نمونه قرارداد ساختمان سالن ورزشی

قرارداد ساختمان سالن ورزشی

 طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده ۱) موضوع قرارداد

عبارت است از انجام عملیات ساختمان سالن والیبال کارخانه به شرح زیر :

اجرای حدود ۱۳۲ متر شناژ افقی و عمودی با آرماتور آجدار ۱۲ . ۸ به ابعاد ۳۰*۳۰ سانتی متر با قالب بندی مربوطه و بتن ریزی آن با بتن ۳۵۰ کیلوگرم سیمان .

اجرای دو عدد پنجره با پروفیل با ابعاد ۳*۱ متر و زیر سقف سوله در ابتدا و انتهای ضلع جنوبی سالن با حفاظ و نصب شیشه ۴ میلی متری و رنگ آمیزی آن با ضد زنگ و رنگ روغنی درجه یک .

اجرای دیوار بلوکی به عرض ۲۰ سانتی متر در فاصله شناژ افقی اجرا شده و سقف سوله حدود ۴۰۰ متر مربع .

اجرای حدود ۸۰۰ متر مربع پلاستر زبره و نرمه

اجرای حدود ۳۰ متر لوله کشی آب سرد و گرم

اجرای حدود ۱۰ متر لوله فاضلاب و نصب کف شوی ها

اجرای حدود ۴۰ متر لوله کشی گاز

اجرای ۶۲ متر طولی قرنیز به ارتفاع ۳۰ سانتی متر با سنگ گندمک

اجرای سیم کشی برق در داخل سالن و انبار و سرویس های بهداشتی و نصب کلید پریزهای مربوطه و روشنایی و نصب هشت عدد لامپ گازی w 500 با حفاظ لازم جهت روشنایی سالن والیبال

اجرا و نصب نورگیر به ابعاد ۱/۱*۸/۲ و نصب شیشه ۴ میلی متری و رنگ آمیزی آن .

تهیه نصب پنج عدد درب آهنی با پروفیل به ابعاد ۱/۱*۲/۲ جهت سرویس ها و ورودی ها و تخریب جای یکی از درب ها و رنگ آمیزی آنها .

اجرای ۵۰ متر مربع کاشی کاری سقف و بدنه دوش رختکن و دستشویی با کاشی درجه ۲ حافظ ۲۵*۲۰ سانتی متری .

اجرای ۸ متر مربع سرامیک کف دوش ها و رختکن و دستشویی با سرامیک درجه ۲ حافظ ۱۰*۲۰ سانتی متری .

تهیه و نصب سنگ توالت و روشوی و شیر مخلوط و علمک حمام با مارک گلسار …. و شیر مخلوط قهرمان .

اجرای ۱۲ متر ناودانی عرضی با ورق ۶۰ گالوانیزه و ۲۲ متر ناودانی عمودی در ضلع غربی سالن تخلیه آب باران از سقف لوله به کانال کف با دهنه ۳۰ سانتی متر و مهاری با نبشی نمره ۳ به فواصل ۵/۱ متر از هم .

اجرا و کف سازی سالن والیبال به مساحت ۲۸۸ متر مربع و ارتفاع ( ضخامت ) ۸ سانتی متر با بتن ۳۵۰ کیلوگرم سیمان .

اجرای دو عدد لوله چهاراینچ در وسط سالن والیبال به طول ۵۰ سانتی متر جهت نصب میله های تور والیبال .

اجرای حدود ۴۰ متر مربع قیر و گونی سه لایه قیر و دو لایه گونی

تهیه کلیه مصالح به عهده پیمانکار می باشد .

ماده ۲ ) مدت قرارداد

مدت زمان اجرای قرارداد از تاریخ مبلغ پیش پرداخت و امضاء قرارداد به مدت ۶۰ روز کاری تعیین می گردد .

ماده ۳)  مبلغ قرارداد

کل مبلغ قرارداد ……………… ریال به تعیین می گردد .

ماده ۴)  نحوه پرداخت

۱-۴- ۲۰%  پیش پرداخت در قبال اخذ چک شماره …………. عهده بانک …………… شعبه …………….. به مبلغ ……………… معادل ۲۰% کل مبلغ قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد . چک یاد شده تا تحویل کامل موضوع قرارداد نزد کارفرما می ماند .

۲-۴- ۷۰%  از مبلغ کل قرارداد در هنگام تحویل موقت موضوع قرارداد و اتمام کلیه موارد اعلام شده به تأییدیه ناظر قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد .

۳-۴- ۱۰%  باقیمانده پس از تحویل کامل موضوع قرارداد با تأیید ناظر قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد .

ماده ۵) دوره تضمین قرارداد

از تاریخ تحویل موقت قرارداد به مدت یک سال تعیین می گردد . چنانچه در طول دوره مورد نظر عیوب و نواقصی مشاهده شود که ناشی از استهلاک طبیعی و یا بهره برداری مغایر با دستورالعمل های متعهد نباشد ملزم به رفع عیوب با هزینه شخصی خواهد بود .

ماده ۶ ) کسور

۶-۱- از کلیه  مطالبات پیمانکار ۵% به عنوان مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .

۶-۲- از کلیه مطالبات پیمانکار ۷% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

ماده ۷ ) تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره …………. عهده بانک ……….. شعبه سیمان به مبلغ ………… ریال معادل کل قرارداد صادر و به عنوان سپرده تضمین حسن  انجام کار به کارفرما تسلیم گردید که پس از دوره تضمین قرارداد موضوع ماده ۵ و با تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد گردید .

ماده ۸ ) ناظرین قرارداد

۸-۱- از طرف کارفرما آقایان مهندس …………. + ……….. به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردد .

۸-۲- مشاور ورزش و روابط عمومی جهت مشاوره و هماهنگی با ناظر قرارداد معرفی می گردد.

ماده ۹) خسارت تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هریک روز تأخیر ۴% ( چهاردرصد ) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از ۱۰ روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود . چنانچه بروز تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد .

ماده ۱۰ ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده ۱۱ ) تعهدات پیمانکار

۱۱-۱- پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .

۱۱-۲- پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد .

۱۱-۳- پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .

۱۱-۴- تأمین کلیه مصالح و مواد مصرفی مورد نیاز اجرای کار به عهده پیمانکار است .

۱۱-۵- تأمین کلیه ابزار و لوازم کار مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .

۱۱-۶- هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آنها به عهده پیمانکار است .

۱۱-۷- جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .

۱۱-۸- دپو کردن فضولات و نخاله های حاصله در جایی و حمل مناسب آن به عهده پیمانکار است .

۱۱-۹- پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نماید .

۱۱-۱۰- پیمانکار موظف است حق بکارگیری مشمولین و افرادی که به سن قانونی نرسیده باشند را نخواهد داشت .

۱۱-۱۱- پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت .

۱۱-۱۲- تسویه حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی ناظر قرارداد و ارائه تسویه حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .

۱۱-۱۳- پیمانکار موظف و مکلف است به مفاد ماده ۱۳ قانون کار توجه داشته و آن را رعایت نماید .

۱۱-۱۴-در پایان کار ارائه تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوی وی به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود .

۱۱-۱۵-کارفرما با هرگونه فساد اخلاقی در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد .

ماده ۱۲) یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده ۱۳) تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۴) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۵) فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۶) تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۷) حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۸)تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

مطالعه بیشتر