نمونه قــرارداد آمـوزشگــاه هــا

امتیاز 3.80 ( 5 رای )

قــرارداد آمـوزشگــاه هــا

این قرارداد براساس مفاد ماده ۱۰ و ۱۹۰ به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ    /       /         بین متعاقدین ذیل منعقد گردید و طرفین ضمن عقد خارج لازم به پیروی از مفاد آن متعهد گردیدند:

ماده۱: طرفین قرارداد

۱-۱: سایت ….. به نشانی اینترنتی …………. که در این قرارداد به اختصار سایت خوانده می شود .

۲-۱: آموزشگاه …………………………..  به شماره ثبت ……………………… به نشانی …………………………………………………………… و به مدیریت …………………………………….   که در این قرارداد به اختصار آموزشگاه خوانده می شود .

ماده۲: موضوع و اهداف قرارداد

۱-۲: همکاری و مساعدت طرفین در جهت ارتقاء آموزشی و نیز اتخاذ سیاستهای مشترک جهت دستیابی به بالاترین معدل کاری از نظر اقتصادی و آموزشی که بر این اساس سایت …..متعهد به معرفی اعضاء خود به منظور تحت آموزش قرار گرفتن افراد معرفی شده توسط آموزشگاه می باشد. آموزشگاه نیز با در نظر گرفتن تخفیف های ویژه که شرح آن در پیوست (۱) آمده است از اعضاء معرفی شده توسط سایت ثبت نام بعمل می آورد.

ماده ۳: مدت قرارداد

۱-۳: مدت اعتبار قرارداد حاضر از تاریخ امضاء ……….سال تمام می باشد که در صورت تراضی طرفین این مدت قابل تغییر است.

ماده۴: تعهدات سایت :

۱-۴: حمایت بی شائبه از سیاستهای علمی و آموزشی و رقابتی آموزشگاه در حیطه توافقات طرفین.

۲-۴: اقدام فعالانه آموزشگاه (طرف دوم) جهت آموزش و تقویت موضوع قرارداد با استفاده از تمامی امکانات سایت.

ماده۵: تعهدات آموزشگاه

۱-۵: آموزشگاه متعهد است از تمامی اعضاء معرفی شده توسط سایت ثبت نام کند چنانچه به هر دلیلی قادر به انجام این مهم نگردید حداکثر در ۲۴ ساعت مراتب را سریعا و با در نظر گرفتن اهمیت موضوع به سایت اعلام دارد تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد .

۲-۵: قیمت های دوره های مختلف آموزشگاه باید بر اساس تعرفه های وزارت علوم وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان فنی و حرفه ای باشد و آموزشگاه حق وضع قیمت هایی بالاتر از تعرفه ها ی قانونی را نخواهد داشت. ( تبصره: در مورد خاص توافق مکتوب طرفین ملاک تصمیم گیری است.)

۳-۵: اعضاء معرفی شده توسط سایت طبق توافق به عمل آمده فی ما بین طرفین از تخفیف در آموزش بهره مند خواهند بود

۴-۵: چنانچه مدرسان و یا فضای آموزشی آموزشگاه مورد اعتراض اکثر دانش پژوهان قرار بگیرد مسئولین آموزشگـــــاه موظــف به تشکیل جلسه ای جهت بر طرف کردن مساله در اسرع وقــت می باشند.سایت می تواند نماینده ای در جلسه فوق داشته باشد تا از روند حل مساله مطلع گردد.

۵-۵: تعداد معرفی شدگان توسط سایت که شامل نام و نام خانوادگی ایشان و سایر اطلاعات دیگر می باشد در اختیار آموزشگاه قرار می گیرد. قرارداد حاضر در دسته اسناد طبقه بندی شده سایت قراردارد بدیهی است سوء استفاده از این اطلاعات با توجه به میزان اثرگذاری آن بر منافع سایت قابل پیگیری است .

ماده۶: شروط

۱-۶: هرگونه تغییر در جدول دروس و اساتید که ردیف قیمت و در صد تخفیف و یا یارانه اثر گذار باشد باید ابتدا به اطلاع سایت  برسد و در صورت توافق تغییرات روی سایت قرار بگیرد.

۱-۶: تبلیغات و بازاریابی در دروس و رشته های متفرقه آموزشگاه با درصد مورد توافقی تخفیف توسط سایت انجام می پذیرد.

ماده۷: فسخ قرارداد

۱-۷: تخلف هر کدام از طرفین در ایفای تعهدات اصلی و مبنایی چنانچه اثبات گردد موجبات فسخ قرارداد حاضر را فراهم میسازد که در این صورت کلیه دیون و تعهدات حال می گردد و جز در مورد مذکور طرفین حق اعمال هرگونه خیار فسخ را از خود اسقاط می نمایند.

ماده ۸-یکپارچگی قرارداد
قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.
ماده ۹-تفکیک پذیری
چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۰-تغییر و اصلاح
هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.
ماده ۱۱-فورس ماژور
هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۱۲-تغییر نشانی طرفین قرارداد
هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.
ماده ۱۳-حل اختلاف
در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .
ماده ۱۴-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ
این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.
نماینده سایت                                                مدیرآموزشگاه
………………                                                 ……………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

مطالعه بیشتر