نمونه قرارداد ترخیص کالا

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

 نمونه قرارداد ترخیص کالا

طرفین قرارداد:

این قرارداد در تاریخ ……… فیمابین شرکت(نام شرکت و نوع آن) ثبت شده به شماره……… در دفتر ثبت شرکتها در تهران به شناسه ملی ……… و به نشانی …….. و کد پستی ……… که از این پس صاحب کالا نامیده خواهد شد، از یک طرف و شرکت(نام شرکت و نوع آن) ثبت شده به شماره ……… در دفتر ثبت شرکتها در تهران به شناسه ملی…….. و به نشانی…………. و کد پستی ……  دارای مجوز ترخیص کالا(پروانه حق العمل کاری) از گمرک ج.ا.ایران به شماره ……….. که از این پس ترخیص کار نامیده خواهد شد منعقد شد. توضیح اینکه از طرف شرکت………… آقای …….. فرزند ……. به کد ملی ………….. قرارداد را امضا کرده اند. ایشان به موجب محتویات روزنامه رسمی شماره …… مورخ ……. مدیر عامل شرکت مذکور هستند و به موجب محتویات همین روزنامه حق امضای اسناد تعهد آور را با مهر شرکت دارند. ( قسمت اخیر در مورد طرف دوم قرارداد هم تکرار شود).

(توضیح: در مورد شخص حقیقی نام و نام خانوادگی، کدملی، کد پستی و نشانی کفایت میکند.)

ماده ۱- موضوع قرارداد:

ماده ۲: موضوع قرارداد عبارتست از ترخیص کالای وارداتی صاحب کالا توسط ترخیص کار از گمرکات مجاز کشور ج.ا. ایران طبق مقررات و قوانین جاری کشور که با بارنامه یا راهنامه رسمی بین المللی اعم از هوایی، زمینی و یا دریایی وارد کشور شده و در گمرکخانه مجاز تخلیه شده است و حمل کالای مزبور از گمرک به مقصدی که صاحب کالا اعلام مینماید و اتمام مراحل اداری آن به نحوی که دیگر نیاز به حضورترخیص کار نباشد و با اختیارات مندرج در وکالت نامه شماره ……… مورخ …… ثبت شده در دفتر اسناد رسمی شماره ………. تهران که رونوشت آن ضمیمه این قرارداد میباشد.

ماده ۲- شروط و توضیحات:

۱:مراجعه به نماینده شرکت حمل کننده بین المللی کالا و انجام کلیه امور مربوطه ،شامل اخذ ترخیصیه و مبادله اسناد مربوطه در بدو امر ترخیص و تسویه حساب نهایی با شرکت حمل کننده بین المللی کالا و اخذ مجوز ثبت سفارش کالا از اداره بازرگانی به عهده ترخیص کار میباشد. اما صاحب کالا میتواند با اعلام قبلی جهت جلوگیری از اقدامات موازی هر کدام از این مسوولیت ها را به عهده بگیرد.

۲: از آنجائیکه پرداخت کلیه وجوه مترتب بر ترخیص کالا میبایست قبل از ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار به گمرک و ادارات تابعه و ذیربط پرداخت شود، صاحب کالا متعهد میشود قبل از اتمام مراحل ترخیص وجوه مزبور را به ترخیص کار پرداخت نماید. تاخیر ناشی از پرداخت مسوولیتی را متوجه ترخیص کار نمی نماید.

ماده ۳: تعهدات ترخیص کار:

ترخیص کار موظف است پس از دریافت اسناد خرید(فاکتور، پیش فاکتور) و اسناد حمل (بارنامه رسمی) و گواهی مبدا و نامه بانک مبنی بر تامین ارز اعتبار اسنادی(فقط در مورد کالاهای اعتباری) از طرف صاحب کالا نسبت به پیگیری و آغاز مراحل ترخیص اقدام نماید.

تبصره: موارد ذیل استثناء بوده و قصوری را متوجه ترخیص کار نمی نماید:

-در صورتیکه اشکال، ابهام و یا خدشه ای به اسناد فوق الذکر وارد باشد تا برطرف شدن موارد نامبرده.

-زمانیکه پرداخت هزینه های قرارداد از طرف صاحب کالا به تعویق افتد تا زمان پرداخت.

– تعطیلی کلی و یا جزئی و یا اعمال محدودیت یا ممنوعیت از طرف ادارات و سازمانهای ذیربط در خصوص ترخیص کالا تا زمان بازگشایی آنها ویا رفع موانع.

-ترخیص کار فقط برای ارزیابی کالا و نمونه برداری جهت آزمایشگاه و در حد متعارف اجازه دخل و تصرف در کالای ترخیص شده و یا در حال ترخیص را دارد.

– ترخیص کار هیچگونه مسوولیتی در قبال کسری وزن و یا تعداد نگلات کالای ترخیص نشده از گمرک نسبت به صاحب کالا ندارد، ولی پس از ترخیص کالا مسئولیت حسن نگهداری آن تا تحویل آن به وسیله حمل و با بیمه نمودن کافی به عهده ترخیص کار میباشد.

تبصره: سند رسیدگی به اختلافات احتمالی ناشی از این ماده اطلاعات ثبت شده در ظهر پروانه سبز گمرکی، پته تجارتی و یا حکم خروج کالا از گمرک که پس از توزین و بارشماری توسط گمرک درج میگردند میباشد.

– خسارت وارده به کالا یا از بین رفتن کلی و یاجزئی کالای ترخیص شده که ناشی از کیفیت بد کالا یا بسته بندی نامرغوب بوده است به عهده ترخیص کار نمیباشد.

-ترخیص کار موظف است در قبال اخذ کارمزد ترخیص حداکثر توان و سریعترین و کم هزینه ترین روش را برای طی و اتمام امور ترخیص اتخاذ نموده و چنانچه در این مورد قصوری از طرف او سربزند در صورت احراز موظف به پرداخت خسارت به صاحب کالا میباشد.

–  ترخیص کار موظف است پس از اتمام مراحل ترخیص و حمل پروانه سبز گمرکی در مورد تمامی هزینه ها اسناد و رسید مربوطه را به صاحب کالا تسلیم نماید.

– در صورتیکه کالای حمل شده توسط کانتینر غیر قابل حمل در جاده های کشور باشد، و یا حمل آن مشمول هزینه های اضافی شود و یا بنا به مقتضیاتی که صاحب کالا در نظر داشته باشد، با درخواست صاحب کالا ، ترخیص کار موظف به استریپ کانتینر میباشد.

– مدت مجاز توقف کالای کانتینر استریپ شده در انبار حداکثر ۲۰ روز است و پس از آن کالا مشمول هزینه انبارداری طبق تعرفه اتحادیه صنف انبارداران استان مربوطه شده و صاحب کالا ملزم به پرداخت آن به ترخیص کار میباشد.

– مسوولیت خسارت وارده به کالا توسط قوه قاهره (فورس ماژور) متوجه ترخیص کار نمیباشد. اما ترخیص کار موظف است حداکثر توان خود را در مواقع اضطراری برای حفظ و نگهداری کالا بکار گیرد.

ماده ۴-حمل کالا:

– نشانی مقصد حمل کالا میبایست توسط صاحب کالا بر روی سربرگ طی دورنگار یا پست الکترونیکی به اطلاع ترخیص کار برسد. ترخیص کار موظف به حمل کالا به نشانی اعلامی میباشد.

– ترخیص کار موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از دریافت نشانی حمل نسبت به ارسال کالا اقدام نماید.

تبصره: تعطیلات رسمی ناقض ماده فوق نمیباشد. فقط روز عاشورا، بیست ویکم ماه رمضان و هفته اول فرودین ماه هر سال این ماده را معطل خواهد نمود.

تبصره: در موارد قوه قاهره (فورس ماژور) و یا اعتصاب رانندگان، ترخیص کار موظف است پس از مرتفع شدن موارد مذکور نسبت به ارسال کالا اقدام نماید.

– کرایه حمل کالا از شهرستان به مقصد اعلامی صاحب کالا بر مبنای تعرفه اعلامی توسط انجمن حمل و نقل هر استان که توسط سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور تایید میگردد بوده که بصورت پسکرایه در بارنامه حمل درج میگردد و گیرنده کالا در مقصد موظف به پرداخت آن است. مسولیت و خسارت ناشی در عدم پرداخت کرایه و یا تاخیر در پرداخت متوجه صاحب کالا میباشد.

ماده ۵- تضمین:

 از طرف ترخیص کار یک فقره چک به شماره………..   به مبلغ ………………. ریال عهده بانک ………… شعبه ……………  کد بانک ……………… بدون تاریخ بعنوان ضمانت حسن انجام کار و تضمین کالای تحویلی ضمن امضای این قرارداد به صاحب کالا تحویل داده شد.

ماده ۶- مدت قرارداد:

 از تاریخ  ……….. لغایت ………….. به مدت یکسال کامل شمسی میباشد.

ماده ۷-هزینه قرارداد:

پرداخت و یا تامین تمامی حقوق ورودی، هزینه ها و عوارض گمرکی، هزینه های اخذ مجوز از ادارات و یا سازمانهای ذیربط بعلاوه کارمزد ترخیص که کارمزد ترخیص کار محسوب میشود و بطور کلی تمامی هزینه های عادی و فوق العاده مترتبه بر ترخیص کالا به عهده صاحب کالا میباشد. فهرست هزینه های موضوع این ماده در هر مورد ترخیص پس از اخذ مدارک و مستندات خرید و حمل کالا توسط ترخیص کار از صاحب کالا طی فرمی تحت عنوان علی الحساب هزینه های ترخیص به اطلاع صاحب کالا رسیده و پس از تامین آن توسط صاحب کالا ترخیص کار بدون فوت وقت ملزم به آغاز مراحل ترخیص کالا میباشد. پس از اتمام مراحل ترخیص و نظر به اینکه کالا به مقصد اعلامی صاحب کالا حمل شده باشد یا در انبار خصوصی موجود باشد و حداکثر به مدت یک هفته پس از پرداخت آخرین هزینه، صورتحساب قطعی توسط ترخیص کار به صاحب کالا اعلام و صاحب کالا ملزم به تسویه حساب خواهد بود.

ماده ۸- کارمزد ترخیص:

عبارتست از مبلغ ……….. ریال به ازای هر کیلوگرم/هر کانتینر. و حداقل آن ………… ریال در هر مورد ترخیص خواهد بود. مبنای محاسبه کارمزد وزن مندرج در بارنامه/راهنامه صادره از کشور مبدا حمل میباشد.

ماده ۹- استریپ کانتینر:

هزینه استریپ کانتینر به ازای هر دستگاه کانتینر ۴۰ فوت مبلغ ………. ریال و هر دستگاه کانتینر ۲۰ فوت مبلغ …………… میباشد.

ماده ۱۰- قواعد و توضیحات عمومی:

استریپ کانتینر

-استریپ کانتینر عبارتست از بارگیری کانتینر پر بوسیله کامیون از انبار گمرک و خروج آن از اماکن گمرکی و حمل آن به انبار خصوصی و محصوری که ترخیص کار تعیین نموده است. سپس تخلیه کانتینر پر و نگهداری کالا در انبار و عودت بلافاصله کانتینر خالی و تحویل آن به شرکت کشتیرانی مالک کانتینر.

-در هر مرحله از ترخیص کالا چنانچه مصادیقی از قاچاق و موارد کالاهای ممنوع الورود طبق مقررات و قوانین جاری کشور کشف گردد، ترخیص کار مسوولیتی نسبت به اتمام مراحل ترخیص ندارد. ولی در مورد کالاهای ممنوع الورود بنا به درخواست صاحب کالا ترخیص کار موظف به مرجوع نمودن کالا به مبدا یا کشور ثالث میباشد. در موارد ظن به قاچاق (قبل از اثبات توسط مراجع ذیصلاح) ترخیص کار موظف است بنا به درخواست صاحب کالا مورد را در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح و از حقوق صاحب کالا دفاع نماید.

تبصره: هزینه متعلقه به عنوان هزینه فوق العاده بوده و طبق توافق طرفین و نسبت به مورد پیش آمده تعیین و صاحب کالا موظف به پرداخت آن به ترخیص کار میباشد.

– صفافی کالا برای کالای استریپی در صورت ممکن مشمول هزینه فوق العاده خواهد بود که طبق توافق طرفین قبل از انجام تعیین و توسط صاحب کالا به ترخیص کار پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱- داوری و حل اختلاف:

– در صورت بروز اختلاف در وهله اول با گفتگو و تبادل نظر طرفین موضوع اختلاف مورد بحث و توافق قرارداده خواهد شد در صورت حل و فصل نشدن موضوع، نظر اتحادیه حق العمل کاران و ترخیص کاران گمرک با تفویض حق صلح و سازش که مورد رضایت طرفین قرار گرفت لازم الاجراست. حق الزحمه داوری به سه قسمت تقسیم و تادیه دو جزء آن بر عهده محکوم علیه و یک جزء آن بر عهده محکوم له خواهد بود.

– این قرارداد در….. ماده و ….. تبصره و طی دونسخه که هر کدام حکم واحد دارند مورخ ……… در تهران تنظیم و مبادله شد و از این تاریخ برای طرفین لازم الاجراست.

**ضمنا این قرارداد بر پایه کالاهای کانتینری که معمولا از مسیر دریایی و یا زمینی حمل میشوند تنظیم شده است. اما میتوان با اندکی تغییر آنرا در مورد کالاهایی که هوایی یا ریلی حمل میشوند نیز استفاده کرد.

ماخذ: بازرگانی صادقی

مطالعه بیشتر