نمونه قرارداد تولید درس الکترونیکی

قرارداد تولید درس الکترونیکی                                  

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………..نام پدر……………………..شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………..

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………..نام پدر……………………..شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………..

که ازین پس «مجری»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده۱- موضوع قرارداد:

طراحی و پیاده‌سازی نسخه الکترونیکی درس …………………………………..  به ارزش ……………….. واحد.

تبصره ۱: تولید درس الکترونیکی دقیقاً براساس شیوه نامه تولید کد ………………………….. صورت می پذیرد.

ماده ۲- مدت انجام قرارداد:

مدت انجام قرارداد از زمان امضاء،  ……………………  است .

ماده ۳- مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد  ……………………………………..  می باشد.

ماده ۴- نحوه پرداخت:

۴-۱- ۲۵% مبلغ قرارداد پس از پیشرفت کار به میزان ۲۵% از موضوع قرارداد و تایید معاون آموزشی و معاون فناوری

۴-۲- ۲۵% مبلغ قرارداد پس از پیشرفت کار به میزان ۵۰% از موضوع قرارداد و تایید معاون آموزشی و معاون فناوری

۴-۳- ۲۰% مبلغ قرارداد پس از پیشرفت کار به میزان ۷۵% از موضوع قرارداد و تایید معاون آموزشی و معاون فناوری

۴-۴- ۳۰% مبلغ قرارداد پس از اتمام موضوع قرارداد و تایید نهایی معاون آموزشی و معاون فناوری و ارائه مفاصا حساب بیمه های اجتماعی توسط مجری

تبصره۱: به ازای هرهفته تاخیر مجری در انجام تعهدات کارفرما ۳% کل مبلغ قرارداد را به عنوان جریمه دیرکرد از مبلغ قرارداد کسر می­کند و یا قرارداد را فسخ می­نماید. در این صورت مجری حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

تبصره۲ : مجری مکلف خواهد بود در زمان عقد قرارداد چک تضمین به میزان کل مبلغ کل قرارداد (موضوع ماده ۳) به عنوان ضمانت حسن انجام کار ارائه نماید. چک مذکور شش ماه پس از پایان قرارداد با تایید معاونت آمورشی و فناوری  مسترد می گردد .

ماده ۵- کسورات قانونی:

کلیه کسورات قانونی در هر مرحله، از مبلغ پرداختی موضوع ماده ۴ کسر خواهد شد .

ماده ۶- مالکیت فکری :

مالکیت فکری و مادی محتوای درس الکترونیکی تولید شده و محصول موضوع قرارداد متعلق به کارفرما است و هر گونه استفاده از آن بدون مجوز کتبی کارفرما ممنوع و موجب پیگرد قانونی خواهد بود.

ماده ۷- تعهدات طرفین قرارداد:

الف- تعهدات کارفرما :

۱- کارفرما متعهد است محتوای لازم برای تولید نسخه الکترونیکی درس را تهیه نموده و به مجری تحویل دهد و در این زمینه همکاری لازم را با مجری داشته باشد.

۲- کارفرما متعهد است در صورت تغییرنشانی یا تغییر شماره تماس خود، مراتب را به مجری اطلاع دهد.

۳- کارفرما می تواند به منظور پیگیری اجرای هر چه بهتر قرارداد حداکثر یک هفته بعد از انعقاد قرارداد نماینده تام الاختیار خود را کتباً به مجری معرفی نماید .

۴- کارفرما متعهد است تا پایان قرارداد و اتمام دوره حسن انجام کار بدون هماهنگی با مجری هیچ گونه تغییری در  SCO های تحویل شده انجام ندهد .

ب- تعهدات مجری :

۱- مجری متعهد است اطلاعات و اسرار کارفرما را برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی افشا نکند.

۲- مجری متعهد است کلیه قطعات درسی را طبق الگوی تایید شده در نمونه آزمایشی به کارفرما تحویل دهد .

تبصره۱ : هر گونه تغییر احتمالی در الگوی تایید شده ، فقط در صورتی که مورد تایید مجدد کارفرما قرار گرفته باشد٬ معتبر خواهد بود .

۳- مجری متعهد است کلیه مستندات و course ( نسخه اصلی ) محصول تولیدی را در پایان هر مرحله از قرارداد به کارفرما تحویل دهد.

۴- مجری متعهد است بدون اجازه رسمی و کتبی از کارفرما موضوع قرارداد را به طرف ثالث واگذار ننماید.

۵- مجری متعهد است کلیه مکاتبات کارفرما را در مدت حداکثر ۵ روز کاری پاسخ دهد.

۶- مجری متعهد است گزارش‌های هفتگی پیشرفت کار را به پست الکترونیکی کارفرما ارسال نماید .

 ۷- مجری متعهد است در مدت قید شده در این قرارداد، درخواست‌های کارفرما را در حیطه این قرارداد به انجام برساند.

۸- مجری موظف است هرگونه تغییر در نشانی خود مندرج در ماده ۱۳ قرارداد را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند.

۹- مجری می تواند حداکثر یک‌ هفته بعداز انعقاد قرارداد نماینده تام الاختیارخود را جهت تعامل با کارفرما معرفی نماید.

۱۰- مجری متعهد است حداکثر یک هفته بعد از انعقاد قرارداد برنامه زمانبندی کار را جهت تایید کارفرما ارائه دهد .

ماده ۸- شرایط فسخ:

۱- کارفرما می تواند به منظور رعایت صرفه و صلاح دانشگاه٬ به صلاح دید فرد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

هرگونه اعتراض در این مورد از مجری سلب می گردد.

۲- مجری می تواند تقاضای فسخ قرارداد نماید و کارفرما در صورت موافقت با این تقاضا، با رعایت مصالح دانشگاه و با احتساب سود و زیان حاصله،  نسبت به تسویه حساب و فسخ قرارداد اقدام خواهد نمود .

تبصره ۱ : با توجه به بند ۳ از تعهدات مجری، مجری موظف است در صورت فسخ قرارداد ، کلیه مستندات و course ( نسخه اصلی ) مرتبط با میزان انجام شده از موضوع قرارداد را به کارفرما تحویل دهد .

ماده ۹- یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده ۱۰- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۱- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۲- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۳- تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۴- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۵- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                      ………………….

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                      …………………

ماده ۱۶ – متمم قرارداد :

در صورت نیاز و توافق طرفین، این قرارداد می تواند دارای متممی باشد که به امضای طرفین خواهد رسید .


تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

مطالعه بیشتر