نمونه برگ دادخواست صدور قرار تأمین خواسته

نمونه برگ دادخواست صدور قرار تأمین خواسته

برگ دادخواست به دادگاه عمومی- صدور قرار تأمین خواسته
ریاست محترم شورای حل اختلاف ” نام شهرستان محل اقامت خوانده”
باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

بر طبق قرارداد اجاره شماره/مورخ ……. یک باب ساختمان مسکونی / تجاری شامل ……. به خوانده/خواندگان واگذار شده است .نظر به اینکه نامبرده مدت ……. ماه از تاریخ ……. لغایت ……. جمعاً به میزان ……. ریال است از پرداخت اجاره بهاء خودداری نموده‌اند، فلذا وفق ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری (قبل ازابلاغ آن) وفق ماده ۱۱۷ همین قانون مورد استدعاست .

طبق ماده ۱۱۲ قانون مذکور دادخواست ماهیتی ظرف مهلت ده روز تقدیم خواهد شد .

                                                                     محل امضاء – مهر – انگشت

 

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی- صدور قرار تأمین خواسته(نسخه word)

مطالعه بیشتر