نمونه قرارداد جعاله

امتیاز 4.00 ( 1 رای )

 نمونه قرارداد جعاله

طرف اول قرارداد (جاعل) : خانم / آقای ………………………………. فرزند آقای ………………………. دارای شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………. ساکن : ………………………………………………………..

طرف دوم قرارداد (عامل) : خانم / آقای ………………………………. فرزند آقای ………………………. دارای شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………. ساکن : ………………………………………………………..

مورد جعاله : رنگ آمیزی و نقاشی یک باب ساختمان مسکونی ده طبقه که هر طبقه آن چهار واحد است با راهروها و زیرزمین و پارکینگ

(مشخصات فنی آن از حیث عرض و طول و ابعاد دیوارها و سقف ها و درب ها و پنجره ها و دستگویی ها و حمام ها و سایر سرویس ها و درب ورودی و مشخصات فنی رنگ از حیث استاندارد بودن و نام کارخانجات سازنده رنگها و نیز تعیین الوان مختلف مورد مصارف از قبیل کرم ، طوسی ، سفید و غیره و نیز روغنی یا پلاستیکی بودن رنگ طبق صورت وضعیت امضاء شده طرفین است که نزد هر یک از طرفین موجود و معتبر است)

با قید اینکه ساختمان مذکور احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت …………… مترمربع دارای پلاک …………… فرعی از………….. اصلی مزبور و باقیمانده از فرعی و اصلی مرقوم واقع در …………. بخش …………… ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ………….. مورخ …/…/…۱۳ صفحه ………… جلد …………. بشماره چاپی …………. صادره به نام و ملکی جاعل می باشد که نزد عامل محرز و مشخص است.

مدت قرارداد: از تاریخ زیر لغایت ……………. ماه کامل شمسی

حق الجعاله : اجرت عامل در انجام مورد جعاله مبلغ ………….. ریال رایج است که جاعل متعهد گردیده آنرا در پایان مدت مرقوم نقداً به عامل بپردازد.

شروط:

۱- کلیه هزینه های ناشی از خرید مواد اولیه ، صافکاری و بتونه ، رنگ آمیزی و نقاشی و لوازم کار و دستمزد و مزایای کارگران و حق بیمه وغیره بعهده عامل است.

۲- عامل متعهد است پس از بتونه و صافکاری یک بار کلیه درب ها و پنجره ها و دیوارها و دستشویی ها و حمام ها وسقف های ساختمان مورد جعاله را به شرحی که در صورت وضعیت مزبور مندرج است به صورت آستری رنگ آمیزی کرده و سپس دوبار بر روی آستری رنگ آمیزی و نقاشی کند بنحوی که هیچگونه سیاهی یا سایه رنگ یا شره و امثال در هیچیک از اماکن و درب ها و پنجره ها و سایر موارد جعاله مشاهده نگردد.

۳- ازاله زباله و سطل ها و قوطی های رنگ و فرچه های از حیز انتفاع افتاده و تمیز نمودن محوطه و نظافت ساختمان پس از اتمام عمل مورد جعاله با عمل می باشد.

۴- هر یک از طرفین حق رجوع از این جعاله را مادامی که عمل به اتمام نرسیده و یا قبل از شروع به عمل دارد ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را به نسبت عملی که کرده است بدهد هرچند فسخ از طرف خود عامل نیز شده باشد.

۵- استحقاق عامل به دریافت تمامت جعل موکول به انجام جعاله در موعد مقرر با گواهی داور ذیل الذکر می باشد.

۶- عامل متعهد و ملتزم است که در تحویل و انجام به موقع مورد جعاله طی مدت مرقوم اقدام نماید و در صورت تأخیر در انجام مورد جعاله عامل متعهد است روزانه مبلغ ………………… ریال به عنوان وجه التزام به جاعل بابت هر روز تأخیر بپردازد و جاعل حق دارد روزانه مبلغ…………………. ریال وجه التزام مذکور را در صورت تأخیر از اجرت کسر و باقی را بپردازد.

۷- در صورت بروز هرگونه اختلاف فی مابین و نیز در رابطه با حسن انجام کار طبق مشخصات فنی مندرج درصورت وضعیت مزبور و هم چنین گواهی موضوع شرط پنجم این جعاله، طرفین داوری خانم/آقای ……………………… فرزند آقای …………………. ساکن :………………………. را پذیرفته و مورد را به داور مزبور ارجاع کرده و رأی آن داور برای طرفین در مورد ارجاعی قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است و ذینفع حق دارد در صورت تمایل به دادگاه صالحه مراجعه نماید.

سایر شروط:

(دراین قسمت اگر شروطی دیگر باشد تنظیم خواهد شد.)

این سند در ۲ نسخه که هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.

محل امضاءطرف اول قرارداد(جاعل):                             محل امضاء طرف دوم قرارداد(عامل):

تاریخ : …………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید


مطالب مرتبط: آشنایی با عقد جعاله (نکات کلیدی درباره عقدجعاله)

مطالب مرتبط: نمونه قرارداد جعاله

مطالعه بیشتر