نمونه قرارداد کار موقت

قرارداد کار موقت

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارپذیر (کارمند)»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده ۱ ) موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست از استفاده از خدمات کارپذیر بصورت ساعتی و بر اساس وظائف محوله با عنوان شغل …………………………. طبق شرح وظائف ابلاغی .

ماده ۲ ) مدت قرارداد  :

این قرارداد موقت بوده و مدت آن ….. ماه شمسی از تاریخ …………… تا تاریخ ……………………تعیین میگردد و با توافق کتبی طرفین قابل تمدید یا تغییر میباشد .

تبصره ۱- هیچ گونه حق و حقوق دیگری در حین یا پس از اتمام قرارداد ، از قبیل استخدام رسمی یا پیمانی و غیره نسبت به شرکت برای کارپذیر ایجاد نخواهد شد .

تبصره ۲ – میزان کار کارپذیر در این قرارداد حداکثر ۲۴۰ ساعت در ماه خواهد بود و وی موظف است در محل اجرای موضوع قرارداد که از سوی کارفرما تعیین و ابلاغ میگردد حاضر و نسبت به انجام دقیق و صحیح موضوع قرارداد اقدام نماید .

ماده ۳ ) حق الزحمه :

کل دستمزد کارپذیر اعم از حقوق ، مزایا ، کمک هزینه خوار و بار ، ایاب و ذهاب ، سابقه کار ،  مسکن ، تاهل ، اولاد و غیره بصورت ساعتی محاسبه گردیده و از قرارهرساعت کار -/……………….. ریال می باشد که در دوره های زمانی یک ماهه بر اساس کارکرد تائید شده کارپذیر پس از کسر کسورات قانونی به وی پرداخت خواهد گردید . نیز در صورت اتمام موفق پروژه (بنا به تشخیص مدیر پروژه) و عدم شمول قرارداد در بندهای جرائم و تاخیرات ناشی از عدم کارکرد کارپذیر ، در انتهای هر قرارداد تا سقف اعتباری پروژه در سهم کـــارپذیر با نامبرده تسویه حساب بعمل خواهد آمد .

تبصره ۳ – در صورت دریافت هر گونه تسهیلات توسط کارپذیر ، به میزان ارزش تسهیلات دریافت شده از دستمزد کارپذیر کسر خواهد شد .

ماده ۴ ) مرخصــــــی :

مرخصی در این قرارداد بصورت مرخصی از کار تلقی گردیده و بایستی حداقل سه روز پیش از استفاده به تائید مدیر پروژه مربوطه رسیده باشد .

تبصره ۴ : استفاده از مرخصی استحقاقی با هماهنگی قبلی کارپذیر و توافق مسئول مربوطه وفق قوانین و مقررات بوده و عدم حضور بدون اطلاع قبلی غیبت محسوب میگردد و در صورت غیر موجه بودن طبق مفاد قانونی و قراردادی اقدام خواهد شد .

ماده ۵ ) تعهدات کارپذیر :

کارپذیر متعهد و مکلف است بر اساس قانون و مقررات وظائف محوله را بشرح زیر به نحو احسن انجام دهد :

۵-۱-کوشش و حسن نیت و عملکرد در انجام امور محوله .

۵-۲-رعایت قوانین , مقررات و بخشنامه های صادره .

۵-۳-اطلاعات ، اسناد و اسرار شرکت کارفرما و مدارک و آمارهائی که در ضمن کار در اختیار کارپذیر قرار میگیرد کاملا محرمانه تلقی و افشاء آنها وفق قوانین و مقررات مربوطه قابل تعقیب کیفری و مستلزم جبران خسارت وارده از سوی کارپذیر میباشد .

۵-۴-حضور منظم و به موقع در محل کار و رعایت موازین و شئون اسلامی و اخلاقی و سلسله مراتب سازمانی .

۵-۵-انجام امور محوله در زمانهای تعیین شده توسط کارفرما یا مدیر پروژه .

ماده ۶ ) موارد فسخ قرارداد :

قرارداد قبل از انقضاء مدت قابل فسخ نمیباشد مگر درصورت حدوث هر یک از شرائط ذیل :

۶-۱-     عدم رعایت مقررات مندرج در ماده ۵ این قرارداد .

۶-۲-     غیبت غیر موجه بیش از ۵ روز متوالی توسط کارپذیر .

۶-۳-     نداشتن کارائی و عدم انجام وظائف محوله به نحو مطلوب از سوی کارپذیر به تشخیص کارفرما.

۶-۴-     تقاضای کتبی کارپذیر مبنی بر استعفا و یا فسخ قرارداد یکماه قبل از پایان کار و موافقت کارفرما.

۶-۵-     از دست دادن صلاحیت های امنیتی و عقیدتی ، سیاسی کارپذیر .

ماده ۷ ) سایر شروط :

۷-۱-در صورت بروز هر گونه مشکل و یا درخواستی کارپذیر موظف است موضوع را در اسرع وقت با کارفرما یا مدیر مستقیم خود در میان بگذارد و نظر کارفرما در این زمینه لازم الاجرا میباشد .

۷-۲-این قرارداد مشمول بیمه نگردیده و هیچگونه تعهدی از این بابت نسبت به برعهده کارفرما نمیباشد . تنها در صورت تمایل کارپذیر و موافقت کارفرما ، وی میتواند در طول مدت این قرارداد با صرف هزینه شخصی از سوی شرکت بیمه گردد .

۷-۳-کارفرما در ازای سرویس ایاب و ذهاب و هزینه های ارتباطات (از جمله تلفن ، تلفن سیار ، اینترنت ، اینمارست ،و موارد مشابه ) کارپذیر در شهر محل کار هیچگونه تعهدی نخواهد داشت و تنها در صورت نیاز به مسافرتهای برون شهری و اقامت در مقصد (بجز تهران)‌ هزینه های مربوطه بعهده کارفرما خواهد بود .

۷-۴- طی این قرارداد ۲۵% از حق الزحمه در زمان تسویه حسابهای ماهیانه بعنوان سپرده حسن انجام کار ، نزد کارفرما باقی مانده و پس از تائید محصولات تامین شده توسط کارپذیر از سوی کارفرمای قرارداد ، به کارپذیر پرداخت میگردد .

ماده ۸)یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده ۹)تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده۱۰)تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۱)فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۲)تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۳)حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۴)تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

این قرارداد در ۷ ماده و۴ تبصره ، در دو نسخه تنظیم و پس از امضای طرفین مبادله گردیده و هر نسخه حکم واحد را دارد .

مطالعه بیشتر