نمونه قرارداد کار/استخدام

نمونه قرارداد کار

این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی- مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما و کارگر منعقد می شود .

۱) طرفین قرارداد :

کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما: آقای/خانم/شرکت ………….. فرزند ………….. شماره شناسنامه/ شماره ثبت …………. به نشانی : …………

کارگر: آقای/خانم …………………….. فرزند …………………….. متولد …………………….. شماره شناسنامه …………………….. شماره ملی …………………….. میزان تحصیلات …………………….. نوع و میزان مهارت …………………….. به نشانی : ……………………..

۲) نوع قرارداد : دائم/موقت/کارمعین

۳) نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد : ………………………………………..
۴) محل انجام کار : ………………………………….
۵) تاریخ انعقاد قرارداد : ………………………………….
۶) مدت قرارداد : ………………………………….
۷) ساعات کاری : ………………………………….
میزان ساعات کار و ساعت شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین می گردد . ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است .

۸) حق السعی :

الف : مزد ثابت/ مبنا/ روزانه/ ساعتی ……….. ریال (حقوق ماهانه : ……….. ریال )
ب : پاداش افزایش تولید و یا بهره وری ……….. ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است .

ج : سایر مزایا ………..

 

۹) حقوق و مزایای کارگر : بصورت هفتگی/ ماهانه به حساب شماره ……….. نزد بانک ……….. شعبه ……….. توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می گردد .

۱۰) بیمه : به موجب ماده (۱۴۸) قانون کار ، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گر بیمه نماید .

۱۱) عیدی و پاداش سالانه : به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار- مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شواری اسلامی ، به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران ) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود . برای کار کمتر از یک سال ، میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد .

۱۲) حق سنوات یا مزایای پایان کار : به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات ، مطابق قانون و مصوبه
مورخ ۲۵/۸/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود .

۱۳) شرایط فسخ قرارداد : این قرارداد در موارد ذیل ، توسط هر یک از طرفین قابل فسخ است .

فسخ قرارداد ……………. روز قبل به طرف مقابل کتباً اعلام می شود .

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

۱۴) سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی ، کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد .

۱۵) این قرارداد در چهار نسخه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما ، یک نسخه نزد کارگر ، یک نسخه به تشکل کارگری (در صورت وجود) و یک نسخه نیز توسط کارفرما از طریق نامه الکترونیکی یا اینترنت و یا سایر طرق به اداره کار و امور اجتماعی محل تحویل می شود .

محل امضاء کارفرما                                                     محل امضاء کارگر

مطالعه بیشتر