×
ادامه مطلب
قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی

قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی ماده ۱: مشخصات طرفین قرارداد نام سازمان کارفرما : نام شرکت طرف قرارداد: […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد مشاوره
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد مشاوره

قرارداد مشاوره طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

قرارداد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد نظارت فنی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد نظارت فنی

قرارداد نظارت فنی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. […]

ادامه مطلب
قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از […]

ادامه مطلب
قرارداد مشاوره در طراحی سیستم آب خام
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرارداد مشاوره در طراحی سیستم آب خام

قرارداد مشاوره در طراحی سیستم آب خام طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر […]

ادامه مطلب
قرارداد مشاوره برای امور ورزشی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

قرارداد مشاوره برای امور ورزشی

قرارداد مشاوره طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد متر مربعی زیربنا
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد متر مربعی زیربنا

قرارداد متر مربعی زیربنا طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد کار موقت
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد کار موقت

قرارداد کار موقت طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. […]

ادامه مطلب
نمونه قـــرارداد خرید
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قـــرارداد خرید

قـــرارداد خرید طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد پیش فروش
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد پیش فروش

قرارداد پیش فروش  طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن […]

0