قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

 قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………………………………….

که ازین پس « کارفرما »نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس …………………………………………………………………………………………………………………………………………

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده ۱- موضوع قرارداد

الف ) مشاوره ، انجام خدمات پشتیبانی ، نگهداری و تعمیر تجهیزات سخت‌افزاری به نحوی که همواره کلیه‌دستگاهها قابلیت بهره‌برداری کامل را داشته باشد .

ب) نگهداری نرم‌افزار سیستم عامل شبکه(Windows)  : دقت در صحت عملکرد شبکه و کنترل آن‌

ج) نگهداری نرم‌افزارهای کاربردی : نظارت بر عملکرد صحیح نرم‌افزارهای کاربردی مورد درخواست کاربران و امکان استفاده این نرم‌افزارها برای کاربران مختلف . در صورتی که نرم‌افزارهای فوق توسط پیمانکار نصب شده باشد .

د) نگهداری سیستم ایستگاههای کاری ، چاپگرهای شبکه و تجهیزات Pasive & Active

ماده ۲- مدت قرارداد

مدت قرارداد یکسال و از تاریخ …………………. می‌باشد .

ماده ۳- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

هزینه نگهداری و تعمیر دستگاهها و پشتیبانی نرم افزاری موضوع ماده ۱ طبق تعرفه پیوست ۱و توافق طرفین ……………….. ریال می باشد که مبلغ خالص با کسر …….% از مبلغ قرارداد به صورت تخفیف معادل با ………………….. می باشد که هر ماه توسط کارفرما به‌ پیمانکار پرداخت می‌گردد . این هزینه فقط جهت ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری نرم افزار مطرح شده در بندهای ب و ج از ماده ۱  توسط پیمانکار می‌باشد وهزینه خرید و تأمین قطعات و نصب نرم افزار شبکه و سایر نرم افزارهای کاربردی ، توسط کارفرما به صورت جداگانه پرداخت می‌گردد.

تبصره : در صورت اضافه شدن هر یک از اقلام قرارداد هزینه آن طبق تعرفه پیوست شماره ۲ محاسبه خواهد شد.

ماده ۴- تعهدات پیمانکار

بند ۱-۴- پیمانکار متعهد می‌شود کلیه دستگاهها را در ابتدای کار تست کرده و مشخصات آنها را بانظارت نماینده کارفرما در فرمهای پیوست ثبت نماید و تحویل کاربر دهد .

بند ۲-۴- پیمانکار متعهد است حداقل ۳ بار در سال از دستگاهها و حداقل یک مرتبه در ماه از شبکه مورد نظر و نرم افزارهای موجود روی دیسک سخت بازدید بعمل آورده‌ و پس از بررسی های لازم ، گزارش کتبی ارائه دهد و در صورت نیاز نرم افزارها را مجددا نصب نماید .

بند ۳-۴- پیمانکار متعهد است پس از اطلاع تلفنی از خرابی سخت‌افزاری یا ایراد نرم افزاری در اولین فرصت حداکثرظرف ۲۴ ساعت در محل حاضر و مبادرت به رفع ایراد نماید .

تبصره – قابل ذکر است که انجام خدمات ، تعمیر و سرویس کلیه دستگاهها در آدرس موجود کارفرما دراین قرارداد قابل اجرا خواهد بود .

بند ۴-۴- پیمانکار متعهد می‌شود به ازای هر روز تأخیر از زمان مندرج در بند ۳-۴ معادل ۲۰% کل‌صورتحساب همان ماه را بعنوان جریمه عودت دهد .

تبصره – در صورتی که رفع ایراد دستگاه مبتنی بر تهیه قطعه یا قطعات باشد ، زمان تهیه قطعات مورد نظر، یا زمان تصمیم‌گیری کارفرما در مورد تهیه قطعات ، به زمان مذکور در بند ۳-۴ اضافه خواهد شد .

بند ۵-۴- پیمانکار متعهد می‌شود در صورتی که هر یک از نرم‌افزارهای موجود به دلیل ویروسهای‌کامپیوتری دچار اشکال شد ، آلودگی سیستم را برطرف و نرم‌افزارهای صدمه دیده را مجدداً نصب‌نماید . بدیهی است نصب مجدد نرم‌افزارها شامل هزینه می‌باشد ،در صورتی که استفاده غیرمتعارف از سیستم ها به عمل آمده باشد .

بند ۶-۴- پیمانکار متعهد می‌شود آخرین نسخه ویروس یابهای موجود خویش را روی شبکه نصب نموده ونحوه استفاده آنها را به کاربران شبکه آموزش دهد .

بند ۷-۴- پیمانکار پیمانکار موظف به تهیه پشتیبان از کلیه اطلاعات سرور هر ۲ هفته یک بار و بنا به نیاز کارفرما می باشد که این پشتیبان در اختیار کارفرما قرار داده خواهد شد .

ماده ۵- تعهدات کارفرما

بند ۱-۵- کارفرما متعهد به پرداخت هزینه نگهداری و تعمیر دستگاهها و هزینه پشتیبانی نرم افزاری  مطابق ماده ۳ خواهد بود .چنانچه کارفرما در پرداخت مبلغ هر یک از صورتحسابهای پیمانکار بیش از یک ماه تأخیر کند پیمانکارحق دارد تا زمان وصول وجه از ارائه خدمات و تعمیر و نگهداری خودداری کند.

بند ۲-۵- در صورتی که کاربر ( کارفرما ) پلمپ هر یک از دستگاهها را باز نماید کارفرما موظف است‌ هزینه اولین تعمیر دستگاه یا دستگاههای مذکور را طی صورتحساب جداگانه‌ای به پیمانکار پرداخت نماید .

بند ۳-۵- کارفرما سرکار خانم …………… را به عنوان مسئول سیستمها به پیمانکار معرفی می نماید . نماینده مذکور مسئول حسن اجرای دستورالعملهای نحوه استفاده صحیح از نرم‌افزارها و دستگاه ها ، تهیه پشتیبان از اطلاعات مهم‌ و رابط بین کارفرما و پیمانکار  خواهند بود .

بند ۴-۵-  تهیه پشتیبان از اطلاعات مهم و ویروس‌یابی شبکه به عهده سرپرست شبکه است . بدیهی است‌ آموزشهای لازم در این رابطه توسط پیمانکار داده خواهد شد .

ماده ۶-

تعهدات پیمانکار شامل موارد ذیل نخواهد بود و هزینه تعمیرات و نصب مجدد نرم افزار طی صورتحساب جداگانه‌ای به‌پیمانکار پرداخت می‌گردد :

بند ۱-۶- عدم استفاده صحیح از دستگاهها ( افتادن ، یا انداختن دستگاهها ، ضرب خوردگی ، پاشیده شدن آب ، چای و … انداختن یا افتادن قطعات فلزی درون دستگاهها و خسارتی از این قبیل ) .

بند ۲-۶- خرابی ناشی از :

الف – جابجایی و نقل و انتقال دستگاه بدون تأیید پیمانکار ، دستکاری افراد غیرمجاز

ب   – اختلالات در برق شهر و UPS ها قبل از تأیید پیمانکار

ج   – زلزله ، سیل ، آتش‌سوزی و حوادث مشابه

بند ۳-۶- تهیه پشتیبان از اطلاعات مهم بعهده کارفرما است و پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی نسبت به از بین رفتن‌اطلاعات مهم  در زمان خرابی‌ها در دیسک ندارد .

بند ۴-۶- ایراد ناشی از کابل‌کشی شبکه قبل از تأیید پیمانکار .

بند ۵-۶- خرابی نرم‌افزار به دلیل استفاده از دیسکتهای متفرقه آلوده به ویروسهای کامپیوتری توسط‌سرپرست شبکه .

بند ۶-۶- خرابی نرم‌افزار به دلیل اشکال سخت‌افزاری مانند خرابی Hard Disk

بند۷-۶- اختلال و ایراد در نرم‌افزارها که توسط سرپرست شبکه انجام شده باشد ، علیرغم‌دستورالعملهایی که از طرف پیمانکار صادر شده باشد .

بند ۸-۶- اختلال و ایراد در نرم‌افزارهای موجود روی دیسک سخت ایستگاهها .

ماده۷-یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده۸-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده۹-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده۱۰-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده۱۱-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده۱۲-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده۱۳-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                                 …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

پیوست شماره ۱

« تعرفه هزینه ماهانه تعمیر و نگهداری »

    ردیف دستگاه مبلغ توضیحات
۱ Client Server ۶۰۰۰۰ریال
۲    چاپگر لیزری ۵۰۰۰۰ ریال
۳    چاپگر سوزنی LQ ۵۰۰۰۰ ریال
۴    چاپگر سوزنی DFX ۶۰۰۰۰ ریال
۵    چاپگر جوهرافشان ۵۰۰۰۰ ریال
۶    UPS با باطری تر ۸۰۰۰۰ ریال
۷    UPS با باطری خشک‌ ۴۰۰۰۰ ریال
۸    UPS با باطری ژله‌ای ۴۰۰۰۰ ریال

 

مطالعه بیشتر