×
ادامه مطلب
نمونه قرارداد نظارت فنی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد نظارت فنی

قرارداد نظارت فنی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. […]

ادامه مطلب
قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از […]

ادامه مطلب
قرارداد مشاوره در طراحی سیستم آب خام
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرارداد مشاوره در طراحی سیستم آب خام

قرارداد مشاوره در طراحی سیستم آب خام طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر […]

ادامه مطلب
قرارداد مشاوره برای امور ورزشی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرارداد مشاوره برای امور ورزشی

قرارداد مشاوره طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد کار موقت
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد کار موقت

قرارداد کار موقت طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. […]

ادامه مطلب
نمونه قـــرارداد خرید
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قـــرارداد خرید

قـــرارداد خرید طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد پیش فروش
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد پیش فروش

قرارداد پیش فروش  طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان

قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد خرید
۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد خرید

 قرارداد خرید فهرست مندرجات قرارداد شماره …………………..       عنوان صفحه ماده ۱ – موضوع قرارداد ۱ ماده ۲- اسناد و مدارک قرارداد […]

ادامه مطلب
نکات اساسی در تنظیم قرارداد پیمانکاری بین المللی
۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نکات اساسی در تنظیم قرارداد پیمانکاری بین المللی

نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی ۱-مشخصات طرفین قرارداد هر قراردادی همیشه دو طرف دارد , تعیین و مشخص کردن دقیق […]

ادامه مطلب
قرارداد طراحی وب سایت
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرارداد طراحی وب سایت

       قرارداد طراحی وب سایت          طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره […]

ادامه مطلب
نمونه قــرارداد تامین اتومبیل
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قــرارداد تامین اتومبیل

« قــرارداد تامین اتومبیل» طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس […]

0