نمونه قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار

نمونه قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار

 

 عنوان قرارداد : قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار ……………………………………

قرارداد حاضر به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی در تاریخ ………………. فی ما‌بین؛

ماده ۱: طرفین قرارداد

 • طرف اول (کارفرما): ……………………………………………..

مشخصات نماینده کارفرما: خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی ………………………………….

 • طرف دوم (شرکت طرف قرارداد ): شرکت ……….. به شماره ثبت …………… تاریخ ثبت شرکت ………. شماره مجوز شورای انفورماتیک: ……………  نشانی ………………….

مشخصات نماینده شرکت: خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی …………………………………

 

ماده۲: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از فروش ، نصب، آموزش و راه اندازی نرم افزار …………………………………………………………….. محصول شرکت…………………………. گواهی مثبت این امر پیوست قرارداد است. نرم افزار مزبور شامل قسمتهای مندرج در پیوست ….. و دارای ویژگیهای نوشته شده در پیوست ……. میباشد.

ماده ۳: مدت انجام قرارداد

این قرارداد در مدت ………. سال و بر اساس جدول زمانی زیر اجرا خواهد شد.

فاز ۱:

فاز ۲:

فاز ۳:

فاز ۴:

ایستگاه کاری : منظور از ایستگاه کاری کامپیوتری می باشد که جزوه Domain نرم افزار ………… بوده و نرم افزار مذکور بر روی آن نصب شده و از آن به صورت فعال استفاده می گردد .

ماده ۴: مبلغ قرارداد

قیمت کل قرارداد اعم از مجوز استفاده از مورد خریداری شده ، نصب و راهبری نرم افزار و تحویل آن به کارفرما معادل ……………………… می باشد.

پرداخت مبلغ به ترتیب زیر خواهد بود:

 1. شرکت بر اساس قوانین کشوری ضمانتنامه معتبر به کارفرما ارائه خواهد داد.
 2. ۲۰درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش قسط در مرحله شروع برنامه به شرکت پرداخت خواهد شد.
 3. در پایان هر فاز متناسب با حجم آن مرحله و بر اساس گواهی کارفرما هزینه هر مرحله پرداخت خواهد گردید.
 4. کلیه کسورات قانونی این قرارداد بعهده شرکت و فروشنده می باشد.

ماده ۵: تعهدات پیمانکار

 1. ارائه مجوز استفاده از نرم افزار در حدود ایستگاه مشخص شده .
 2. به منظور حسن اجرای قرارداد و تضمین انجام تعهدات طرف قرارداد موظف است…………………… به عنوان تضمین بسپارد.(در صورتی که کارفرما دولتی باشد: به میزان مقرر در آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی -موضوع بندهای ب و د ماده ۵ آئین نامه مذکور- سپردن تضمین قانونی…………….. )
 3. پیمانکار موظف است تا یکسال پس از نصب و راه اندازی نرم افزار خدمات پشتیبانی را بصورت رایگان انجام دهد.
 4. نصب نرم افزارقابل اجرا بر روی شبکه کارفرما.
 5. معرفی یک نفر نماینده تام الاختیار از طرف شرکت پیمانکار .
 6. معرفی و ارائه مستندات در زمینه الگوی حداقل نیازهای سخت افزاری و تجهیزات لازم جهت ایستگاه های کاری و سرورها.
 7. پیمانکار موظف به حفظ و رعایت امانت و جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به اطلاعات و کلیه تجهیزاتی که در طی مراحل قرارداد در اختیار او قرار گرفته می باشد.
 8. بررسی و برطرف کردن مشکلات عملکردی (باگ) در چارچوب عملکرد نگارش زمان عقد این قرارداد که در روند استفاده کاربر نهایی از نرم افزار مشکل ایجاد کند و توسط کارفرما در طول زمان ضمانت گزارش شود و ارائه و نصب نسخه جدید و بدون اشکال نرم افزار بر روی شبکه کارفرما . خدمات این بند تضمین نرم افزار نام دارند و به مدت ۴ ماه از تاریخ تحویل نهائی موضوع قرارداد، پیمانکار ملزم به انجام آنها بدون پرداخت اجرت از طرف کارفرما می باشد.
 9. پیمانکار در صورت تمایل کارفرما متعهد به ارائه خدمات پس از فروش در حدود ارائه نسخه های جدید و پشتیبانی و رفع مشکلات احتمالی نسخه فروخته شده اولیه به مدت حداکثرده سال از زمان عقد این قرارداد می باشد که جزئیات آن با توافق طرفین طی قراردادهای دوره ای )معمولاً سالانه( و پشتیبانی و ارتقاء نرم افزار مشخص می شود.
 10. شرکت متعهد میگردد در دوره زمانی نصب و پایان تضمین آخرین مرحله) فاز (۴قرارداد تغییرات درخواست شده درچهارچوب نرم افزاری از طرف کارفرما را روی نرم افزار اعمال نمایدو در خارج از این دوره زمانی این تغییرات با اخذ هزینه متناسب با شرایط کشوری دریافت خواهد شد.
 11. بازدید از سایت کارفرما و تهیه فهرست وظایف لازم دو طرف قرارداد در زمینه های مختلف)سرورها، ایستگاه های کاری، شبکه، آموزش عمومی، آموزش اختصاصی(جهت راه اندازی سیستم و ارائه آنها به کارفرما.
 12. بررسی وضعیت موجود و پیشنهاد سخت افزارها جهت فارم سرور.
 13. بررسی وضعیت موجود و پیشنهاد سخت افزارهای مناسب جهت ایستگاه های کاری.
 14. بررسی وضعیت موجود و پیشنهادکابل کشی شبکه به نحوی که ضمن برخورداری از کیفیت مطلوب، با استانداردهای مربوطه مطابقت داشته باشد.
 15. نصب و تنظیم سیستم نرم افزاری محیط عامل شبکه از نظر پارامترهای شبکه پردازی و نگهداری آن در مدت قرارداد.
 16. نصب و تنظیم و نگهداری سیستم نرم افزاری سرورهای شبکه در مدت قرارداد .
 17. نصب نرم افزارهای موردنظر بر روی شبکه به صورت Run-Time Module (که مجوز استفاده وکلیدسخت افزاری قفل و ضدکپی آن توسط کارفرما ارائه می گردد) با در نظر گرفتن احتیاط های لازم در جهت ممانعت از عدم رعایت حقوق معنوی پیمانکار نرم افزار و نگهداری آن در مدت قرارداد.
 18. . پیمانکار متعهد می گردد که مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ نمی باشد.
 19. . پیمانکار متعهد به رعایت نظام های جاری کارفرما با حفظ اسرار و نکات ایمنی است.
 20. کلیه اطلاعاتی را که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می دهد محرمانه تلقی شده و پیمانکار حق استفاده از آنها را در هیچ شرایطی دارا نیست..
 21. کلیه کارشناسان بکار گرفته شده در این پروژه نیروهای پیمانکار محسو ب گردیده و پرداخت کلیه حقوق آنها بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما در این خصوص هیچ مسئولیتی نداشته و پیمانکار پاسخگوی تمامی مسائل حقوقی و قانونی ایشان خواهد بود.
 22. ارائه، اهداف آموزشی و عناوین مبانی آموزش عمومی )مبانی کامپیوتر و سیستم عامل( برای کاربران

تبصره- پیمانکار موظف است برای راه اندازی نرم افزار کارفرما برنامه مناسب آموزش تهیه و در اختیار کارفرما قرار دهد .برای راه اندازی بهینه نرم افزار موارد زیر توسط پیمانکار رعایت خواهد شد:

 1. برگزاری یک دوره آموزشی برای کاربران مسئول مرکز سرورها و تکنیسین مرکز سرور ها در مورد نصب و تنظیم ایستگا ه های کاری.
 2. ارتباط مودمی با سایت کارفرما در طول مدت قرارداد به منظور بر طرف کردن اشکالات گزارش شده توسط کارفرما.
 3. پاسخگویی تلفنی به اشکالات کاربران ارشد و کاربر مسئول مرکز سرورها در مورد اشکالات ایشان در استفاده از سیستم.
 4. نظارت و راهنمایی کاربران مسئول و تکنسین مرکز سرورها در مراحل راه اندازی.
 5. برگزاری امتحان از کاربران مسئول و تکنسین مرکز سرورها و گزارش نتیجه به کارفرما .(فقط قبول شدگان درآزمون از نظرپیمانکار توانائی انجام وظایف محوله را دارند.(
 6. انجام تغییرات لازم در خروجی های نرم افزارها که انجام آنها از نظر پیمانکار ممکن باشد.
 7. پیمانکار موظف می گردد خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی شده که به تایید کارفرما می رساند انجام دهد.
 8. پیمانکار متعهد می شود که رعایت کلیه اصول ایمنی را به پرسنل خود یادآوری نموده و تجهیزات لازم برای ایمنی ایشان را دراختیار ایشان قرار دهد و در هر حال کارفرما هیچ مسئولیتی در پاسخگویی به حوادث و اتفاقات ناشی از کارو یا غیر از آن نخواهد داشت.

تبصره ۱ – دوره تضمین : هر کدام از ایستگاه های پایه بطور جداگانه حداکثر تا دوازده ماه پس از تاریخ نصب و راه اندازی کامل آن ایستگاه قرار داد تحت تضمین پیمانکار می باشند. در دوره تضمین در صورت گزارش نرم افزاری )باگ ( در مدول اجرایی نرم افزارتوسط کاربران کارفرما در حدود عملکرد نسخه فروخته شده در زمان عقد قرارداد پیمانکار موظف به برطرف کردن آن می باشد.

ماده۶: تعهدات کارفرما

 1. پرداخت بموقع و کامل مبلغ قرارداد مطابق با زمان بندی مندرج در قرارداد.
 2. انجام تمهیدات لازم برای حفظ و نگهداری مناسب کامپیوتری ) به لحاظ ممانعت از دزدی، آتش سوزی و …(، و نگهداری مرتب روزانه و نگهداری اطلاعات ذخیره شده بر روی (Data Backup) نرم افزارهای نصب شده، پشتیبان گیری کامپیوترهای مرکزی و ایستگاههای کاری در محل مناسب و همچنین جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به تجهیزات سخت افزاری، نرم افزارها، اطلاعات و مستندات مربوطه . ممانعت از ورود و انتشار ویروس ها در شبکه از طریق ممانعت ازورود مدیاهای انتقال اطلاعات مشکوک یا اتصال به شبکه اینترنت . بررسی به موقع صحت، تعویض، بایگانی و نگهداری مرتب و مداوم مدیای نسخه های پشتیبان اطلاعات شبکه ) تنظیم انجام اتوماتیک تهیه نسخـه پشتیبان از بانکهای اطلاعاتی توسط پیمانکار انجـام می شود (و بررسی به موقع و مرتب بانک اطلاعاتی یا عملکرد نرم افزارها یا خروجی های مربوطه و اطلاع دادن سریع و به موقع مشکلات احتمالی به پیمانکار.
 3. ارائه تمهیدات مناسب جهت انجام مراحل نصب، آموزش، پیاده سازی و نگهداری سیستم عامل، نرم افزار، سخت افزار از طرق مختلف )مانند عقد قرارداد نصب ، آموزش و راهبری و یا قراردادهای دیگر با پیمانکار یا افراد حقیقی و حقوقی دیگر یا هر راه دیگر( .
 4. اعمال دقیق تعاریف نرم افزاری مطابق با روش آموزش داده شده توسط پیمانکار، در زمان متعارف
 5. اختصاص یک کاربر مسئول شبکه به صورت اختصاصی و تمام وقت و با دانش و تجربه لازم طبق اعلام نیاز پیمانکار . کاربرمسئول مرکز سرورها بایستی دارا ی مهارت، دانش و تجربه مورد نیاز به تایید پیمانکار در خصوص سخت افزار، شبکه، ویندوز Win2k3Server و MSSQLServerو مایکروسافت آفیس باشد.
 6. معرفی رسمی یک نفر به عنوان نماینده تام الاختیار کارفرما جهت همکاری و ایجاد هماهنگی های لازم با پیمانکار
 7. .کارفرما ……………………………………………………. را به عنوان ناظر به پیمانکار معرفی مینماید.
 8. اختصاص یک کاربر تکنیسین مرکز سرورها به ازای هر چهل ایستگاه کاری از ایستگاه چهلم به بعد به صورت اختصاصی و تمام وقت و با دانش و تجربه لازم و طبق اعلام نیاز پیمانکار . کاربر تکنیسین مرکز سرورها بایستی دارای مهارت، دانش و تجربه مورد نیاز به تایید پیمانکار در خصوص سخت افزار، کابل کشی شبکه، ویندوز و میکروسافت آفیس باشد.
 9. در صورت ایجاد مشکل در استفاده از سیستم در ساعات غیراداری و شب ها یکی از کاربران مسئول یا تکنیسین بایستی درساعات فوق به صورت گوش به زنگ یا حضوری آماده بر طرف کردن اشکالات باشد.
 10. اختصاص حداقل یک خط تلفن اختصاصی، دائمی و تمام وقت همراه مودم و تجهیزات سروری با قابلیت تماس دیتای با کیفیت مطلوب از و یا با سایت پیمانکار در تهران یا فراهم کردن یک ا رتباط اینترنت با سرعت اختصاصی ۶۴ کیلوبیت بصورت پروتکل کامل و اختصاص یک خط تلفن داخلی کارفرما با امکان تماس از بیرون و تماس با بیرون جهت مرکز کامپیوتر همراه گوشی بی سیم و اختصاص یک خط تلفن آزاد با امکان تماس از بیرون و تماس با دفتر پیمانکار واقع در شهر …………… جهت مرکزکامپیوتر همراه گوشی بی سیم.
 11. . تهیه سخت افزارها و فضای مربوط به فارم سرورها، شبکه، ایستگاه های کاری و پیاده سازی کا بل کشی شبکه و نصب تجهیزات مطابق با روش اعلام شده توسط پیمانکار در اسرع وقت و نگهداری آنها.
 12. آموزش عمومی کاربران در زمینه مبانی کامپیوتر و سیستم عامل و مدیریت کاربران در استفاده صحیح و به موقع از نرم افزارها و ممانعت از سهل انگاری عمدی و سهوی کاربران از ورود یا دستکاری اطلاعات به صورت اشتباه . انجام دقیق تعاریف نرم افزاری مطابق با روش آموزش داده شده توسط پیمانکار در اسرع وقت.
 13. موظف نمودن کلیه کاربران مربوطه به شرکت منظم در کلیه جلسات آموزشی و رعایت کلیه دستورالعملها و روالهای آموزش داده شده شامل ورود اطلاعات پایه مورد نیاز و تنظیمات سیستم به منظور کسب مهارت و تسلط لازم برای استفاده ازسیستمهای موضوع قرارداد.
 14. انجام کلیه تغییرات لازم در روال های اداره مرکز به منظور جایگزینی روال های دستی، سیستم های غیرمکانیزه یا مکانیزه قدیمی با نرم افزارهای موضوع قرارداد در اسرع وقت.
 15. تهیه فضای مناسب از نظر تجهیزات و محیط برای اقامت شبانه و کار کارشناسان پیمانکار جهت انجام وظایف مربوطه در حد امکانات موجود مرکز .

ماده ۷: ناظر

۱-  ……………………….. به عنوان ناظر برای حسن اجرای این قرارداد انتخاب میشود.

۲- ناظر با روش شفاف و مستند و توجه به شیوه های علمی و مدیریتی مبتنی بر نظر سنجی و بررسیهای موردی نظارت خود را اعمال خواهد نمود .

ماده۸: حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ماده ۹: اصول حاکم بر قرارداد

 1. کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت در زمینه قانون کار ، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار وامور اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح هیچگونه مسئولیتی ندارد.
 2. کارفرما حق هر گونه دخالتی در امور داخلی شرکت طرف قرارداد را نظیر نحوه مدیریت و … از خود سلب می نماید .
 3. درصورتیکه براساس مستندات عینی ، شرکت طرف قرارداد در اجرای تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصورداشته باشد:

۱-۳ در مرحله اول ۲۵ در صد از رقم مورد تعهد کارفرما بعنوان جریمه کسر می شود.

       ۲-۳ در مرحله دوم ۵۰ در صد مبلغ از رقم مورد تعهد کارفرما بعنوان جریمه کسر می شود.

       ۳-۳. در مرحله سوم معادل ۵۰ درصذ مقدار ضمانتنامه بانکی از طرف شرکت جریمه پرداخت خواهد شد.

 1. مسئولیت هرگونه حوادث ناشی از کار بعهده پیمانکار میباشد .
 2. کلیه حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای ارائه شده اعم از فایل های مرجع(source) و مستندات طراحی متعلق به پیمانکار بوده و کارفرما بدون اخذ مجوز کتبی رسمی و کسب رضایت پیمانکار مجاز به استفاده از نرم افزارها در مراکز دیگر یا نسخه ها یا ایستگاه های کاری مزید بر تعداد ذکر شده در قرارداد نمی باشدو کارفرما تمام مساعی خود را جهت رعایت کامل اصول حفاظت معنوی نرم افزارو مما نعت از انتشار هرگونه فایلهاو مستندات نرم افزارو یا گرته برداری از آنها به کار خواهد بست . درصورت تخلف کارفرما، پیمانکار حق پیگیری حقوق خود از طریق مراجعه به مراجع قانونی را برای خود محفوظ خواهد داشت.
 3. در دوره تضمین پیمانکار متعهد به رفع هر نوع ایراد و اشکال نر م افزاری که به صورت خطای عملکردی (باگ ) محسوس در چهارچوب عملکرد تعریف شده نسخه فروخته شده در ابتدای این قرارداد می باشد. تضمین نرم افزار شامل ایجاد هیچگونه قابلیت جدید در نر م افزار نمی شود.
 4. کارفرما و پیمانکار هیچ یک هیچگونه تعهدی به جز آنچه به طور صریح در قالب این قرارداد ذکر شده باشد به یکدیگر ندارند.
 5. قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.
 6. هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۰: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در ۱۰ ماده در تاریخ ……………. در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای ………………. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می­رسد .

امضای طرف اول                                                               امضای طرف دوم

آقای …………………                                                      آقای …………………….

امضای شاهد اول                                                          امضای شاهد دوم

گواهی می شود این قرارداد در تاریخ                 توسط طرفین امضا گردید. و دو فقره چک به مشخصات ذیل، ارائه و تحویل ……………………… گردید. (با بررسی کارت ملی و شناسنامه و پر کردن مشخصات طرفین)
 

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره آنلاین مراجعه بفرمایید

مطالعه بیشتر