موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C)

موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C)

تأمین کالا و تجهیزات ,  ساختمان و نصب

طرفین موافقت نامه

پیمان حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع پیمان منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند..

در این موافقت نامه , کلمات و عبارت ها , دارای معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان , به آنها اطلاق شده است .

ماده ۱-موضوع پیمان

عبارت است از انجام خدمات مهندسی , تأمین مصالح و تجهیزات , انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی و سایر خدمات , به شرح درج شده در پیوست ۱۰ , برای احداث ………………….. واقع در ………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… شرایط واگذاری حق استفاده از لیسانس از سوی پیمانکار به کارفرما , در موارد لزوم , طبق پیوست ۱۶ است .

ماده ۲- اسناد و مدارک پیمان

اسناد و مدارک زیر در مجموع , پیمان بین کارفرما و پیمانکار را تشکیل می دهند و هریک , به عنوان جزوی از پیمان محسوب می شوند .

  • موافقت نامه
  • پیوست ها
  • شرایط عمومی
  • شرایط خصوصی
  • سایر اسناد و مدارکی که براساس مفاد پیمان , در مدت اجرای کار تنظیم می شود و به تأیید دو طرف پیمان می‌رسد.

ماده ۳-مبلغ پیمان

۳-۱- مبلغ پیمان در برابر انجام تعهدات پیمانکار , مبلغ پیمان را که شامل بخش های زیر است , به پیمانکار می پردازد :

مبلغ ریالی : ………………………………………………………………………………………………………………..

مبلغ ارزی : …………………………………………………………………………………………………………………

تفکیک مبلغ پیمان , طبق پیوست ۱ , است .

۳-۲- مبلغ پیمان جز در ارتباط با موارد زیر , مقطوع است .

۳-۲-۱- تغییرکار موضوع ماده ۴۹ شرایط عمومی .

هزینه تغییرات کارها , طبق فهرست بهای درج شده در پیوست ۳ , و اندازه گیری تغییرات , محاسبه می شود .

۳-۲-۲- کارهای فهرست بهایی  .

در مواردی که بخشی از مبلغ پیمان به صورت اقلام فهرست بهایی باشد , مبلغ پیمان در این بخش از کارها , مبلغ اولیه بوده و مبلغ نهایی آن براساس اندازه گیری کارهای انجام شده ی طبق پیمان و فهرست بهای واحد کارها ( پیوست ۲ ) , محاسبه می‌شود .

۳-۲-۳- تعدیل

هرگاه طبق شرایط خصوصی پیمان , تمام یا بخشی از مبلغ پیمان مشمول تعدیل باشد .

۳-۲-۴- مبلغ (مبالغ) به شرح زیر , که به عنوان مبلغ مشروط (موضوع ماده ۵۴ شرایط عمومی) , برای تأمین مصالح و تجهیزات و انجام خدمات , به شرح پیوست ۱۷ در نظر گرفته شده است .

مبلغ ریالی : ………………………………………………………………………………………………………………..

مبلغ ارزی : …………………………………………………………………………………………………………………

۳-۳- مبلغ پیمان , شامل تأمین لوازم یدکی دوره های پیش راه اندازی و …………………….. ساله بهره برداری , به شرح پیوست ۱۱ , به وسیله پیمانکار است .

ماده ۴-نحوه پرداخت

۴-۱- پرداخت به پیمانکار , طبق پیوست ۵ انجام می شود .

۴-۲- در مواردی که نیاز به گشایش اعتبار ارزی است , نحوه گشایش اعتبار و کاربرگ های مربوط , طبق پیوست ۷ است .

ماده ۵- تاریخ تنفیذ

 تاریخ نافذ شدن پیمان , پس از امضاء و مبادله پیمان و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات , و بعد از تحقق شرایط زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

در صورت عدم حصول شرایط تعیین شده ظرف حداکثر ۹۰ روز پس از امضاء و مبادله پیمان و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات , دو طرف می توانند در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان , توافق کنند . هرگاه پیمانکار در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان با کارفرما توافق نکند , تضمین های تسلیم شده از سوی پیمانکار به وی بازگردانده می شود و با او تسویه حساب می گردد .

ماده ۶-تاریخ شروع کار

کارفرما حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ تنفیذ پیمان , شروع کار را به پیمانکار ابلاغ می کند . در غیر این صورت , پیمانکار در پایان مهلت ۳۰ روز , کار را شروع می نماید .

ماده ۷- مدت پیمان

مدت تکمیل کار و تحویل موقت آن از زمان شروع کار , ………………… روز است .

جزئیات مقاطع زمانی قسمت های اصلی کار (Milestone) , در پیوست ۱۴ مشخص شده است .

تغییرات مدت اجرای کار , تابع ماده ۴۵ شرایط عمومی خواهد بود .

ماده ۸-خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار

هرگاه به دلیل قصور پیمانکار ( ماده ۶۶ شرایط عمومی ) , در اتمام طبق برنامه کار یا قسمت های اصلی آن , تأخیر پیش آید , خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار , به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی , از پیمانکار وصول می شود . مجموع مبلغ مربوطه به این نوع تأخیرها , از ……………. درصد مبلغ پیمان بیشتر نمی شود .

ماده ۹-هزینه تسریع کار

هرگاه پیش از سپری شدن مدت تکمیل کار , پیمانکار کارهای موضوع پیمان را تکمیل کند , به ازای هر روز تسریع کار , به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی , هزینه تسریع کار به پیمانکار پرداخت می شود .

ماده ۱۰-حد مسئولیت مالی پیمانکار  (Maximum Liability)

حداکثر مسئولیت پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان ( موضوع ماده ۷۴ شرایط عمومی ) , معادل ……………….. درصد از مبلغ پیمان است .

ماده ۱۱-مشاور کارفرما

مشاور کارفرما , در ارتباط با ماده ۵۰ شرایط عمومی ………………… به نشانی ……………….. است .

حدود اختیارات مشاور کارفرما , در پیوست ۸ بیان شده است .

ماده ۱۲-یکپارچگی پیمان

پیمان و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. پیمان مذکور جایگزین کلیه پیمانها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع پیمان وجود داشته است، می گردد.

ماده ۱۳-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این پیمان براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از پیمان بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۴-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد پیمان، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۵-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین پیمان نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض پیمان تلقی نخواهد شد و پیمان به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۶-تغییر نشانی طرفین پیمان

هرگاه یکی از طرفین پیمان نشانی قانونی خود را در مدت پیمان تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۷-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای پیمان یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد پیمان، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۸-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این پیمان در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

تذکر مهم : نمونه پیمان فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع پیمانها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر پیمان و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

مطالعه بیشتر