای افراد متفرقه ندارد .

۴-۲ کارفرما متعهد میگردد جهت جلوگیری از آلوده شدن کامپیوترها به ویروس , به هیج عنوان از دیسکت و یا CD های متفرقه پیش از کنترل با برنامه ویروس یاب استفاده ننماید .

تبصره ۱۱ : نرم افزار ویروس یاب با توجه به نیازهای کارفرما و با توافق طرفین تهیه , نصب و راه اندازی میگردد .

تبصره ۱۲ : در صورت وارد آمدن هرگونه صدمه ویروسی ؛ پیمانکار هیچگونه تعهدی نداشته و مسئولیت آن با کارفرما میباشد .

۴-۳ ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام امور سرویس و خدمات پشتیبانی , در هنگام مراجعه متخصصین پیمانکار .

۴-۴ کارفرما تعهد مینماید پرداخت مبلغ ماهیانه مورد توافق در ماده۵ را به صورت منظم و بدون دیرکرد به پیمانکار پرداخت نماید.

۴-۵ پرداخت صورتحسابهای ارسالی و مبلغ تعیین شده در قرارداد حداکثر تا مدت ۳ روز بعد از تاریخ صورتحساب به پیمانکار .

۴-۶ کــارفرما متعهد میگردد اقدامات و همکاریهای مقتضی را پس از ارائه گزارش کتبی پیمانکار ( مربوط به مفاد بند ۱-۳ قرارداد ) و در صورت تایید آن به عمل آورد .

۴-۷ کارفرما تعهد مینماید اقدامات و همکاریهای مقتضی جهت راه اندازی مفاد بندهای ۱-۴ و ۱-۵ را پس از ارائه گزارش کتبی پیمانکار و در صورت تایید آن , در اسرع وقت انجام دهد .( طبق نیاز کارفرما )

۴-۸ کارفرما متعهد میگردد به هیچ عنوان اقدام به شکستن پلمپ دستگاههای تحت الحمایه پیمانکار را ننماید .

۴-۹ مشاوره با پیمانکار در مورد هر گونه تغییر و تحول و یا خرید , نصب و راه اندازی هر گونه تجهیزات مرتبط کامپیوتری.

تبصره ۱۳: کلیه دستگاهها و تجهیزات جانبی که توسط پیمانکار تهیه , نصب و راه اندازی گردد ؛ بر اساس یک الحاقیه که به امضاء طرفین قرارداد خواهد رسید تحت پوشش تعمیر و نگهداری قرار خواهند گرفت و هیچگونه مبلغی جهت ارائه خدمات تا انتهای قرارداد در خصوص تجهیزات جدید اعمال نخواهد شد .

تبصره ۱۴ : کلیه دستگاهها وتجهیزات جانبی که راساً توسط کارفرما تهیه , نصب و راه اندازی گردد ( در صورت نیاز ) طی توافق جداگانه و بر اساس یک الحاقیه جدید که به امضاء طرفین قرارداد خواهد رسید , تحت پوشش تعمیر و نگهداری قرار خواهند گرفت .

 ماده پنجم مبلغ قرارداد

۵-۱ حق الزحمه پیمانکار در قبال خدمات مندرج در این قرارداد , ماهیانه . . . ریال ( . . .  ریال ) بصورت خالص میباشد که در انتهای هر ماه توسط کارفرما پرداخت میگردد .

تبصره ۱۵: حق الزحمه ماه اول به مبلغ . . .  ریال (  . . . ریال ) پس از امضاء قرارداد و پیش از آغاز کار به پیمانکار پرداخت میگردد .

۵-۲ مبلغ قرارداد در محدوده شهر تهران و آدرس تعیین شده منظور گردیده است و ارائه خدمات در خارج از شهر تهران مشمول تأمین وسیله نقلیه و یا پرداخت هزینه ایاب و ذهاب از طرف کارفرما خواهد بود .

۵-۳ مبلغ قرارداد شامل قطعات مصرفی و تعویضی نمیباشد و هزینه قطعات تعویضی و لوازم مصرفی , طی صورتحساب جداگانه ای از طرف پیمانکار اعلام میگردد و بدیهیست کارفرما طبق ماده ۴-۵ عمل خواهد نمود .

ماده ششم تجهیزات , دستگاهها و سیستمهای موضوع قرارداد

۶-۱ لیست اولیه تجهیزات سخت افزاری مشمول قرارداد , در پیوست شماره یک مشخص گردیده است و لیست نهائی از کلیه نرم افزارها و سخت افزارهای مورد توافق در صورتجلسه تنظیمی بین نمایندگان پیمانکار و کارفرما مشخص خواهد شد.

ماده هفتم فسخ قرارداد /میثاق/

هر یک از طرفین قرارداد میتوانند در هر زمان بنا به ضرورت و با اعلام کتبی مبنی بر دلیل فسخ قرارداد , طی مدت پانزده روز نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند .

ماده هشتم حق واگذاری

پیمانکار به هیچ وجه بدون جلب موافقت کتبی ( کارفرما ) حق واگذاری تمام یا قسمتی از قرارداد را به مؤسسات دیگر ندارد ؛ در صورت انجام این امر قرارداد به خودی خود فسخ شده تلقی میگردد و علاوه بر آن ( پیمانکار ) محق به دریافت هیچگونه مبلغی بابت خدمات انجام شده ( به جز آنچه قبلاً دریافت نموده ) نخواهد بود .

ماده نهم سایر شرایط

۹-۱ در صورت عجز پیمانکار در انجام تعهدات خود در طول مدت قرارداد , حق فسخ را برای کارفرما طبق ماده ۷-۱ محفوظ میدارد .

۹-۲ پیمانکار محرم کارفرما میباشد و فایلهایی که در اختیار پیمانکار قرار میگیرد ( به هر صورت ) میبایست نسبت به حفظ و نگهداری آن نهایت سعی انجام گیرد و هر گونه سوء استفاده از آنها ( اگر ثابت شود از سوی پیمانکار بوده ) خیانت در امانت محسوب شده و عواقب آن متوجه پیمانکار خواهد بود .

۹-۳ کلیه کسورات قانونی مرتبط با قرارداد بعهده پیمانکار میباشد .

۹-۴ خسارات عمدی و یا ناشی از قصور کارفرما در بهره برداری از سیستم به عهده کارفرما خواهد بود .

۹-۵ خسارات ناشی از تعمیرات انجام شده توسط افراد متفرقه , بعهده کارفرما میباشد .

۹-۶ پیمانکار هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از آتش سوزی , زلزله , سیل و حوادث غیر مترقبه ندارد .

۹-۷ خسارات ناشی از حمل و نقل سیستم های موضوع قرارداد توسط کارفرما یا افراد متفرقه , بعهده کارفرما میباشد .

ماده دهم-یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده یازدهم-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده دوازدهم-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده سیزدهمفورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده چهاردهم-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده پانزدهم-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده شانزدهم-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                            …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی‌باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

مطالعه بیشتر