قرارداد مشاوره برای امور ورزشی

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

قرارداد مشاوره

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس «مشاور»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده ۱) موضوع قرارداد

ارائه خدمات مشاوره ای به منظور بسط و توسعه امور ورزشی کارخانه اعم از تنظیم برنامه های ورزشی و برگزاری مسابقات بر اساس ضوابط سازمان تربیت بدنی و وزارت کار امور اجتماعی و مدیریت استادیوم ورزشی کارخانه .

ماده ۲ ) خدمات قرارداد

خدمات این قرارداد که توسط مشاور متعهد می گردد به شرح زیر خواهد بود :

۱-۲- تهیه و ارائه برنامه جامع ورزشی کارخانه از جمله شامل برنامه مسابقات , نحوه آموزش , نیازمندی ها و هزینه های مربوطه .

۲-۲- همکاری در تهیه و ارائه اطلاعات لازم فنی ـ ورزشی که در ساخت فضاهای ورزشی می بایست رعایت گردد .

۳-۲- به منظور شناخت و تشویق ورزشکاران اقدام لازم معمول و عندالزوم با تنظیم پرسشنامه , افراد برتر جهت شرکت در مسابقات مشخص می گردد .

۴-۲- تنظیم جدول رشته های مختلف ورزشی با ذکر اسامی نفرات و سرپرستان هر رشته .

۵-۲- ارزیابی برنامه ها و مسابقات و نیز ارزیابی عملکرد مربیان .

۶-۲- تدوین ضوابط و برنامه تمرینات و تنظیم جداول مسابقات رشته های مختلف با درنظر گرفتن مقررات سازمان تربیت بدنی و امکانات کارخانه .

۷-۲- نظارت بر امر ورزش کارگران اعم از تمرینات و یا شرکت در مسابقات .

۸-۲- ارائه گزارش ماهیانه از پیشرفت وضعیت ورزشی کارخانه .

۹-۲- پیگیری کلیه امور و رفع نیازهای مربوط به استادیوم کارخانه با هماهنگی مدیر باشگاه .

۱۰-۲- مدیریت نگهداری و تعمیرات استادیوم کارخانه

۱۱-۲- مدیریت برنامه ریزی ورزشی در استادیوم کارخانه .

۱۲-۲- همکاری با واحد روابط عمومی کارخانه .

۱۳-۲- ارائه گزارش ماهیانه از فعالیت های صورت گرفته .

ماده ۳ ) ناظرین قرارداد

ناظر قرارداد آقای مهندس ………. می باشد که کلیه امور با هماهنگی ایشان انجام خواهد گردید .

ماده ۴ ) حق الزحمه

حق الزحمه این قرارداد براساس هر ساعت همکاری …… ریال می باشد .

تبصره ۱ : حداکثر ساعات همکاری در هر ماه حداکثر ساعت خواهد بود .

تبصره ۲ : حداکثر مبلغ پرداختی بابت ارائه خدمات مشاوره ای در هر ماه ………….ریال خواهد بود .

تبصره ۳ : کسورات قانونی برابر ضوابط مربوطه از حق الزحمه فوق کسر خواهد شد .

تبصره ۴ : بدیهی است هرگونه پرداخت تنها پس از ارائه گزارش و تأیید ناظرین قرارداد صورت خواهد گرفت .

ماده ۵ )

هزینه های مربوط به تحریر , تکثیر و تأمین وسیله ایاب و ذهاب در جهت ارائه فوق الذکر و یا شرکت در مسابقات به عهده کارفرما بوده چنانچه به ضرورت امر نیاز به خارج شده از حوزه شهری باشد ضمن الزام به انجام امور محوله کارفرما به ازاء هر روز مأموریت مبلغ چهل هزار ریال به عنوان حق مأموریت پرداخت و سایر هزینه ها در مدت مأموریت برابر مقررات کارخانه قابل پرداخت خواهد بود .

ماده ۶ )

کارفرما ماهیانه ………… ریال به عنوان تأمین ایاب و ذهاب شهری به مشاور پرداخت می نماید .

تبصره : تأمین وسیله نقلیه جهت جابجایی وسایل و کارگر جهت استادیوم با هماهنگی مشاور ورزشی به عهده کارفرما خواهد بود .

ماده ۷ )

چنانچه به دلایل قانونی یا غیرقانونی کنترل هر یک از طرفین انجام امور و تعهدات متوقف گردد حق الزحمه متعلقه به نسبت ایام سپری شده پرداخت خواهد شد .

ماده ۸ )

مشاور متعهد است کلیه توان خود را در راه پیشبرد امر ورزش کارخانه بکار ببندد . سایر موارد پیش بینی نشده در قرارداد تابع مقررات جاری کشور خواهد بود و هرگونه تغییر در قوانین که مرتبط با موضوع قرارداد باشد رعایت آن برای طرفین الزامی است .

ماده ۹)یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده ۱۰)تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۱)تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۲)فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۳)تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۴)حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۵)تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

تمدید قرارداد

نظر به اتمام ق فوق الذکر ( خدمات مشاوره ای به منظور بسط و توسعه امور ورزشی کارخانه ) بنا به نیاز و توافق کارخانه از تاریخ اتمام ق ( ۳۱/۶/۷۹ ) به مدت شش ماه از تاریخ ۱/۷/۷۹ الی ۲۹/۱۲/۷۹ به شرح زیر تمدید می گردد.

  • ناظرین قرارداد آقایان مهندس …………… ( مدیر امور اداری ) و مهندس …………. ( مسئول واحد روابط عمومی ) به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند و کلیه امور با هماهنگی دستگاه نظارت انجام خواهد گردید .
  • کارفرما موافقت می نماید که ۵۰% بن نهار را طبق مقررات کارخانه به مشاور پرداخت نماید .
  • این تمدیدنامه در ۳ ماده و دو نسخه در کارخانه …………… تنظیم و هرکدام از نسخ دارای حکم واحد می باشد .

کارفرما مدیر کارخانه …………………                                                      مشاور ……………….

تمدید قرارداد مشاوره ورزشی

با توجه به اتمام قراردادهای شماره ………………… مورخ و ۷۶۹۸ مورخ ………………. ( منعقده با آقای …………… ) و بنا به نیاز و توافق کارخانه ……………….. به مدت شش ماه از تاریخ ……….. الی ………….. به شرح زیر تمدید می گردد .

  • مبلغ دستمزد به ازای هر ساعت ……….. ریال تعیین می گردد .
  • سایر مفاد قرارداد به قوت خود باقی و لازم الاجراء می باشد .
  • این تمدیدنامه در ۲ ماده و دو نسخه در کارخانه …………….. تنظیم و هرکدام از نسخ دارای حکم واحد می باشد .

کارفرما مدیر کارخانه ………………                                                           مشاور …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

مطالعه بیشتر