نمونه فرم وکالتنامه و قرارداد وکالت (فرم خام )

امتیاز 3.00 ( 2 رای )

نمونه فرم وکالتنامه و قرارداد (فرم خام )

نام شخصی و خانوادگی و اقامتگاه موکل :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

نام شخصی و خانوادگی و پایه پروانه و اقامتگاه وکیل:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

نام شخصی و خانوادگی و اقامتگاه طرف :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

موضوع وکالت :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

حدود و اختیارات وکیل :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن با توجه به آیین نامه مندرج در پشت این صفحه به قرار زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

هزینه قانونی دادرسی و مسافرت به عهده موکل است و با اخطار کتبی وکیل و عدم پرداخت ، مسئولیتی از این جهت متوجه وکیل نخواهد بود . وکالت و قرارداد به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات متن و ظهر این صفحه و اثر عدم پیشرفت کار آن را امضاء می نمایم .

تاریخ : روز/ماه/سال (به حروف )

امضاء موکل                                                                                        امضاء وکیل

محل گواهی ………………………………………………………………………………………………..

ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب : هر یک از متداعین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند .

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب :وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارت وکیل در وکالت نامه تصریح شود:

  • ۱- وکالت راجع به اعتراض به رای ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ۲- وکالت در مصالحه و سازش ۳- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ۴- وکالت در تعیین جاعل ۵- وکالت در ارجاع دعوی به داور و تعیین داور ۶- وکالت در توکیل ۷- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس ۸- وکالت در دعوی خسارت ۹- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوی ۱۰- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ۱۱- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ۱۲- وکالت در دعوی متقابل۱۳- وکالت در ادعای اعسار ۱۴- وکالت در قبول یا رد سوگند

تبصره ۱-اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود .

تبصره ۲- سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد .

ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب : وکیل دادرسی ، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد .

تذکرات :

  • اثر عدم پیشرفت کارهای حقوقی و کیفری ممکن است موجب خسارت مالی یا مسئولیت کیفری گردد و باید وکیل تاثیر‌آن را نسبت به مورد وکالت به موکل اعلام نماید
  • در صورتی که موکل اقامتگاه خود را تغییر دهد باید کتباً به وکیل خود اطلاع دهد .

پی نوشت: نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه در امور اداری )
پی نوشت: آشنایی با عقد وکالت

مطالعه بیشتر