قرارداد محوطه سازی

امتیاز 4.67 ( 3 رای )

قرارداد محوطه سازی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

شرکت…………….. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………………………………

که ازین پس « کارفرما »نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی …………………، صادره از ……………، تلفن ثابت……………..، تلفن همراه ……………، به آدرس …………………………………………….که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

۱-۱- نصب جدول پیش ساخته بتنی به عیار ۲۵۰ به ابعاد ۱۵/۰*۵/۰*۵/۰ متر .

الف) پی کنی و تسطیح و رگلاژ بستر خاک به ابعاد ۳/۰*۷۵/۰*۱ متر .

ب) بتن ریزی مگر زیر جداول به ابعاد ۱۰/۰*۵۵/۰*۱ به عیار ۱۵۰ .

ج) نصب جدول بتنی و بندکشی بین جداول به ابعاد و مشخصات فوق الذکر .

د) بتن ریزی تقویتی دو طرف جدول به صورت ماهیچه به ابعاد ۲۵/۰*۱۵/۰*۱ متر به عیار ۲۰۰ .

۱-۲-  نصب کانیو با جداول بتنی ۱۵/۰*۵/۰*۵/۰ ایستاده و ۱۰/۰*۳۰/۰*۵۰/۰ خوابیده به عیار ۲۵۰ .

الف) پی کنی , تسطیح , رگلاژ بستر خاک به ابعاد ۳۰/۰*۱*۱ متر .

ب) بتن ریزی مگر زیر جداول به ابعاد ۱۰/۰*۸/۰*۱ متر به عیار ۱۵۰ .

ج) نصب جداول بتنی و بندکشی به ابعاد و مشخصات فوق الذکر .

د) بتن ریزی تقویتی , جداول ایستاده به صورت ماهیچه ۲۵/۰*۱۵/۰*۱ و جهت جداول خوابیده به صورت ماهیچه ۱/۰*۲۵/۰*۱ و بتن زیر کانیو به ابعاد  به عیار ۲۰۰ .

۱-۳- نصب آجر سیمانی جالیز ( کفپوش ) شامل :

الف) پی کنی , خاکریزی , تسطیح , رگلاژ بستر خاک به ابعاد ۳۰/۰*۵/۱*۱ .

ب) آبپاشی , کوبیدن بستر خاک باتراکم ۹۵ درصد .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

۲-۱- قرارداد حاضر

۲-۲- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا بر مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

۲-۳- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدوداً ………………… ریال پیش بینی می گردد که تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .

۳-۱- نصب جدول بتنی به عیار ۲۵۰ و به ابعاد ۱۵/۰*۵/۰*۵۰/۰ هر متر طول از قرار ……… ریال

۳-۲- نصب کانیو با جداول بتنی ۱۵/۰*۵/۰*۵/۰ ایستاده و ۱۰/۰*۳۰/۰*۵۰/۰ خوابیده به عیار ۲۵۰ از قرار هر متر طول ………………… ریال .

۳-۲- نصب آجر سیمانی جالیز از قرار هر متر مربع …………………… ریال .

تبصره یک : چنانچه عمق پی کنی بیش از ۳۰ سانتی متر باشد به ازای هر ۱۰ سانتی متر اضافه پی کنی ………….. ریال به بهای تک جدول در هر متر طول اضافه می گردد .

تبصره دو : چنانچه عمق پی کنی بیش از ۳۰ سانتی متر باشد به ازای هر ۱۰ سانتی متر اضافه پی کنی …………………… ریال به بهای کانیو در هر متر طول اضافه می گردد .

ماده چهار ـ نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد .

تبصره : ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

ماده پنج ـ مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعاً ……….. روز / ماه شمسی از تاریخ ………… لغایت ………………. می باشد .

ماده شش ـ تعهدات پیمانکار

۶-۱- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رؤیت نموده و کلیه کارها را طبقه نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

۶-۲- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

۶-۳- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ……………….. ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد .

۶-۴- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .

۶-۵- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

۶-۶- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

۶-۷- پیمانکار حق واگذاری کار را به غیر ندارد و در صورت اثبات چنین سندی , کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

۶-۸- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت , ابزار , ماشین آلات , مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسایل و ….. نموده در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

۶-۹- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارد .

۶-۱۰- پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد . حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و به جای آنها افراد مورد تأیید را بکار گمارد .

۶-۱۱- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار , پیمانکار مسئولیت تهیه , تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه به وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

۶-۱۲- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد .

۶-۱۳- پیمانکار تعهد می نماید در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

ماده هفت ـ تعهدات کارفرما

۷-۱- کارفرما متعهد است زمین مورد نیاز برای ایجاد کارگاه و اجراء عملیات موضوع پیمان را همراه با کلیه نقشه های اجرایی در اختیار پیمانکار قرار دهد .

۷-۲- تأمین مصالح مصرفی به درخواست پیمانکار و تأمین ماشین آلات حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا به عهده کارفرما می‌باشد ( بارگیری , حمل , تخلیه مصالح ) از انبار تا محل اجرا به عهده پیمانکار می باشد .

۷-۳- تأمین محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در حدو مقدورات به عهده کارفرما می باشد .

ماده هشت  ـ موارد فسخ قرارداد

۸-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار .

۸-۲- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده .

۸-۳- تأخیر در شروع بکار بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد .

۸-۴- تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار بنماید .

۸-۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما .

۸-۶- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمان بندی انجام شود .

تبصره : در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

ماده نه ـ دوره تضمین قرارداد

مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تأیید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده , دو برابر مدت زمان قرارداد می باشد و در صورت بلانقص بودن کار انجام شده , مبلغ ده درصد حسن انجام کار و سپرده انجام تعهدات با تقاضای پیمانکار به ایشان مسترد می گردد .

ماده ده-یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده یازده-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده دوازده-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده سیزده-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده چهارده-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده پانزده-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده شانزده-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                              …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

مطالعه بیشتر