نمونه قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی

قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی

طرفین قرارداد
قرارداد حاضر فی ما‌بین؛
خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
که ازین پس «مصالح» نامیده خواهد شد، و
خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس «متصالح»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده۱- موضوع قرارداد(مورد مصالحه)

کلیه حقوق واقعی، عینی و فرضی و تصوری و احتمالی مصالح ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی و صنفی در شش دانگ یک بابت مغازه شماره ……………. جز پلاک ……………. اصلی واقع در ………. بخش ……………. ثبتی و در خیابان نبش کوچه ……………. و استیجاری مصالح طبق سند اجاره شماره ……………. مورخ ……………. تنظیمی دفترخانه شماره …………….  به انضمام کلیه حقوق مزبور مصالح نسبت به یک رشته تلفن شماره ……………. منصوبه در آن انتقالی به مصالح طبق سند شماره ……………. مورخ ……………. دفتر خانه …………….  اعم از حق الامتیاز و حق الاشتراک و ودایع احتمالی مربوطه به نحوی که پس از امضای این صلح نامه قطعیه دیگر هیچگونه حقی از حقوق مزبور برای مصالح در مورد صلح بالا باقی نمانده و تمامی آن حقوق در مورد مصالحه متعلقه به متصالح است که به قرار متصالح مورد مصالحه را متصرف گردیده است.

ماده۲-مبلغ قرارداد

مبلغ ……………. ریال که تماما طی چک تضمینی بانکی شماره ……………. عهده بانک ……………. شعبه ……………. نقدا و فی المجلس به مصالح تادیه و تسلیم شده است باقراره.

کلیه شرایط صحت صلح قطعی به اظهار اجرا شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش از طرفین اسقاط گردیده و مصالح اقرار نمود که از افراد ممنوع المعامله نمی باشد.

ماده۳-شروط و تعهدات قرارداد
۱کلیه مالیاتها عوارض و حق بیمه و هزینه های محضر و غیره و تحصیل رضایت موجر، اخذ پاسخ استعلامیه های محضر منحصرا به لحاظ(کلیدی معامله کردن) بر مبنای این قرارداد بعهده متصالح است.
۲-طرفین ملزم به حضور در محل دفترخانه شماره …………….  واقع در خیابان ……………. در ساعت …….. روز ……… مورخه ………. ماه یکهزار و سیصد و …………… شمسی جهت تنظیم و امضای سند رسمی این صلحنامه قطعیه بنام متصالح یا قائم مقام وی می باشند.
۳-متصالح حق فسخ و الغای اجاره نامه مزبور و تجدید سند اجاره بنام خود یا قائم مقام خود را دارد.
۴-طرفین متعاقدین ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم فی ما بین آنان بطور شفاهی منعقد شده متعهد و ملزم به اجرای تمامی مفاد این صلحنامه قطعیه گردیده و می باشد.
۵-ضمان درک از حال الی مدت …….. سال شمسی بعهده مصالح است.
ماده۴-یکپارچگی قرارداد
قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.
ماده۵-تفکیک پذیری
چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.
ماده۶-تغییر و اصلاح
هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.
ماده۷-فورس ماژور
هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده۸-تغییر نشانی طرفین قرارداد
هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.
ماده۹-حل اختلاف
در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .
ماده۱۰-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ
این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

                  محل امضا(مصالح)                                          محل امضا(متصالح)

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

مطالعه بیشتر