نمونه سوگندنامه

سوگندنامه

ایران ………………………………………

شهر  ……………………………………..

سفارت  ………………………………….

 به درستی سوگند و گواهی می دهم که:

  • اینجانب ………………………………….. شرکت  ………………….. که مقر اصلی آن در  …………………………………. واقع است، پیشنهاد انجام فعالیتهای بازرگانی را در ارتباط با/ و یا برای دولت جمهوری اسلامی ایران و یا موسسات و شرکتهای وابسته یا تحت کنترل دولت با/ یا بدون قرارداد کتبی میکنم و در مورد صحت مطالبی که از این به بعد ذکر خواهد شد مطلع می باشم.
  • فعالیتهای تجاری که در پاراگراف(۱) اشاره شد شامل موارد ذیل می باشد:

…………………………………………………………………………………………………………

(شرح ماهیت فعالیت شرکت مربوطه/یا قرارداد)

قراردادهایی که چند وقت به چند وقت برای عرضه کالا، مواد، کالای ساخته شده یا خدمات به ……………… در مدت ……………… که از ……………… شروع و در تاریخ  ……………… خاتمه می یابد.

شهادت دهنده صراحتا اظهار می نماید که هیچ وجهی، چه در ایران و یا خارج از ایران پرداخت ننموده است و هیچگونه قراردادی، یا ترتیبات خاصی یا تفاهم و توافق برای پرداخت چنین وجهی، با شخص ثالثی(اعم از کارگزار، نماینده، مشاور، بازرس گمرک و غیره) در مقابل خدماتی که در تناسب با فعالیت تجاری موضوع این سوگند نامه نباشد صورت نگرفته است.

شهادت دهنده مضافا اذعان دارد که پرداخت چنین وجهی به ترتیبی که توضیح داده شده است ممنوع بوده و با قوانین و سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد به شرکت و یا موسسات وابسته و شعبه آن، کارمندان، مدیران، مستخدمین و یا نمایندگان آن هیچگونه پرداختی مستقیم و یا غیر مستقیم ننموده است و یا تعهدی و یا بدهی نسبت به پرداختی از قبیل حق الزحمه، کمیسیون، پاداش، هدیه یا وجوه دیگر و یا در نظر گرفتن پرداختی به واسطه ها، نماینده ها، بازرسین گمرک، یا اشخاص دیگر و یا موسسات حقوقی(منجمله کارمندان و مقامات دولتی) خواه در ایران و یا خارج از ایران(بجز پیمانکاران فرعی که مشخصا در قرارداد فی ما بین ذکر شده است) در ارتباط با اجرای فعالیتهای مورد اشاره، یا هر نوع معامله یا قراردادی که در فعالیتهای بازرگانی مورد نظر باشد ندارد، بجز در موارد ذیل:

………………………

ترتیبات اتخاذ شده بایستی ذکر شود

………………………

بدینوسیله تعهد می نمایم چنانچه در طول مذکور در بند ۲ هر گونه تغییرات، اصلاحات، اضافات و یا حذف در متن صورت گیرد فورا و کتبا به  ……………… اعلام نمایم.

  • من واقف هستم و اقرار می نمایم که اجرا و ارائه این سوگندنامه برای اشتغال شرکت در فعالیتهای تجاری از شروط الزامی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
  • من واقف هستم و اقرار می نمایم که هر گونه اظهارات ناصحیح و دروغ عمدی نسبت به مفاد این سوگندنامه از نظر قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران و مقررات ، منجمله قوانین مربوط به نقض عهد و سوگند دروغ به عنوان یک جرم جنایی از طرف اینجانب و شرکت تلقی می گردد.

من همچنین واقف هستم و اقرار می نمایم که هر گونه اظهارات نادرست و دروغ می تواند علاوه بر اینکه حق فسخ یکطرفه قرارداد را به طرف ایرانی بدهد، اینجانب و شرکت را مشمول خسارات مدنی بعلاوه تعطیل، توقیف، انحلال و یا برآورد خسارات جزایی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران نماید.

  • بدینوسیله اقرار می نمایم که از مامور کنسولی ……………… تقاضا نموده ام یک نسخه از این سوگند نامه را طبق امضای موجود در دفاتر کنسولگری در ایران ثبت نماید.

امضای شهادت دهنده …………………

این سوگند و سوگند نامه در  ……………… در حضور اینجانب  ……………… ادا و گواهی شده است.

محل امضای مامور کنسولگری …………..

سمت مامور کنسولگری ………………

(مهر)

مطالعه بیشتر