نمونه قرارداد حفر چاه

نمونه قرارداد حفر چاه

طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… به نشانی …………………………………….. تلفن ……………….  که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف، و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده ۱- موضوع قرارداد :

حفر یک حلقه چاه فاضلاب شامل میله و انباری در زیرزمین ساختمان در حال احداث واقع در ……….. به پلاک ثبتی ……….. و پروانه ساختمانی……….. براساس مفاد زیر :

۱-۱-        حفر میله چاه تا میزان اعلام شده از سوی کارفرما به قطر ۸۰ سانتی متر

۱-۲-        حفر انباری به شکل کله قندی به قاعده ۲۰۰ سانتی متر و ارتفاع ۲۰۰ سانتی متر و به طول ……….. متر و در جهاتی که کارفرما اعلام می نماید.

۱-۳-        نصب کول بتنی در میله.

۱-۴-        نصب کول بتنی در انباری.

۱-۵-        نصب طوقه چینی به ضخامت ۳۵ سانتی متر و نصب گلدان مربوطه .

 ماده ۲ – مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ انعقاد آن ……….. روز می باشد. در صورتی که کار به علت عوامل فورس ماژور مانند زلزله، سیل، آتش سوزی و… و یا توسط سازمانهایی مانند شهرداری و نیروهای انتظامی تعطیل گردد مدت تعطیلی به زمان قرارداد اضافه خواهد شد.

 ماده ۳ – تعهدات پیمانکار :

۳-۱-        پیمانکار موظف است کلیه ابزار مورد نیاز کار از قبیل چرخ یا بالابر برقی ، طناب، دلو، کمپرسور، پمپ هوا و لوله های اتصال، سیم و روشنایی اتصال را تهیه و تدارک نماید.

۳-۲-        پیمانکار موظف است کلیه نیروهای انسانی موضوع عملیات را متناسب با مدت قرارداد تامین نماید.

۳-۳-        پیمانکار موظف است جهت اجرای موضوع قرارداد از نیروی انسانی ماهر و با تجربه استفاده نماید.

۳-۴-        پیمانکار برنامه ریزی خود را قبل از شروع بکار می بایستی به کارفرما اعلام نماید و جهت حفر چاه در زمان مقرر تدارک لازم را دیده باشد.

۳-۵-        پیمانکار می بایستی خاک های حاصل از حفاری را در محل مناسب طوری دپو نماید که مزاحم سایر عملیات اجرایی کارگاه نبوده و ضمنا به شکلی دپو نماید که بار ثقلی اطراف چاه را سنگین ننماید همچنین محل دپوی خاک و ارتفاع آن نیز بایستی با نظر کارفرما و یا دستگاه نظارت منطبق باشد.

۳-۶-        در صورتی که خاک چاه ریزشی باشد پیمانکار موظف است پس از هر چند متر حفاری نسبت به کول گذاری آن اقدام و سپس به حفاری ادامه دهد.

۳-۷-        در صورتی که حفر میله و یا انباری نیاز به کمپرسور داشته باشد پیمانکار بایستی نسبت به تهیه آن راسا اقدام نماید و پیمانکار مسئولیت هرگونه حادثه و اتفاقی را در این مورد می پذیرد و هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.

۳-۸-        پیمانکار به هیچ عنوان نمی تواند از اتباع خارجی که مجوز کار در ایران را ندارند جهت اجرای موضوع عملیات استفاده نماید و درصورت استفاده از اتباع خارجی کارفرما می تواند یکطرفه قرارداد را فسخ نماید.

۳-۹-        پیمانکار موظف است کلیه موارد ایمنی و حفاظتی در کارگاه را رعایت نماید. ( وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی و هر وسیله لازم دیگر می باشد)

۳-۱۰-   پیمانکار نمی تواند موضوع قرارداد را بدون اطلاع کارفرما به شخص دیگری واگذار نماید.

۳-۱۱-   پیمانکار فقط می تواند در ساعات روشنی روز کار نماید و در صورتی که بخواهد در شیفت های دوم و سوم کار نماید بایستی با اجازه و موافقت کارفرما و یا دستگاه نظارت باشد.

۳-۱۲-   پیمانکار بایستی برنامه زمان بندی خود را بع کارفرما یا دستگاه نظارت ارائه دهد و پس از تایید ایشان مشغول بکار شود.

۳-۱۳-   پیمانکار مسئول حفظ و حراست از جان کارگران و وسائل و ابزار و تجهیزات خود می باشد.

۳-۱۴-   در صورت بروز هرگونه حادثه که نقص عضو و یا فوت را به دنبال داشته باشد پیمانکار خود مسئول تامین خسارات ناشی از آن است و هیچگونه مسئولیت و تامین خسارتی متوجه کارفرما نیست.

۳-۱۵-   مسئولیت هرگونه فساد، فحشا، کلاهبرداری، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار است.

۳-۱۶-   پرداخت هرگونه حق ایاب و ذهاب، بیمه، غذا و محل اسکان کارگران به عهده پیمانکار است.

۳-۱۷-   پیمانکار افرادی را در کارگاه بایستی بکار گمارد که مورد تایید کارفرما باشد.

۳-۱۸-   پیمانکار اقرار می نماید که زمین مورد نظر را کاملا شناسایی نموده و از کم و کیف آن کاملا با اطلاع است و به کلیه مشخصات فنی و اجرایی اشراف کامل دارد و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

۳-۱۹-   در صورتی که کارفرما دستور کار جدیدی را به پیمانکار ابلاغ نماید، ایشان موظف به اجرای آن خواهد بود.

۳-۲۰-   در صورت مواجه شدن پیمانکار با موضوعات جدید، خطرناک یا غیر قابل پیش بینی ، پیمانکار موظف است موارد را فورا با کارفرما در میان گذاشته و پس از تایید کارفرما، کار را دنبال نماید.

۳-۲۱-   پیمانکار بایستی قبل از آغاز عملیات حفاری چاه، نسبت به بررسی های لازم در خصوص وجود و کیفیت موانعی از قبیل قنوات قدیمی، فاضلاب ها، پی ها و جنس خاک لایه های زمین و تاسیسات مربوط به آب ، برق، گاز، تلفن و نظایر آن را به عمل آورد و در صورت لزوم با سازمان های ذیربط تماس برقرار نماید. محل حفاری نیز باید طوری باشد که به هنگام کار خطر ریزش یا نشست قنات و فاضلاب مجاور یا برخورد با تاسیسات یاد شده را نداشته باشد.

۳-۲۲-   پیمانکار بایستی کارگرانی را که چاه کار می کنند به ماسک و دستگاه تنفسی مناسب مجهز نماید تا همواره هوای سالم به آنها برسد.

۳-۲۳-   پیمانکار باید پس از خاتمه کار روزانه، دهانه چاه را با صفحات مشبک مقاوم و مناسب به نحو مطمئن بپوشاند.

۳-۲۴-   هر روز پس از اتمام عملیات چاه کنی، باید دلو و طناب از داخل چاه جمع آوری شود.

۳-۲۵-   اگر برای روشنایی داخل چاه از برق استفاده می شود، باید با انتخاب کابل مناسب و سالم و نیز چراغ بی خطر، اصول ایمنی را رعایت نمود.

۳-۲۶-   استفاده از چراغ های نفتی یا گازی هنگام حفاری مجاز نیست، مگر آنکه چاه کاملا خشک و بدون خطر باشد.

۳-۲۷-   باید از ریختن آب و خیساندن اطراف دهانه چاه پرهیز گردد و به طور کلی رعایت آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی، مصوب شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی ، الزامی است.

 ماده ۴ – تعهدات کارفرما :

۴-۱-        کارفرما موظف است براساس مفاد قرارداد کلیه پرداخت های لازم را به پیمانکار انجام دهد.

۴-۲-        کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید.

۴-۳-        کارفرما موظف است برق مورد نیاز و آب شرب را در اختیار پیمانکار بگذارد.

۴-۴-        کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذار حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد.

۴-۵-        کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی کارگران را در کارگاه قبل از شروع عملیات احداث نماید.

 ماده ۵ – مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت :

۵-۱-        مبلغ قرارداد به ازاء حفر هر متر طول میله ……….. ریال و کول گذاری در میله هر متر طول ……….. ریال و به ازاء حفر هر متر طول انباری ……….. ریال و کول گذاری در انباری هر مترطول ……….. ریال می باشد.

۵-۲-        مبلغ آجرچینی به ازاء هر متر مکعب آجرچینی ……….. ریال و نصب گلدان هر عدد ……….. ریال می باشد.

مبلغ کل قرارداد ……….. ریال پیش بینی می گردد که تا ۲۵% قابل افزایش یا کاهش خواهد بود .

تبصره(۱) به این قرارداد هیچگونه تعدیل، اضافه بها، سختی کار و پاداش تعلق نمی گیرد و پیمانکار نباید چنین مبالغی را مطالبه نماید.

تبصره (۲) در صورتی که خاک از نوع دج باشد و در هنگام حفاری به سنگ های بزرگ برخورد نماید هزینه کمپرسور به عهده کارفرما و مسئولیت حفاری به عهده پیمانکار است و مبلغ آن نیز با توافق طرفین خواهد بود.

تبصره(۳) از هر پرداخت مبلغ ۵% بیمه، ۵% مالیات و ۱۰% حسن انجام کار کسر خواهد شد.

تبصره(۴) نحوه پرداخت مبالغ قرارداد پس از ارائه صورت وضعیت توسط پیمانکار و تایید دستگاه نظارت و کسر کسورات قانونی قابل پرداخت خواهد بود.

 ماده ۶- مشخصات فنی :

۶-۱-        چاه نباید در زیر و نزدیک ستون ها و دیوارهای باربر قرارگیرد. چاه باید در محل مناسب حفر گردد، به طوری که بعدا بازرسی و بازنگری احتمالی چاه به سهولت امکان پذیر باشد.حفر انبارهای چاه نیز باید به نحوی صورت گیرد که حتی المقدور در زیر دیوارها و ستون ها قرار نگرفته و به حریم اراضی مجاور و غیر، تجاوز نشود. چاه های آب و فاضلاب باید حتی المقدور در محوطه های باز حفر شوند.

۶-۲-        هنگام حفر میله باید جای پا در جداره چاه پیش بینی شود تا بتوان وارد چاه شد و یا از آن خارج شد. درصورت امکان بهتر است عمق میله چاه بین ۱۰ تا ۲۰ متر اختیار شود تا چاه هنگام ایجاد انبار در تحمل نیروهای وارده ، مقاوم تر بوده و در صورت ریزش احتمالی موضعی ، خطر کمتری را ایجاد نماید. میله باید کاملا قائم و شاقولی بوده و انحراف نداشته باشد.

۶-۳-        چنانچه چاه مرطوب بوده و دم یا گاز داشته باشد، باید به وسیله دستگاه های هوا دهی و لوله کشی در حین کار، هوای لازم را به درون چاه دمید تا مقنی بتواند به سهولت به کار خود ادامه دهد.

۶-۴-        انبار باید به صورت مخروطی حفر شود، به طوری که قاعده مخروط، پایین و راس ، بالا باشد. کف انبار باید تراز و تخت باشد.

۶-۵-        ریزش فاضلاب از دهانه تحتانی گلدان به داخل چاه، باید به نحوی باشد که فاضلاب مستقیما به ته چاه ریزش کرده، به جداره چاه برخورد نکند و موجبات شکستگی بدنه چاه را فراهم نسازد.

 ماده ۷ – فسخ قرارداد :

۷-۱-        در صورتی که پیمانکار بیش از یک چهارم برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

۷-۲-        عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد حق فسخ برای کارفرما خواهد داشت.

۷-۳-        در صورت انتقال قرارداد یا واگذاری آن به اشخاص دیگر کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

۷-۴-        در صورت تاخیر بیش از یک هفته در شروع به کار قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید.

 ماده ۸ – دوره تضمین قرارداد :

مدت تضمین قرارداد ……….. ماه پس از اتمام کار می باشد و در صورت بلا نقص بودن کار انجام شده مبلغ ۱۰% حسن انجام کار با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد.

 ماده ۹ – داوری و حل و فصل اختلافات :

هرگونه اختلاف در اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره طرفین یا نمایندگان آنها حل و فصل میگردد. در غیر این صورت اختلاف نزد داور مرضی الطرفین حل خواهد شد. طرفین قرارداد موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان را بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند. قرارداد حاضر پس از امضای طرفین باید به امضای داور نیز برسد.

ماده ۱۰ – نسخ قرارداد :

این قرارداد در ۹ ماده و ۴ تبصره و در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارد، تنظیم گردیده است.

امضای کارفرما                                               امضای پیمانکار

مطالعه بیشتر