قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند

امتیاز 3.00 ( 1 رای )

قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس « خریدار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده ۱- موضوع قرارداد : موضوع قرارداد عبارتست از نصب رایگان یک دستگاه کنترلر هوشمند تأسیسات حرارتی ساختمان جهت بهینه سازی مصرف انرژی توسط فروشنده خدمات و اجاره به شرط تملیک دستگاه توسط خریدار.

ماده ۲ – مدت قرارداد : از زمان نصب دستگاه به مدت ۵ سال شمسی

ماده ۳ – محل انجام قرارداد : در محل آدرس خریدار (آدرس فوق الذکر)

ماده ۴ – مبلغ قرارداد : مبلغ قرارداد با صرفه جویی انرژی توسط سیستم فوق ، مرتبط بوده و به شکل زیر محاسبه می شود.

۱-۴ – مصرف متوسط سالیانه خریدار طبق قبوض انرژی مصرفی محاسبه گردیده، سپس در طی دوره های شش ماهه قبوض انرژی مصرفی در دوره بهینه سازی از میزان مشابه متوسط مصرف سالانه قبل از بهینه سازی کسر می گردد و۵۰ % مبلغ انرژی صرفه جویی شده به قیمت روز آن ، توسط خریدار به فروشنده خدمات پرداخت می گردد.

۲-۴ – مبلغ محاسبه شده بالا به مدت ۵ سال و هر سال با توجه به قیمت روز انرژی محاسبه و توسط فروشنده خدمات دریافت می گردد.

ماده ۵ – گارانتی و سرویس : در طی مدت قرارداد (موضوع ماده ۲) دستگاه فوق (و یا دستگاههای موضوع ماده ۱) گارانتی می باشد و کلیه هزینه های سرویس دستگاه و متعلقات مربوط به فروشنده خدمات است و سایر هزینه های سرویس و نگهداری موتورخانه مطابق روال معمول گذشته به عهده خریدار می باشد.

تبصره ۱ : در صورت دستکاری غیر مجاز و تغییرات سیم کشی ، دستگاه از شرایط گارانتی خارج خواهد شد.

ماده ۶ – تعهدات فروشنده خدمات :

۱-۶ – فروشنده خدمات موظف است دستگاه فوق را در محل آدرس خریدار بصورت رایگان نصب نماید و پس از آن، طی بازدید های دوره ای از صحت عملکرد دستگاه اطمینان حاصل نماید.

۲-۶- در صورتیکه خریدار تقاضای بازدید از دستگاه را نماید، فروشنده خدمات موظف به بازدید و سرویس رایگان دستگاه می باشد.

ماده ۷- تعهدات خریدار :

۱-۷- خریدار متعهد می گردد ،‌ به توصیه های فروشنده خدمات جهت استفاده صحیح از سیستم ، عمل نماید .

۲-۷- کپی قبوض انرژی مصرفی دوره های پس از بهینه سازی انرژی را به فروشنده خدمات ارائه نماید و پس از محاسبه مبلغ انرژی صرفه جویی شده ، آنرا به فروشنده خدمات بپردازد .

ماده ۸- امور مالی : با توجه به مبلغ صرفه جویی شده در هر سال ،‌ فروشنده خدمات ۵۰ % مبلغ صرفه جویی شده را طبق قرارداد از خریدار مطالبه می نماید که زمان پرداخت وجه فوق ، حداکثر یک هفته از زمان اعلام فروشنده خدمات می باشد .

ماده ۹- توضیحات نحوه اجرا :

۱-۹- برای محاسبه میزان مصرف انرژی سالانه قبل از دوره بهینه سازی انرژی (جدول الف) ، متوسط میزان مصرف سالهای گذشته محاسبه می گردد و طبق جدول مربوطه ، اعداد فوق به تأیید خریدار و فروشنده خدمات رسیده است .

تبصره ۲ : در صورت تغییرات مکانی ، جابجایی واحدها ، تغییرات و یا نصب مشعل ، الکتروپمپ و تجهیزات جدید در موتورخانه ، تغییرات در تعداد و حجم رادیاتورها و فن کویل ها و یا تغییرات در تعداد و ظرفیت سایر وسایل، نظیر بخاری گازی و … بلافاصله موارد را به فروشنده خدمات اطلاع دهد تا میزان تغییر مصرف در انرژی مجدداً به عنوان مبنای محاسبات به تأیید و امضای طرفین برسد تا از زمان مذکور قابل اجرا باشد.

۲-۹- در دوره بهینه سازی مصرف انرژی ، اعداد قرائت شده کنتور که در جدول (ب) وارد و به تأیید طرفین رسیده است ملاک محاسبه پرداختهای سالانه می باشد .

۳-۹- با توجه به اینکه هیچگونه وجهی بابت دستگاه، نصب آن و خدمات پس از نصب توسط فروشنده خدمات دریافت نمی گردد و تنها عایدات فروشنده خدمات ، دریافت ۵۰ % مبلغ انرژی صرفه جویی شده در مدت قرارداد و بصورت سالانه می باشد، پرداخت به موقع عایدات فروشنده خدمات ،‌ الزامی است و به ازاء هر روز تأخیر در پرداخت مبلغ فوق ، هفت صدم درصد جریمه به ازاء هر روز محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه می گردد .

۴-۹- در صورت عدم تمایل فروشنده خدمات یا خریدار ، هر یک به تنهایی از ادامه قرارداد ، قرارداد تا زمان اعلام انصراف کتبی هر یک از طرفین معتبر بوده و پس از آن فروشنده خدمات اقدام به جمع آوری دستگاه (یا دستگاهها) و متعلقات مربوط می نماید.

بدیهی است خریدار ملزم به پرداخت حقوق فروشنده خدمات تا زمان اعلام انصراف کتبی خود می باشد.

۵-۹- در صورت اتمام مدت قرارداد و پرداخت وجوه مورد نظر قرارداد به فروشنده خدمات ، ‌دستگاه فوق متعلق به خریدار بوده و از آن پس ، فروشنده خدمات هیچگونه وجهی جهت صرفه جویی از خریدار مطالبه نخواهد کرد.

تبصره: تا زمان اتمام مدت قرارداد ، دستگاه و متعلقات آن متعلق به فروشنده خدمات بوده و خریدار هیچگونه حقی نسبت به مالکیت دستگاه فوق ندارد.

ماده ۱۰- یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده ۱۱-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۲-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۳-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۴-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۵-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۶-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

جداول:
جدول الف-

متوسط مصرف سالانه سوخت تاریخ امضاء طرفین امضاء خریدار امضاء فروشنده
       

جدول ب – قرائت های دوره ای کنتور در مدت قرارداد

تاریخ قرائت کنتور عدد قرائت شده امضاء خریدار یا نماینده امضاء نماینده فروشنده تاریخ قرائت کنتور عدد قرائت شده امضاء خریدار یا نماینده امضاء نماینده فروشنده
               
               
               
               
               
               
               

مطالعه بیشتر