نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه

 طرفین قرارداد:

طرف اول قرارداد (مزارع) :خانم/آقای …………….. فرزند آقای …………….. دارای شناسنامه شماره …………….. صادره از…………….. متولد …………….. ساکن : ……………..

طرف دوم قرارداد(عامل): خانم/آقای …………….. فرزند آقای …………….. دارای شناسنامه شماره …………….. صادره از…………….. متولد …………….. ساکن : ……………..

مورد مزارعه :

تمامت شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۰ هکتار دارای پلاک ……………… فرعی از ……………… اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ………… فرعی از اصلی مرقوم واقع در اراضی زراعتی ……………… بخش ……………… ثبتی …….. محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………… مورخ ……………… صفحه ………. جلد ……….. به شماره چاپی ………….. صادره به نام و ملکی مزارع که عامل مورد مزارعه را رویت نموده و با وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه کرده و مورد مزارعه صرفاٌ برای زراعت گندم و جو و پنبه بطور دیمی (نه آبی) در معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب اقرار برای زرع مقصود قابل است.

مدت قرارداد:

برای کاشت و برداشت ……………… محصول از تاریخ زیر و حداکثر تا پایان ……………… ماه یکهزار و سیصد و ……….۱۳ شمسی.

قدرالسهم از زراعت:

حصه مزارع از حاصل کاشت و برداشت زراعت در مورد مزارعه نصف و نصف دیگر حصه عامل خواهد بود.

شروط:

 • تامین و تسلیم بذر مورد نظر زراعت در مورد مزارعه اعم از گندم و جو و پنبه و تامین عوامل زراعت مثل تراکتور، گاه آهن، دیسک، کمباین و کود با مزارع می باشد که باید در آغاز کاشت و هنگام برداشت قبل از آنکه از مواعد شخم زنی و بذرپاشی و کود دهی و برداشت بگذرد تامین و در اختیار عامل قرار گیرد.
 • کلیه هزینه های ناشی از استخدام کارگران جهت شخم زنی، آماده سازی، وجین، جمع آوری محصول، حمل محصول به انبار مزارع با عامل می باشد.
 • اگر زمین مورد مزارعه به علت خشک سالی نیاز به حفر نهر یا چاه و یا باران مصنوعی داشته باشد به نحوی که بواسطه فقدان آب مورد مزارعه از قابلیت انتفاع خارج شود ولی با رفع آن می توان به زراعت ادامه داد مزارع متعهد به انجام آن با هزینه خود می باشد.
 • سم پاشی به منظور جلوگیری از آفات احتمالی ولو به صورت هوایی به عهده طرفین و هزینه های ناشی از مواظبت، نگاهداری و غیره به عهده عامل می باشد.
 • عامل متعهد است علاوه بر تسلیم به موقع حصه مزارع در هر برداشت محصول به نسبت هر هکتار از مورد مزارعه ……………… کیلوگرم گندم یا جو و یا ……………… کیلوگرم پنبه (بر حسب مورد) به مزارع تحویل دهد.
 • عامل مکلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذکور مزارع باضافه حصه مندرج در شرط پنجم را حداکثر ظرف مدت پنج روز به مزارع تحویل و تسلیم نماید.
 • هزینه های حمل تا انبار مزارع در خصوص تحویل حصه های مذکور مزارع نیز با عامل می باشد و مقصود از انبار مزارع در این مزارعه انبار مزارع واقع در ……………… به نشانی ………………………………………………………………………… است.
 • چنانچه بنا به هر دلیل عامل در اثناء یا در ابتدای مزارعه حمل مزارعه را ترک کند و یا آنکه مزارع در تامین و تسلیم بذر و عوامل مندرج در شرط اول کوتاهی یا امتناع ورزد عقد این مزارعه قابل فسخ خواهد بود.
 • در صورتیکه در اثنای مزارعه و قبل از ظهور ثمره این مزارعه فسخ گردد، مزارع حق دارد عمل را به کسی دیگر محول نماید که بجای عامل آنرا بجا آورد و هزینه های مربوطه را مزارع از عامل دریافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.
 • هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوی عامل در زراعت مورد مزارعه حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع از این جهت گردد عامل ضامن تسلیم تفاوت خواهد بود.
 • هر آینه بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر طرف دیگر تعلق می گیرد، مستحق خواهد بود مشخص است عمل خواهد شد.
 • در پایان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آنرا به اخذ اجرت المثل ابقا نماید.
 • عامل حق دارد از محل حصه خود برای زراعت حداکثر با یکنفر شریک شود بدون آنکه این شریک حق تصرف یا قبض زمین مورد مزارعه را داشته باشد و به عبارت دیگر عامل حق انتقال مزارعه یا تسلیم زمین مورد مزارعه را به هیچ صولت ولو به صور: مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق و وکالت و غیره ندارد.
 • در پایان مدت عامل متعهد و ملتزم به تحویل زمین مورد مزارعه به مزارع می باشد.
 • در صورت بروز اختلاف فی مابین، طرفین حق دارند مورد اختلاف را به داوری -موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان- ارجاع نمایند و رای داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی و میزان آن قاطع و غیر قابل اعتراض است و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

سایر شروط: (در این قسمت اگر شروط دیگر باشد تنظیم خواهد شد.)

این سند در ۲ نسخه که هر ۲ نسخه در حکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.

محل امضای طرف اول قرارداد (مزارع)                          محل امضای طرف دوم قرارداد (عامل)


پی‌نوشت: نمونه قرارداد مزارعه

پی‌نوشت: آشنایی با عقد مزارعه

پی‌نوشت: نمونه قرارداد مساقات

پی‌نوشت: انواع عقد و قرارداد در قانون مدنی ایران

مطالعه بیشتر