×
ادامه مطلب
قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار
۱۷ خرداد ۱۳۹۶

قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار

 قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد ارزیابی امنیت شبکه
۱۴ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد ارزیابی امنیت شبکه

ُُُُُ نمونه قرارداد ارزیابی امنیت شبکه ماده یک : مقدمــــه با توجه به گسترش روزافزون شبکه‌های کامپیوتری در سازمانهای مختلف دولتی و […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار
۱۲ خرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ شرکت به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی […]

ادامه مطلب
قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی

قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. […]

ادامه مطلب
قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی

قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی ماده ۱: مشخصات طرفین قرارداد نام سازمان کارفرما : نام شرکت طرف قرارداد: […]

ادامه مطلب
موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی
۱۶ فروردین ۱۳۹۶

موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی طرفین موافقت نامه موافقت نامه حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد سرویس و نگهداری
۲۴ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد سرویس و نگهداری

 قرارداد سرویس و نگهداری طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد اعطای نمایندگی
۲۴ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی

قرارداد اعطای نمایندگی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین پس «شرکت»نامیده […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار
۱۶ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار

قرارداد پشتیبانی نرم افزار طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین پس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد فروش خدمات نرم افزاری
۱۴ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد فروش خدمات نرم افزاری

قرارداد فروش خدمات نرم افزاری طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت
۱۳ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان
۱۰ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان

قرارداد پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان طرفین قرارداد: نام سازمان کارفرما:                                                                         نام شرکت طرف قرارداد : نام ونام خانوادگی نماینده شرکت […]

0