معرفی کتاب/ ق‍رارداد اج‍ت‍م‍اعی ، ی‍ا، اص‍ول ح‍ق‍وق س‍ی‍اسی

ق‍رارداد اج‍ت‍م‍اعی ، ی‍ا، اص‍ول ح‍ق‍وق س‍ی‍اسی

 ‏سرشناسه : روس‍و، ژان ژاک ، ۱۷۷۸ – ۱۷۱۲
‎Rousseau, Jean Jacques
‏عنوان و نام پدیدآور : ق‍رارداد اج‍ت‍م‍اع‍ی ، ی‍ا، اص‍ول ح‍ق‍وق س‍ی‍اس‍ی / اث‍ر ژان ژاک روس‍و؛ ت‍رج‍م‍ه م‍ن‍وچ‍ه‍ر ک‍ی‍ا
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران : گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه ، ۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : ص ۲۳۶
‏شابک : ب‍ه‍ا:۶۰۰ری‍ال
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی ق‍ب‍ل‍ی
‏یادداشت : ای‍ن ک‍ت‍اب در س‍ال ۱۳۴۸ ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات دری‍ا م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده اس‍ت
‏یادداشت : ع‍ن‍وان اص‍ل‍ی : ‎Du Contrat Social.
‏عنوان دیگر : اص‍ول ح‍ق‍وق س‍ی‍اس‍ی
‏موضوع : ع‍ل‍وم س‍ی‍اس‍ی
‏موضوع : ق‍رارداد اج‍ت‍م‍اع‍ی
‏شناسه افزوده : ک‍ی‍ا، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، م‍ت‍رج‍م
‏رده بندی کنگره : JC۱۷۹/ر۹۳۶ق ۴ ۱۳۶۶
‏رده بندی دیویی : ۳۲۰/۵
‏شماره کتابشناسی ملی : م ۶۷-۱۵۲۴

مطالعه بیشتر