معرفی کتاب: هرآنچه که باید از قوانین و مقررات شهرداری بدانید

کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری انتشارات معاونت تدوین، تنقیح معاونت حقوقی ریاست جمهوری شما را با قانون شهرداری، مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی شهرداری ها، عوارض، شهرسازی، اراضی شهری، حمل و نقل، خدمات شهری و محیط زیست آشنا می کند.

میزان: شهرداری از قدیمی ترین و گسترده ترین نهادها در ارتباط با شهروندان و خدمت رسانی به ایشان می باشد. بر این اساس و نیز حسب وظایف سازمانی، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اقدامی مشترک با دفتر حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بهره گیری از توان کارشناسان خبره به تهیه مجموعه قوانین و مقررات شهرداری مبادرت نمود.
این مجموعه در هشت بخش شامل قانون شهرداری، مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی شهرداری ها، عوارض، شهرسازی، اراضی شهری، حمل و نقل، خدمات شهری و محیط زیست، تدوین گردید که در هر بخش، تمامی قوانین و مقررات معتبر مرتبط با موضوع با آخرین اصلاحات و الحاقات درج شده است.

این مجموعه دارای ویژگی های زیر می باشد؛

  • اول: نخستین اثر در حوزه شهرداری است که در آن تمامی قوانین و مقررات مرتبط با پایان تابستان ۱۳۹۱ تدوین و به صورت کامل تنقیح و از لحاظ اعتبار، ناسخ و منسوخ، ارتباط و تأثیرگذاری بر یکدیگر همراه با آخرین اصلاحات و الحاقات بررسی شده است؛
  • دوم: آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوع، در پاورقی مواد مربوط درج شده است؛
  • سوم: نظریات شورای نگهبان و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مرتبط با موضوع استخراج و در پاورقی مواد مربوط درج شده است؛
  • چهارم: فهرست های تاریخی، موضوعی و فهرست منسوخ و غیر معتبر با تعیین منشأ نسخ و عدم اعتبار آنها درج شده است.

این اثر، مجموعه ای مادر تلقی می شود که زیر مجموعه های کاربردی متعددی از آن استخراج و تحت عنوان ” مجموعه قانون شهرداری”،” مجموعه آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری”،” مجموعه قانون نوسازی و عمران شهری” و ” مجموعه قوانین و مقررات عوارض شهرداری “، منتشر شده است.

مطالعه بیشتر