نمونه قرارداد سولــه

قرارداد سولــه

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از طراحی سازه , ساخت , حمل و نصب یک باب سوله مطابق نقشه های معماری ارائه شده به فروشنده .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

۲-۱- قرارداد حاضر

۲-۲- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط خریدار یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

بهای فروش کالاهای موضوع قرارداد به شرح ذیل می با شد .

بهای فروش هر کیلوگرم اسکلت …………… ریال با احتساب وزن تقریبی ……….. کیلوگرم اسکلت معادل …………… ریال می‌باشد . وزن نهایی اسکلت براساس قبول باسکول تعیین و ملاک عمل برای تسویه حساب می باشد .

ماده چهار ـ نحوه پرداخت

۴۰ درصد بهای این قرارداد پس از امضاء ومبادله قرارداد به مبلغ ………….. ریال به عنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه تضمین مورد قبول کارفرما معادل دو برابر مبلغ پیش پرداخت از جانب فروشنده در وجه وی , پرداخت می شود .

۲۰ درصد بهاء اسکلت پس از ساخت کلیه قطعات و تأیید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .

۲۰ درصد بهاء اسکلت پس از حمل کامل قطعات به محل اجرای پروژه و با ارائه مدارک حمل و خروجی کارخانه , بارنامه و قبوض باسکول و تأیید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .

۱۰ درصد بهاء اسکلت پس از نصب کامل اسکلت و تأیید نماینده فروشنده .

۱۰ درصد بهاء اسکلت به عنوان حسن انجام کار نگهداری می شود .

تبصره : به این قرارداد هیچگونه تعدیل یا افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت .

ماده پنج ـ مدت قرارداد

مدت این قرارداد برای انجام طراحی نقشه های سازه و اجرایی و تأسیسات مکانیکی و برقی جمعاً ……………. روز و برای تولید اسکلت جمعاً ……………………. روزکاری تعیین می گردد .

ماده شش ـ شرایط قرارداد

۶-۱- فروشنده موظف است کالای مورد فروش شامل بولت وصفحه ستون ها , ستون ها , تیرها و لاپه و میل مهار و بادبندها مطابق با نقشه های سازه باشد .

۶-۲- نوع ورق مصرفی اسکلت و لاپه ها st-37 فولاد مبارکه باشد .

۶-۳- پیچ و مهره های مصرفی اسکلت A-325 یا خشکه ۸.۸ باشد .

۶-۴- کلیه اتصالات ورق های بال به بال و یا جان به جان به صورت نفوذی انجام گیرد و در صورت کم بودن ضخامت جان به جان با ورق اتصال تقویت لازم انجام گیرد .

۶-۵- اتصال E.P به تیر و ستون دربال و جان به صورت نفوذی انجام گیرد .

۶-۶- جوش های پای ستون و انتهای مقاطع حداقل ۸۰ سانتی متر ودرکلیه گوشه ها انجام گیرد .

۶-۷- جهت جوشکاری پاس ریشه از الکترود ۲۵/۳ نفوذی ۶۰۱۰ و برای بقیه موارد از الکترود نمره ۴ نوع ۶۰۱۳ استفاده گردد .

۶-۸- جوش ها در مقاطع تیرها و ستون ها هم پوشانی داشته باشند .

۶-۹- ورق ها قبل از رنگ آمیزی از مواد زائد و یا چربی ها و …………. پاک شود .

۶-۱۰- رنگ مصرفی از نوع زینکرومات و به ضخامت ۵۰ میکرون انجام گیرد .

۶-۱۱- رعایت جوشکاری جوش های گوشه با ساق های مساوی .

۶-۱۲- حداقل بعد جوش را کمترین ضخامت ورق تعیین می کند ( چنانچه محاسبات , جوش بیشتری را مشخص نماید بعد بیشتر جوش ملاک عمل خواهد بود ) .

۶-۱۳- رعایت اصول صحیح جوشکاری ( عدم بریدگی حاشیه جوش )

۶-۱۴- رعایت شاغولی بودن قطعات و جلوگیری از هرگونه اعوجاج در ساخت قطعات .

۶-۱۵- از قطعات تولیدی آزمایش پرتونگاری و آزمایش مغناطیسی جوش به عمل خواهد آمد و در صورت عدم نفوذ و یا هرگونه معایب دیگر از قبیل بریدگی حاشیه وعدم تساوی ساق ها و …. فروشنده موظف به رفع معایب مورد نظر با هزینه خود بوده و در این صورت هزینه های آزمایشات به عهده فروشنده خواهد بود , در صورت تأیید آزمایشات انجام شده هزینه مرتبط توسط خریدار پرداخت می گردد .

۶-۱۶- فروشنده مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید ( کلاه ایمنی , دستکش , کمربند , کفش ایمنی , …. ) تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) نیز اجباری می باشد .

۶-۱۷- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل فروشنده , فروشنده مسئولیت تهیه , تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

۶-۱۸- فروشنده متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار فروشنده باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

ماده هفت ـ موارد فسخ قرارداد

۷-۱- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده از طرف فروشنده .

۷-۲- تأخیر در شروع به کار بیش از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد از طرف فروشنده .

ماده هشت ـ نظارت فنی

کلیه مراحل طراحی و ساخت تحت نظارت نماینده فنی خریدار انجام و پرداخت حق الزحمه مراحل فوق پس از تأیید نامبرده قابل پرداخت می باشد .

۵ درصد از ۱۰ درصد حسن انجام کار پس از نصب کامل و تأیید نماینده فنی خریدار در وجه فروشنده پرداخت و ۵ درصد مابقی پس از دوره تضمین به مدت ۶ ماه قابل پرداخت می باشد .

تبصره یک : در طول مدت تضمین هرگاه عیب و عدم مرغوبیت قطعه ای مشاهده شود , خریدار مورد را کتباً به فروشنده اطلاع داده و فروشنده نسبت به تعویض یا تعمیر آن با هزینه خود اقدام می نماید .

تبصره دو : حجم عملیات مورد پیمان مشمول ۲۵ درصد کاهش یا افزایش می باشد .

ماده نه ـ یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده ده ـ تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده یازده ـ تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده دوازده ـ فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده سیزده ـ تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده چهارده ـ حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده پانزده ـ تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

مطالعه بیشتر