فرم قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید کارگاه/شرکت

فرم قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید کارگاه/شرکت

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

این قرارداد بین شورای اسلامی کار/ انجمن صنفی/ نمایندگان رسمی و منتخب کارگران به اسامی:

۱-                            ۲-                                     ۳-

و کارفرما/ نمایندگان قانونی کارفرما به اسامی:     ۱-                     ۲-                    ۳-

بر اساس آئین نامه مصوب مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۰ و ضوابط و روشهای اجرایی شماره ۲۴۷۳۸/ن مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۰. اداره کل طبقه بندی مشاغل، مزد و بهره وری وزارت کار و امور اجتماعی به شرح زیر منعقد می گردد:

مشخصات کارگاه

  • نوع صنعت یا فعالیت
  • انواع محصول
  • ظرفیت اسمی
  • نوع مالکیت
  • تعداد کل کارکنان
  • تعداد کارکنان مشمول قرارداد
  • جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کارکنان_____ ریال /   جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان ___ ریال
  • جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان مشمول قرار داد_____ ریال / جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان مشمول قرارداد _____ ریال
  • محل کارگاه
  • آدرس دفتر مرکزی

ماده۱- مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ …………………. لغایت …………………. می باشد.

ماده۲-

تولید مبنا در این قرارداد با روش …………………. تعیین گردیده و رقم آن معادل(با ذکر معیار سنجش) نفر ساعت می باشد.

ماده۳-

درصد افزایش تولید بر اساس مازاد بر تولید مبنای کارگاه در هر دوره تناوب که  …………………. ماهه می باشد طبق فرمول بند (۵) ضوابط و روشهای اجرایی مزبور محاسبه می گردد.

ماده۴-

سهم پاداش افزایش تولید در هر دوره تناوب به ازاء هر یک درصد افزایش تولید در محدوده مقرر در ضوابط و روشهای اجرایی آیین نامه به شرح زیر تعیین و محاسبه می شود: (نحوه و چگونگی درصد مزد متناسب با درصد افزایش تولید ذکر شود.)

ماده۵-

چنانچه در اثر اجرای این قرارداد ضایعات کارگاه در هر دوره تناوب بیشتر یا کمتر از حد مجاز و نرمال کارگاه که معادل  …………………. درصد می باشد، گردد. افزایش یا کاهش ضایعات در مبلغ پاداش افزایش تولید به این ترتیب تاثیر خواهد کرد:

الف: به ازاء هر  …………………. درصد افزایش ضایعات معادل  …………………. درصد کل مزد ثابت/ مزد مبنای کارکنان مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوطه از کل مبلغ پاداش افزایش تولید کسر خواهد شد.

ب: به ازاء هر  ………………… درصد کاهش ضایعات معادل  …………………. درصد کل مزد ثابت/ مزد مبنای کارکنان مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوط به کل مبلغ پاداش افزایش تولید اضافه خواهد شد. (ضمنا محاسبات مربوط به ضایعات مجاز و نرمال و نیز ضایعات کارگاه در هر دوره تناوب ضمیمه این قرارداد می باشد).

ماده۶-

چنانچه در اثر اجرای این قرارداد کیفیت تولید کارگاه در هر دوره تناوب پائین تر یا بالاتر از حد مجاز و نرمال کارگاه گردد، کاهش یا افزایش سطح کیفیت در مبلغ پاداش تاثیر خواهد گذاشت،ضوابط و محاسبات مربوط به این امر و اثرات منفی یا مثبت ناشی از آن ضمیمه این قرارداد می باشد.

تبصره- به منظور نظارت صحیح و مشخص نمودن میزان کاهش و یا افزایش سطح کیفیت کالا در ارتباط با افزایش تولید طرفین موافقت می نمایند کمیته نظارت بر کیفیت مرکب از: تشکیل گردد تا بر اساس اعلام نظر آنان، نسبت به اثرات منفی یا مثبت این امر در میزان پاداش افزایش تولید اقدام گردد.

ماده۷-

نحوه توزیع کل مبلغ پاداش افزایش تولید در هر دوره تناوب طبق بند (۹) و تبصره مربوطه در ضوابط و روشهای اجرائی مزبور صورت می گیرد.

ماده۸-

چنانچه در مدت اجرای قرارداد تغییرات عمده ای در عوامل تولید از قبیل سرمایه گذاری، نیروی کار، ماشین آلات و امثال اینها که در وضعیت تولید مبنا موثر باشد، بوجود آید از زمان تغییر در محاسبه تولید مبنا تجدید نظر به عمل خواهد آمد.

ماده۹-

به منظور نظارت به حسن اجرای این قرارداد در زمینه نحوه توزیع پاداش کمیته نظارت مرکب از افراد زیر تشکیل می شود: (نام و نام خانوادگی و سمت اعضاء کمیته)

ماده ۱۰-یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده ۱۱-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۲-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۳-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۴-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۵-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۶-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد مشتمل بر  ………… ماده و  ………… تبصره و ضمائم آن جمعاً شامل  ………… برگ در ………….. نسخه که همگی در حکم واحد است تنظیم و در تاریخ   ………… به امضاء طرفین قرارداد رسیده که پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجرا می باشد.

نام و نام خانوادگی و امضاء شورای اسلامی کار

نام و نام خانوادگی و امضاء کارفرما / انجمن صنفی/ نمایندگان رسمی و منتخب کارگران نمایندگان قانونی کارفرما

توضیحات راجع به این قرارداد:

الف- پیش بینی کمیته نظارت موضوع ماده ۹ این قرارداد با توجه به ضوابط و روش های اجرایی آئین نامه الزامی نیست.

ب- این قرارداد حداقل در سه نسخه تنظیم و پس از تایید یک نسخه تنظیم و پس از تایید یک نسخه آن در مرجع ذیربط در وزارت کار و امور اجماعی نگهداری می شود.

ج- پیش بینی سایر موارد در قرارداد با رعایت ضوابط آئین نامه مانعی ندارد.

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

مطالعه بیشتر