نمونه قرارداد فروش واحد مسکونی

قرارداد فروش واحد مسکونی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده۱- موضوع قرارداد :

فروش یک واحد مسکونی از فاز ……..در بلوک ………. بشماره واحد ……….. به مساحت تقریبی ………. مترمربع واقع در …………………………………………. که عملیات ساختمانی و تأسیساتی آن کاملاً خاتمه یافته و آماده تحویل می‌باشد.

۱- امکانات تکمیلی بلوک به شرح ذیل می‌باشد که خریدار با امضای قرارداد اقرار به آگاهی از آن می‌نماید:

۱-۱- سیستم گرمایش کلیه واحدها از طریق پکیج یونیت.

۱-۲-سیستم سرمایش واحدها به وسیله کولرآبی می‌باشد(نصب کولربه عهده خریدار  می‌باشد).

۱-۳- آشپزخانه به صورت Open می‌باشد.

۱-۴- فرش کف و اتاق خوابها از نوع سرامیک .

۱-۵- نصب و رنگ آمیزی کمد چوبی.

۱-۶- رنگ آمیزی سقف و دیوارها.

۱-۷- عایق کف و دیوار سرویس ها.

۲- واحد مسکونی موضوع قرارداد دارای برق اختصاصی و بلوک نیز دارای برق عمومی ، آب و گاز مشترک می‌باشد و شامل پارکینگ و انباری نمی‌باشد.

ماده ۲- مبلغ قرارداد :

۱- بهای موضوع قرارداد مطابق نظریه کارشناسی مورخ………………. به مبلغ ………….. ( …………………………….. )ریال از قرار هر مترمربع……………………………..ریال می باشد.

۲- ………. درصد ازکل مبلغ ، معادل ……………………………….(……………………………………) ریال به صورت نقد از سوی خریدار پرداخت شده است.

۳-خریدار باقیمانده مبلغ قرارداد ( ………….. درصد) را که معادل ………………………..(………………………) ریال می باشد طی مدت……… ماه و در……. قسط ……… ماهه که  هر قسط معادل …………………..(…………………………………………….) ریال به به صورت چک  به تاریخ های …………………. ارائه نموده است.

تبصره ۱ : تسویه حساب نهایی بر اساس متراژ مندرج در صورتجلسه اسناد تفکیکی اداره ثبت صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ۲ : خریدار بابت تضمین پرداخت اقساط و تامین خسارات احتمالی ناشی از عدم تادیه به موقع اقساط ، چکی به مبلغ ……………………………….. (………………………………………………)ریال عهده بانک……………………. به فروشنده تحویل داده است که پس از وصول اقساط مربوطه از سوی فروشنده آزاد خواهد گردید ، فروشنده مجاز است در صورت تاخیر در پرداخت اقساط از جانب خریدار کل مبلغ چک را به اجرا گذاشته و به تشخیص خود خسارت وارده را برداشت نماید .

ماده ۳ تعهدات طرفین :

الف) تعهدات فروشنده :

۱- تحویل واحد مسکونی ظرف مدت ……… روز به خریدار پس از ابلاغ قرارداد حاضر.

۲- پرداخت هرگونه مالیات و عوارض قانونی تا تاریخ انعقاد قرارداد حاضر.

۳-  انتقال رسمی ملک در صورت فراهم بودن موجبات انتقال موضوع قرارداد پس از تسویه حساب کامل از طرف خریدار.

ب) تعهدات خریدار :

۱- خریدار متعهد گردید ظرف مهلت تعیین شده از سوی فروشنده جهت تحویل گرفتن موضوع قرارداد اقدام نماید، تحویل نگرفتن موضوع قرارداد از سوی خریدار موجب حق فسخ برای فروشنده خواهد شد.

۲- موضوع قرارداد دارای کاربری مسکونی می‌باشد و خریدار مجاز به تغییر آن نخواهد بود.

۳-خریدار متعهد گردید در موعد و دفترخانه ای که از سوی فروشنده تعیین می شود جهت تنظیم سند رسمی انتقال حاضر گردد.

۴- موضوع این قرارداد قبل از تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار کلا یا جزئا قابل واگذاری به غیر ولو به صلح ، وکالت  و … نمی باشد مگر پس از اخذ موافقت کتبی از فروشنده .

۵- خریدار حق دخل و تصرف و انجام تغییرات داخلی و خارجی ، افزودن بالکن و یا هر نوع تغییراتی که به نحوی با مشاعات و یا اضافه شدن به فضای مورد استفاده و یا موارد فنی ساختمان ، بلوک و … مرتبط می‌باشد را ندارد مگر با اخذ مجوز کتبی از نماینده فروشنده.

۶- هزینه های عمومی ضروری در این مدت پس از تحویل واحدها نسبت به سهم هر واحد بر حسب متراژ مفید محاسبه و توسط خریدار پرداخت خواهد شد.

ماده۴- شرایط خصوصی :

۱-  مفاد این قرارداد شامل پارکینگ و انباری نبوده و خریدار مدعی هیچ حقی از این حیث نیست.

۲- پرداخت کلیه هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال جهت ارائه به دفترخانه به عهده فروشنده می‌باشد و هزینه نقل و انتقال بالمناصفه خواهد بود.

ماده ۵ شرایط فسخ قرارداد :

۱- عدم اجرای هر یک از تعهدات ( نفیاً یا اثباتاً ) از سوی خریدار موجب حق فسخ برای فروشنده می‌باشد.

۲- عدم پرداخت هریک از اقساط ثمن معامله در هر مرحله موجب حق فسخ برای فروشنده بوده و مشارالیه می تواند بدون نیاز به تشریفات اداری و قضائی رأسا نسبت به فسخ قرارداد ، تصرف ملک و یا واگذاری آن به اشخاص ثالث طبق صلاحدید خود اقدام نماید.

تبصره : در صورتی که قرارداد حاضر به دلایل فوق از طرف فروشنده فسخ گردد ، هزینه ای معادل یک درصد مبلغ قرارداد به عنوان خسارت محاسبه و دریافت خواهد شد .

۳- چنانچه فروشنده مطابق بند ۲ همین ماده حق فسخ پیدا نماید ولی از حق خود استفاده نکند، به ازای هر روز تاخیر خریدار از پرداخت اقساط، مشمول ۱۵/۰ درصد جریمه بر مبنای اصل بدهی مربوط به هر قسط خواهد گردید.

۴- کلیه خیارات قانونی از خریدار اسقاط گردید .

ماده ۶- یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده ۷- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۸- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۹- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۰- تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۱- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۲- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

مطالعه بیشتر