نمونه قرارداد اجاره خودرو

امتیاز 2.00 ( 1 رای )

قرارداد اجاره خودرو

طرفین قرارداد

این قرارداد  ……………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………… و ……..  به شماره ثبت ……………. کد اقتصادی ……………. به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس ………… منبعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه …………..صادره از ……….  مجتمع مسکونی ……………. بلوک ………… واحد ……….. که منبعد در این قرارداد موجر نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده ۱) موضوع قرارداد

انجام کلیه خدمات سرویس دهی جهت جابجایی افراد پست و نوبت کار به شرح زیر توسط یک دستگاه پیکان سواری ساعت ۶ صبح حرکت از ……….. , ۳۰/۶ صبح جلو درب کارخانه ۳۵/۶ صبح تعویض پست انبار…… , ۷ صبح برگشت افراد نوبت کار , ۱۴ بعد از ظهر حرکت از مسیر………………..به کارخانه .

۳۰/۱۴ جلو درب به طرف کارخانه ـ مسیر…………, ۳۰/۲۲ جلو درب کارخانه , ۳۵/۲۲ تعویض پست انبار ……. ۲۳ برگشت افراد نوبت کار .

ماده ۲ ) مدت قرارداد

مدت موضوع قرارداد از تاریخ ………. لغایت پایان ……….. به مدت …….سال شمسی تعیین می گردد .

ماده ۳) مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد به ازای ماهیانه …………….ریال برابر ……………. ریال برای مدت یک سال تعیین می گردد , که در پایان هر ماه با ارائه صورت وضعیت توسط موجر و تأیید ناظر قرارداد پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد .

ماده ۴) ناظر قرارداد

از طرف مستأجر آقای مهندس ………. ( مدیر امور اداری ) به عنوان ناظر قرارداد تعیین می گردد و موجر بایستی روزانه ورود و خروج خود را به ناظر قرارداد اطلاع دهد .

ماده ۵ ) کسورات قانونی

از کلیه مطالبات موجر ۰۵/۰ به عنوان مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم کسر به حساب اداره دارایی خواهد شد .

ماده ۶ ) خسارت تأخیر

در صورت تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هر روز تأخیر ۰۱/۰ ( یک درصد ) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه تأخیر بیش از ۵ روز باشد طرف مقابل با اخطار ۱۵ روز مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارت وارده خواهد بود .

ماده ۷ ) تضمین حسن انجام کار

موجر چک شماره ……………. عهده بانک …………… شعبه ………………. به مبلغ ……….ریال معادل کل قرارداد صادر و به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به مستأجر تسلیم می نماید که پس از پایان قرارداد و تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد شد .

ماده ۸ ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجراء تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی ۱۰ روزه مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده ۹) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد چنانچه مدت حوادث غیرمترقبه بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد .

ماده ۱۰) سایر شرایط

۱-۱۰- تأمین غذای مصرفی به عهده موجر می باشد .

۲-۱۰- موجر مکلف است به رعایت ایمنی و بهداشتی و مقررات محیط کار مستاجر خواهد بود .

۳-۱۰- موجر باید جهت ورود و خروج مجوز لازم را از طریق بازرگانی , امور اداری و بازرسی کارخانه ………….. اخذ نماید .

۴-۱۰- جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به موجر و وسیله نقلیه مورد اجاره در طول اجرای قرارداد به عهده وی ( موجر ) خواهد بود .

۵-۱۰- تأمین سوخت تعمیرات وسیله مورد قرارداد به عهده موجر و با هزینه وی خواهد بود.

۶-۱۰- تسویه حساب با موجر منوط به تأیید کمی و کیفی ناظر قرارداد می باشد .

۷-۱۰- در صورت بروز نقص فنی و غیره موجر موظف است تا رفع نقص فنی و آماده شدن وسیله نقلیه , وسیله نقلیه دیگری را جایگزین نماید .

۸-۱۰- موجر حق واگذاری موضوع قرارداد را به دیگری نخواهد داشت .

۹-۱۰- وسیله نقلیه موجر بایستی دارای بیمه سرنشین و دیگر بیمه های لازم باشد .

۱۰-۱۰- چنانچه وسیله نقلیه به دلیل پایین بودن مدل و یا نقص قادر به انجام سرویس دهی نباشد پیمانکار ملزم به تعویض و جایگزینی وسیله مناسب می باشد .

ماده۱۱)یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده ۱۲)تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۳)تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۴) فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۵)تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۶)حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۷)تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای مستأجر کارخانه                                                  امضای موجر

…………………                                                        ………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

مطالعه بیشتر