مقایسه قرارداد های تامین مالی (/F)،قراردادهای پیمانکاری با شرط سازماندهی تامین مالی(EPC&F ) و قرارداد های پیمانکاری به شرط تامین مالی (EPCF)

مقایسه قرارداد های تامین مالی (/F)،قراردادهای پیمانکاری با شرط سازماندهی تامین مالی(EPC&F ) و قرارداد های پیمانکاری به شرط تامین مالی (EPCF)

الف) قراردادهای تامین منابع مالی

 قراردادهای تامین منابع مالی،عموما دریکی از حالت های زیر شکل می گیرد:

  • – با مراجعه مستقیم یا باواسطه یک نهاد تامین منابع مالی
  • – یا درشراط مطلوب ازطریق برگزاری مناقصه برای تامین مالی و دعوت نهاد های تامین مالی برای ارسال پیشنهاد
  • – یا ازطریق ارسال داوطلبانه ی یک پیشنهاد رسمی تویسط یک نهاد مالی یعنی برمبنای شرایط و چارچوب هایی که در برگه ی شرایط (Terms sheet) ازسوی بانک ها و موسسات مالی ارایه می گردد،منعقد می شوند.

قراردادهای تامین منابع مالی برمبنای یک/چند قرارداد پیمانکاری (که اصطلاحا قرارداد تجاری نامیده می شود)،بصورت سازماندهی شده نقدینگی یا تسهیلات اعتباری لازم برای خرید خدمات،مواد و تجهیزات طرح را میسر می سازند.

دراینگونه قراردادها امکان دارد که نهاد تامین کننده منابع مالی، قرارداد پیمانکاری را (که عموما براساس ترم EPC می باشد)،عینا پذیرد و پیمانکار طرف قرارداد مزبور را تائید نماید و یا برعکس تمایل داشته باشدکه در تنظیم مفاد قرارداد پیمانکاری و همینطور موضوع انتخاب پیمانکار طرف قرارداد مذکور،مستقیما دخالت نماید. حالت اخیر،معمولادر قراردادهای تامین منابع مالی خارجی متداول است.

برای مشاهده متن کامل مقاله در این قسمت کلیک نمایید.

مطالعه بیشتر