نمونه دادخواست مهر و موم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی- مهر و موم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی

برگ دادخواست به دادگاه عمومی- مهر و موم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی
  ریاست محترم شورای حل اختلاف ” نام شهرستان محل اقامت متوفی ”
با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

شادروان …… فرزند …… مورث قانونی خوانده/ خواندگان در تاریخ در محل اقامت دائمی خود در…… در گذشته اند و اینجانب …… به شماره شناسنامه …… و خوانده/ خواندگان به ترتیب به شماره‌های شناسنامه …… ورثه حین الفوت می باشیم که گواهی انحصار وراثت صادره به شماره …… مورخ صادره از شعبه ” شماره و نام شهرستان ” مستند قانونی وراثت می باشد. نظر به اینکه لازم است ما ترک صورت برداری گردد و بیم حیف و میل آن تا قبل از صورتبرداری می رود فلذا به استناد مواد ۱۶۷ ، ۱۶۸و ۱۷۵ قانون امور حسبی صدور قرار مهر و موم ترکه مورد استدعاست.

                             محل امضاء – مهر – انگشت

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی- مهر و موم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی (نسخه word)

مطالعه بیشتر