نمونه قرارداد پیمانکاری

امتیاز 2.78 ( 9 رای )

نمونه قرارداد پیمانکاری

قرارداد حاضر فی مابین شرکت ………………………. به مدیریت/نمایندگی ……………….    به آدرس ………………………………………… تلفن ……… که از این پس پیمانکار نامیده می شود، از یک طرف و شرکت…………………… به آدرس ……………………………………….. تلفن ……………. به نمایندگی آقای/خانم …………. که از این پس کارفرما نامیده می شوند،  از طرف دیگر منعقد می گردد.

 
ماده یک – موضوع قرارداد و محل انجام قرارداد
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ماده دو – مبلغ قرارداد
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ماده سه –مدت قرارداد
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ماده چهار – شرایط پرداخت 

الف- …………………… معادل ……. درصد مبلغ قرارداد در هنگام عقد قرارداد ( در ازای دریافت چک تضمین به میزان ………………………… ریال)
ب- …………. درصد مبلغ قرارداد پس از انجام ۵۰% کار با تایید سرپرست کارگاه
ج- ………….. درصد مبلغ قرارداد پس از تکمیل کار با تایید ……………………………….
د- ………….. درصد مبلغ قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی ( دوره گارانتی یکسال می باشد )

ماده پنج- اسناد و مدارک پیمان
این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :
الف) پیمان حاضر
ب) نقشه های کلی , تفضیلی و اجرایی شامل :

  1. نقشه های پلان موقعیت و طرح استقرار در ………………….. برگ .
  2. نقشه های معماری در …………………………………………………. برگ .
  3. نقشه های جزئیات اجرایی در …………………………………….. برگ .
  4. نقشه های سازه در ……………………………………………………… برگ .
  5. نقشه های تأسیسات مکانیکی در ………………………………….. برگ .
  6. نقشه های تأسیسات برقی در ………………………………………… برگ .
  7. نقشه های محوطه سازی , حصار کشی و ……….. در ……….. برگ .

ج) مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود ) .

د) شرایط عمومی پیمان منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود) .

هـ) دستور کارها , صورت مجلس ها , موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت های جدید یا امور دیگر , در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد .

و) فهرست بهای واحد پایه کارهای ساختمانی ( رسته ساختمانی ) , منضم به پیمان ارسال …………… ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود ) .

تبصره : هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت , اولویت مدارک بر یکدیگر , طبق ترتیب ردیف های بالا است . در مواردی که تناقض مربوط به قیمت کارهایی باشد که براساس فهرست بهای منضم به پیمان انجام می شوند , فهرست بها در اولویت اول قرار دارد .

ماده شش – نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است , به عهده کارفرما و یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما , خواهد بود . پیمانکار موظف است کارها را طبق پیمان , اصول فنی و دستورات کارفرما , یا نماینده او و یا دستگاه نظارت , طبق مشخصات , اسناد و مدارک پیوست این پیمان , اجرا نماید .

ماده هفتم– تعهدات پیمانکار

– پیمانکار موظف است تمام منابع، مدارک و اطلاعاتی که به اقتضاء و ضرورت کار در اختیار دارد، محرمانه تلقی نموده و در حفظ و نگهداری آن کوشا بوده و از افشا و سوء استفاده از آن خودداری نماید. بدیهی است خسارات و صدماتی که بخاطر قصور در این امر به کارفرما وارد می شود بر عهده پیمانکار می باشد.

–  پیمانکار موظف است در مدت قرارداد از نیروهای مجرب و متخصص خود در جهت انجام موضوع قرارداد استفاده نماید بگونه ای که خللی در روند کار بوجود نیامده و کیفیت کار ارائه شده مطلوب بوده و از ۵% ضریب خطا  تجاوز ننماید.

– پیمانکار تعهد نمود بدون اجازه قبلی کارفرما، موضوع قرارداد را به طور کلی یا جزئی به اشخاص حقوقی ثالث واگذار ننماید.

–  مسئولیت کارکنان موضوع پیمان برعهده پیمانکار می باشدوکلیه پرداختهای قانونی شامل حقوق ومزایا،بیمه تامین اجتماعی وبیمه مسئولیت مدنی پیمانکاردرقبال کارکنان درصورت بروز حوادث ،برعهده پیمانکارمی باشد.

–  پیمانکارموظف است درقبال حوادث نسبت به اخذ بیمه مسئولیت مدنی خوددرارتباط با کارکنان اش درهنگام پرداخت خسارات احتمالی حوادث اقدام نماید.

–  پیمانکارموظف است برنحوه انجام کار توسط کارکنان خود نظارت داشته وآموزشهای ایمنی لازم رابه آنان ارائه بدهد.

–   پیمانکار موظف است وسایل حفاظت فردی مناسب بانوع کارکارگران رادراختیار آنان قرارداده وکاربرد آن وسایل رابه کارگران آموزش دهد.

–  پیمانکار موظف است ماشین آلات وابزار کار مناسب با نوع کاررا به صورت استاندارد وسالم دراختیار کارکنان خود قراردهد ومسئولیت بروز حوادث درصورت عمل غیر ایمن کارکنان وپرسنل پیمانکار برعهده پیمانکار می باشد.

ماده هشتم – تعهدات کارفرما

کارفرما حق جذب و استخدام نیروهای پیمانکار را بطور مستقل و بدون اطلاع و کسب اجازه کتبی از وی تا ………….. سال پس از اتمام قرارداد حاضر، نداشته و در صورت تخلف موظف است به ازای هر نیرو، مبلغ ……………. ریال بعنوان هزینه های آموزش و… به پیمانکار بپردازد.

کارفرما متعهد است منابعی را که در اختیار پیمانکار قرار می دهد هیچگونه مغایرت و عنادی با نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نداشته و انجام خدمات موضوع این قرارداد، هیچگونه منع قانونی ندارد در غیر اینصورت کلیه عواقب بر عهده کارفرما بوده و پیمانکار هرگونه مسئولیتی را از خود سلب می نماید.

درصورت وجود چندین پیمانکار درکارگاه یا محل پروژه ،مسئولیت هماهنگی بین آنان  جهت پیشگیری از بروز حوادث بدلیل همزمانی کارآنان برعهده کارفرما می باشد.

ماده نهم- تجهیز و برچیدن کارگاه

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه کلاً به عهده پیمانکار است . پیمانکار باید کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت , بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد .در پایان کار , پیمانکار باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب , اقدام نماید . مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به پیمانکار است .

ماده دهم– فسخ قرارداد

در صورت عدم رضایت از عملکرد پیمانکار، کارفرما مجاز است قرارداد را یکطرفه فسخ نماید.

در موارد فورس‌ماژور مثل سیل، زلزله، جنگ و…، قرارداد حاضر قابل تعویق می باشد.

در صورت اتمام و انجام کلیه تعهدات پیمانکار، با تأیید کارفرما و توافق طرفین اتمام قرارداد حاضر اعلام و نسبت به تسویه حساب نهایی اقدام خواهد شد.

ماده یازدهم – اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

ماده یازدهم – نسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …………… ماده و ………………….. نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

مهر و امضاء پیمانکار

مهر و امضاء کارفرما


تذکرات مهم:

نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

دانلود نمونه قراردادهای پیمانکاری

مطالعه بیشتر